עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף צ עמוד א[עריכה]

א ד מיי' פי"ט שם הל' ב, סמג עשין מח ולאוין פא, טוש"ע אה"ע סי' קיא סעיף יא:

ב ה מיי' שם הל' ז, טוש"ע שם סעיף ח:

דף צ עמוד ב[עריכה]

ג א ב מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה ז, טור ש"ע אה"ע סימן קיא סעיף ח:

ד ג מיי' שם הלכה ט, טוש"ע שם סעיף יג:

ה ד מיי' שם הלכה ו, טוש"ע שם סעיף ו:

דף צא עמוד א[עריכה]

ו א ב מיי' פי"ט מהל' אישות הל' ג, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סימן קיא סעיף ב:

ז ג מיי' שם הל' ה, טור שו"ע שם סעיף ה:

ח ד טור שו"ע שם ס"ג:

ט ה טוש"ע שם סעי' יד:

י ו ז מיי' שם הלכה ה, טוש"ע שם סעיף ה:

דף צא עמוד ב[עריכה]

יא א ב מיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הל' ט, סמג עשין צד, טוש"ע ח"מ סי' קיד סעיף ג:

יב ג ד מיי' שם הל' י, טוש"ע שם סי' קז סעיף ו:

יג ה טוש"ע אה"ע סי' קה סעיף ז:

דף צב עמוד א[עריכה]

יד א ב מיי' פי"ט מהל' מכירה הל' י, סמג לאוין קפ, טוש"ע ח"מ סי' רכו סעיף ב:

טו ג ד מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הל' י, סמג עשין צד, טור ח"מ סימן קא:

טז ה מיי' שם הל' ט, סמג שם, טוש"ע ח"מ סי' קז סעיף א:

יז ו מיי' פי"ט מהל' מלוה ולוה הל' ג, סמג עשין צד, טוש"ע שם סי' קיט סעיף א:

דף צב עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פי"ט מהל' מכירה הל', סמג עשין סב, טוש"ע ח"מ סי' רכו סעיף א:

דף צג עמוד א[עריכה]

יט א ב מיי' פי"ט מהל' מכירה הל' ב, טוש"ע ח"מ סימן רכו סעיף ה:

כ ג ד מיי' פי"ז מהל' אישות הל' ח ופ"כ מהלכות מלוה ולוה הל' ד ופכ"א שם הלכה א, סמג עשין מח וצד, טוש"ע אה"ע סי' צו סעיף יח וטוש"ע ח"מ סי' קד סעיף י [וברב אלפס ביאר כל הסוגיא בעומקה ובאריכות בגבורות]:

דף צג עמוד ב[עריכה]

כא א ב ג מיי' פ"ד מהל' שותפין הל' ג, סמג עשין פב, טוש"ע ח"מ סי' קעו סעיף ה:

כב ד ה מיי' פי"ז מהל' אישות הל' א, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סימן צו סעי' טז:

כג ו מיי' שם הל' ג, טוש"ע שם סעיף ז:

דף צד עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הל' א, סמג עשין מח ופד, טוש"ע אה"ע סי' צו סעיף טז וטוש"ע ח"מ סי' קח סעי' ג ויז:

כה ב מיי' פ"ג מהל' שותפין הל' ג, סמג עשין פב, טוש"ע ח"מ סי' עז סעיף ט וסי' קכב סעיף ט וסי' קעו סעיף כה:

כו ג מיי' שם [בכסף משנה], טוש"ע ח"מ סימן פז סעיף לו וסי' קעו סעיף כד:

כז ד מיי' שם, טוש"ע שם סי' עז סעיף ט וסי' קכב סעיף ט וסימן קעו סעיף כה:

כח ה מיי' פ"ה מהל' זכיה הל' ו ופ"כ מהל' מלוה ולוה הל' ג, סמג עשין סה, טוש"ע ח"מ סי' רמ סעי' ג וסי' קד סעיף ח:

דף צד עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"ה מהל' זכיה הל' ו ז ופ"א מהל' גירושין הל' טו ופ"ד הל' יז יח, סמג עשין נ וסה, טוש"ע ח"מ סימן רמ סעיף ד וסימן נא סעי' ז וטוש"ע אה"ע סי' קל סעיף ו וסי' קלג סעיף א:

ל ב טוש"ע ח"מ סי' רמ סעי' ג בהג"ה:

לא ג מיי' פ"כ מהל' מלוה ולוה הל' ה, סמג עשין צד, טוש"ע ח"מ סי' מג סעיף כג:

דף צה עמוד א[עריכה]

לב א מיי' פי"ז מהל' אישות הל' יב, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' ק סעיף ד:

לג ב מיי' פי"ט מהל' מלוה ולוה הל' ח, סמג עשין צד, טוש"ע ח"מ סי' קיח סעיף ב:

לד ג ד מיי' פי"ז מהל' אישות הל' יא ופ"ל מהל' מכירה הל' ג, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' צ סעיף יז וסי' ק סעיף ג:

לה ה מיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הל' א ופי"ט הל' ב, סמג עשין צד, טוש"ע ח"מ סי' קיא סעיף ח:

לו ו ז מיי' פי"ט שם הל' ח, סמג שם, טוש"ע ח"מ סי' קיח סעיף א וסי' קיא סעיף יב:

דף צה עמוד ב[עריכה]

לז א מיי' פי"ט מהל' מלוה ולוה הל' ב, סמג עשין צד, טוש"ע ח"מ סי' קיא סעיף יב [וברב אלפס גיטין פ"ה ד' קסח]:

לח ב מיי' פי"ב מהל' זכיה הל' יב, טוש"ע ח"מ סי' רמח סעי' ח וטוש"ע אה"ע סי' צא סעיף ב [וברב אלפס ב"ב פ"ח דף רכ]:

לט ג מיי' שם הל' ג, טוש"ע אה"ע שם וטוש"ע ח"מ שם סע"א:

מ ד מיי' שם הל' ט, טוש"ע ח"מ שם סעיף ג:

מא ה מיי' שם הל' יב, טוש"ע אה"ע שם וטוש"ע ח"מ שם סעיף ח:

מב ו מיי' פי"ט מהל' מלוה ולוה הל' ח, סמג עשין צד, טוש"ע ח"מ סי' קיח סעיף ב: