עמוד:Tosefta-1-Zeraim-Zuckermandel.djvu/29

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה
ברכות א [1-6]
בשם יי' נעשה ונצליח.

א 1 מאימתי קורין את שמע בערבין, משעה שבני אדם נכנסין לאכול פיתן בלילי שבתות דברי רבי מאיר וחכמים אומ' משעה שהכהנים זכאין לאכול בתרומה סימן לדבר צאת הכוכבים ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר חציים מחזיקים ברמחים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים (נחמיה ד טו) ר' שמעון אומר פעמים שאדם קורא אותה שתי פעמים בלילה, אחת עד שלא יעלה עמוד השחר ואחת משיעלה עמוד השחר נמצא יוצא בה ידי חובה של יום ושל לילה, רבי אומר ארבע משמרות בלילה העונה אחת מעשרים וארבעה בשעה והעת אחת מעשרים וארבעה בעונה והרגע אחת מעשרים וארבעה בעת ר' נתן אומר שלש משמרות בלילה שנ' לראש האשמורות התיכונה (שופטים ז יט) ואין תיכונה אלא שיש לפניה ולאחריה.

2 מאימתי קורין את שמע בשחרין אחרים אומרים כדי שיהא חבירו רחוק הימנו ארבע אמות ומכירו מצותה עם הנץ החמה כדי שיהא סומך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום אמר ר' יהודה פעם אחת הייתי מהלך אחר ר' עקיבה ואחר ר' אלעזר בן עזריה והגיע זמן קריאת שמע כמדומה אני שנתייאשו מלקרות מפני שהן עסוקין בצרכי צבור קריתי ושניתי ואחר כך התחילו הן וכבר נראית חמה על ראשי ההרים.

3 החתנים וכל העסוקין במצות פטורין מקרית שמע שנ' בשבתך בביתך (דברים ו ז) פרט לעסוקים במצות ובלכתך בדרך (שם) פרט לחתנים.

4 מעשה ברבי ישמעאל ור' אלעזר בן עזריה שהיו שרוין במקום אחד והיה ר' ישמעאל מוטה ור' אלעזר בן עזריה זקוף והגיע זמן קרית שמע נזקף ר' ישמעאל והיה רבי אלעזר בן עזריה מוטה, אמר לו ר' ישמעאל מה זה אלעזר אמר לו ישמעאל אחי אומרים לאחד למה זקנך מגודל אמר להם כנגד המשחיתים אני שהייתי זקוף היטיתי אתה שהיית מוטה נזקפת אמר לו אתה היטית לקיים כדברי בית שמאי ואני נזקפתי לקיים כדברי בית הילל, דבר אחר שלא יראו התלמידים ויעשו קבע כדבריך.

5 למה אמרו אחת קצרה מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר ולקצר אינו רשאי להאריך לחתום אינו רשאי שלא לחתום ושלא לחתום אינו רשאי לחתום לפתוח בברוך אינו רשאי שלא לפתוח בברוך ושלא לפתוח בברוך אינו רשאי לפתוח בברוך, לשוח אינו רשאי שלא לשוח ושלא לשוח אינו רשאי לשוח.

6 אילו ברכות שמקצרין בהן מברך על הפירות ועל המצות ברכת הזימון וברכה אחרונה שבקרית שמע, אילו ברכות שמאריכין בהם ברכת תעניות וברכות של ראש השנה וברכות של יום הכפורים,