עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף סו עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פי"א מהלכות נדרים הלכה ט , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ה:

דף סז עמוד א[עריכה]

ב א מיי' פ"א מהלכות נדרים ה"ט , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ו:

ג ב מיי' שם הלכה כב , טוש"ע שם סעיף לה:

דף סז עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה יד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ה:

דף סח עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה י , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף יא:

דף סח עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פי"א מהלכות נדרים הלכה י , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סימן רלד סעיף טו:

ז ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יא:

ח ג מיי' הלכה יח , טוש"ע שם סעיף טו:

דף סט עמוד א[עריכה]

ט א מיי' פי"א מהלכות נדרים הלכה יט , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף טז:

י ב טוש"ע שם סעיף ה:

יא ג מיי' שם פי"ג הל' כ , טוש"ע שם סעיף מט:

יב ד מיי' שם הלכה כב , טוש"ע שם סעיף נ:

דף סט עמוד ב[עריכה]

יג א מיי' פ"ב מהלכות תמורה הלכה ד , סמג לאוין שמה:

יד ב מיי' פי"ג מהל' נדרים הל' כב , סמג לאוין רמב טור ש"ע י"ד סימן רלד סעיף מג:

טו ג מיי' שם , סמג שם , טוש"ע שם סעיף מד:

דף ע עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פי"ג מהל' נדרים הל' כב , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף מה:

יז ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף מו:

יח ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף מז:

יט ד מיי' שם , טוש"ע שם סעי' מח:

כ ה ו מיי' שם הל' יא , טוש"ע שם סעיף נב:

כא ז מיי' פי"א מהל' נדרים הל' י , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף טו:

כב ח מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יא:

כג ט מיי' שם הל' ח , טוש"ע שם סעיף ב:

כד י מיי' שם הל' ז , טוש"ע שם סעיף א:

דף ע עמוד ב[עריכה]

כה א מיי' פי"א מהל' נדרים הל' ח , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ט:

דף עא עמוד א[עריכה]

כו א מיי' פי"א מהל' נדרים הל' יא , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רלד סעיף יג וסעי' יז יח יט וע"ש:

כז ב מיי' שם הל' יד ו, סמג שם , טוש"ע שם סעיף טז:

כח ג מיי' שם הל' יט , טוש"ע שם סעיף יא וע"ש:

דף עא עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פי"א מהל' נדרים הל' יז , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף כ:

דף עב עמוד א[עריכה]

ל א ב מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה טז , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף יא:

לא ג מיי' שם הלכה א , טוש"ע שם סעיף יח:

לב ד מיי' שם פי"ב הלכה א , טוש"ע שם וסעיף כא:

דף עב עמוד ב[עריכה]

לג א מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה כ , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רלד סעיף י:

לד ב מיי' שם הלכה כא ופי"ב מהל' נדרים הלכה יג , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף כה:

לה ג מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה ט , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ל:

לו ד מיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה א , סמג עשין כב , טוש"ע ח"מ סי' קפב סעיף א:

דף עג עמוד א[עריכה]

לז א מיי' פי"ז מהל' מעשה קרבנות הל' ו:

לח ב מיי' פי"ב מהל' נדרים הלכה יג , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף כה:

לט ג מיי' שם הלכה יד , טוש"ע שם סעיף כט:

מ ד ה מיי' מהלכות סוטה הלכה ב:

דף עג עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה ח , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ב וסעיף ה:

מב ב מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יז , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' נה סעיף א:

מג ג מיי' שם הלכ' יט , טוש"ע אה"ע שם סעיף ג:

מד ד מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ה:

מה ה מיי' שם הלכה ז ופ"ו הלכה ג:

דף עד עמוד א[עריכה]

מו א מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה כג , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ז:

מז ב מיי' פ"א מהלכות יבום הלכה יד , סמג עשין נא , טוש"ע אה"ע סי' קנט סעיף ה:

מח ג מיי' פי"א מהלכ' נדרים הלכה כד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ז:


דף עה עמוד א[עריכה]

מט א ב מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה ט , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף כח:


דף עו עמוד א[עריכה]

נ א מיי' פ"ב מהלכות טומאת אוכלין הל' יט:

נא ב מיי' שם הל' א:

נב ג מיי' פ"ד מהל' עבדים הל' ה , סמג עשין פה:

נג ד מיי' שם הל' א:

דף עו עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פי"ב מהל' נדרים הל' טו , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעי' כא:

נה ב מיי' שם הל' טז , טוש"ע שם:

דף עז עמוד א[עריכה]

נו א ב מיי' פ"ו מהל' שבועות הל' ו ופי"ג מהל' נדרים הל' ח ופכ"ד מהל' שבת הל' ו , סמג לאוין סה ורמב , טוש"ע א"ח סימן שמא סעיף א ו, טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף כד:

נז ג ד מיי' פ"ו מהל' שבועות הל' ו ופכ"ד מהל' שבת הל' ו , סמג שם וסימן רסה , טוש"ע א"ח שם ו, טוש"ע י"ד סימן רכח סעיף ג:

נח ה מיי' פ"ו מהל' שבועות הל' ו , סמג לאוין רמא רמב , טוש"ע י"ד סימן רכח סעיף ג [וברב אלפס שבת פכ"ד דף עה:]:

דף עז עמוד ב[עריכה]

נט א טוש"ע י"ד סימן רכח סעיף ז:

ס ב שם סעיף ד:

סא ג טוש"ע י"ד סי' רג סעי' א:

סב ד ה מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה ג , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף לז:

סג ו ז מיי' פי"ג מהל' נדרים הל' ח , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף כד ולח:

סד ח מיי' שם הלכה ז , טוש"ע שם סעיף מ:

סה ט מיי' שם הל' ב ופ"ז מהלכות שבועות הל' ה , סמג לאוין רמא , טוש"ע י"ד סימן רלד סעי' לז וסימן רכח סעיף ג:

דף עח עמוד א[עריכה]

סו א ב מיי' פ"ו מהל' שבועות הל' א ופ"ד מהל' נדרים הל' ה , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רכח סעיף א:

סז ג מיי' פי"ג מהל' נדרים הל' כה ופ"ד מהל' תרומות הלכה יז , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רג סעי' ג:

סח ד מיי' פי"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה יח:

דף עח עמוד ב[עריכה]

סט א ב מיי' פ"א מהל' קדוש החדש הלכה ה והלכה ז:

דף עט עמוד א[עריכה]

ע א מיי' פי"ב מהלכות נדרים הל' יח , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף כא:

עא ב ג מיי' שם פי"ג הל' יט , סמג שם , טוש"ע שם סעי' לח וסעיף מא:

[ג] מיי' שם הל' כ , טוש"ע שם סעיף מט:

עב ד מיי' שם פי"ב הל' יח , סמג שם , טוש"ע שם סעיף כא: