עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף פג עמוד א[עריכה]

א א מיי' פכ"ג מהל' אישות הל' ב' , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' צב סעיף א:

ב ב מיי' שם הלכה ג , טוש"ע שם סעיף ד:

ג ג מיי' שם הלכה ב , טוש"ע שם סעיף ח:

ד ד ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף א:

ה ו ז מיי' שם הלכה ו , טוש"ע שם וסעיף ג וז' וסי' סט סעיף ז:

ו ח מיי' שם הלכה א , טוש"ע שם סי' צב סעיף ג:

דף פג עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פי"ב מהלכות אישות הלכה ט ופ"א מהלכות נחלות הלכה ח , טור אה"ע סי' סט:

דף פד עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פי"ג מהלכות מכירה הלכה ג , סמג לאוין קע , טוש"ע ח"מ סי' רכז סעיף כא:

ט ב מיי' פכ"ד מהלכות מכירה הלכה יז , סמג עשין פב , טוש"ע י"ד סי' שסו סעיף א וטוש"ע ח"מ סי' ריז סעיף ז:

י ג (מיי' פי"ב מהל' מלוה) , סמג עשין צד , טוש"ע אה"ע סימן קב סעיף ב וטוש"ע ח"מ סי' קז סעיף א:

יא ד (מיי' פ"ח מהלכות אישות הלכה י ופי"א מהלכות מלוה הלכה ח) , סמג עשין מח וצד , טוש"ע אה"ע סי' קב סעיף ב ג וטוש"ע ח"מ סימן קד סעיף ג ה:

דף פד עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הל' ח טוח"מ סימן קז:

יג ב מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הל' א , סמג עשין צו , טוש"ע ח"מ סימן כה סעיף א:

יד ג מיי' פי"א מהלכות מלוה ולוה הל' ח , סמג עשין צד , טור ח"מ סימן קז:

טו ד מיי' פ"י מהלכות טוען ונטען הל' א , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קלה סעיף א:

טז ה מיי' פ"כ מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמג עשין צד , טוש"ע שם סי' קה סעיף א:

דף פה עמוד א[עריכה]

יז א מיי' פי"ד מהלכות מלוה ולוה הלכה ט , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' נח סעיף א:

יח ב מיי' פ"א מהלכות שלוחין הל' ו , סמג עשין פב , טוש"ע שם:

יט ג מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמג עשין צד , טוש"ע שם סי' סד:

כ ד ה מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הל' א , סמג לאוין סג , טוש"ע שם סימן טו סעיף ה:

כא ו טוש"ע שם סימן פז סעי' כג בהג"ה:

כב ז מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הל' יב , סמג עשין צד , טוש"ע שם סי' פב סעיף ג:

כג ח מיי' פ"ג מה' גירושין הלכה ד , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סי' קלא סעיף א:

כד ט טוש"ע ח"מ סי' מח:

כה י מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמג עשין צד , טוש"ע שם סי' מח:

דף פה עמוד ב[עריכה]

כו א מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הל' א ופ"ו מהל' שאלה הלכה ד , סמג עשין פח , טוש"ע ח"מ סי' רנז וסי' טו סעיף ה [וברב אלפס עוד בפ"ג דב"מ דף פז.]:

כז ב מיי' פי"א מהל' זכיה הלכה ב , סמג עשין פח , טוש"ע שם סי' רנג סעיף כט:

כח ג מיי' פ"ו מהלכות מכירה הלכה יא , סמג עשין פב , טוש"ע שם סי' סו סעיף כג:

כט ד מיי' שם הל' יב , טוש"ע שם סעי' כח:

ל ה טוש"ע אה"ע סי' קה סעיף ו:

דף פו עמוד א[עריכה]

לא א טוש"ע ח"מ סי' סו סעיף כג:

לב ב מיי' פ"ז מהלכות חובל ומזיק הלכה י , סמג עשין כג , טוש"ע שם סי' סו סעיף כג ולב וסי' שפו סעיף א:

לג ג מיי' פי"ז מהלכות אישות הלכה ד , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' קב סעיף ד:

לד ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג:

לה ה מיי' פי"א מהל' מלוה הל' ז , טוש"ע ח"מ סי' קא סעיף ב:

לו ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף א ז:

לז ז מיי' פי"א מהלכות מלוה הלכה ח , סמג עשין נד , טוש"ע שם סי' קז סעיף א:

דף פו עמוד ב[עריכה]

לח א ב מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ג , טוש"ע אה"ע סימן קמו סעיף ב:

לט ג מיי' פ"ט מהל' שותפין הלכה א , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' צז סעיף א ב וטוש"ע ח"מ סימן צג סעיף א:

מ ד מיי' שם הלכה ד , סמג שם , טוש"ע אה"ע שם סעיף א:

מא ה ו מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה יט ופט"ו מהל' מלוה הלכה ז , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' צח סעיף א ב וטוש"ע ח"מ סי' עא סעיף א וסעיף יז:

מב ז מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כ , טוש"ע אה"ע שם סעיף ג ד וח"מ שם סעיף יז:

מג ח מיי' פ"ט מהל' שותפין הלכה ד , סמג עשין מח ופב , טוש"ע אה"ע סי' צח סעיף ד:

דף פז עמוד א[עריכה]

מד א מיי' פ"ט מהל' שותפין הלכה ד , טוש"ע אה"ע סימן צח סעיף ה:

מה ב מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ט"ז ופי"ח הלכה כ ופי"ב מהל' מלוה הל' יא , סמג עשין מח וצד ול' , טוש"ע אה"ע סי' ע סעיף ה וסי' צג סעיף כה וסי' קד סעיף ג וסי' קיב סעיף ו , טוש"ע ח"מ סי' קט סעיף ג:

מו ג מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה יט , טוש"ע אה"ע סימן צח סעיף ו:

מז ד מיי' פט"ז שם הל' יד ופי"ד מהל' מלוה הלכה א , סמג עשין מח וצד , טוש"ע אה"ע סי' צו סעיף ז וטוש"ע ח"מ סי' פד סעיף א:

מח ה מיי' שם ופט"ז מהל' אישות הלכה טו , טוש"ע אה"ע שם סעיף ח וח"מ שם סעיף ה:

מט ו מיי' פט"ז מהל' אישות הל' כ ופכ"ב מהלכות מלוה הלכה י , טוש"ע אה"ע שם סעיף ט וח"מ סי' צח סעיף ט וסי' קיד סעיף ד:

נ ז מיי' פט"ז מהל' אישות הל' יט ופי"ד מהל' מלוה הלכה א , סמג שם , טוש"ע אה"ע שם סעיף א וטוש"ע ח"מ סי' קח סעיף ג ויז:

נא ח מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה טז ופי"ג מהל' מלוה הל' א ופי"ד שם הל' א , סמג שם , טוש"ע אה"ע שם סעיף י וטוש"ע ח"מ סי' קו סעיף א:

דף פז עמוד ב[עריכה]

נב א מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הל' א ופי"א מהל' שבועות הל' ה , סמג עשין סה עא , טוש"ע ח"מ סימן פז סעיף א:

נג ב מיי' פ"ה מהל' טוען הל' א , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סימן צה סעיף א:

נד ג מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג עשין פד , טוש"ע אה"ע סי' צו סעיף יא וטוש"ע ח"מ סימן פד סעיף א [וברב אלפס שבועות פ"י דף שו.]:

נה ד מיי' פט"ז מהל' אישות הל' טו , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע שם סעיף ז וטוש"ע ח"מ שם:

נו ה מיי' פ"א מהלכות טוען ונטען הל' ב ופ"ב הלכה ד , סמג עשין סה עא , טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף א:

נז ו מיי' פ"א שם הל' ב , סמג עשין ע , טוש"ע שם וסעיף ב:

נח ז מיי' פ"ד מהלכות גזילה הלכה א , סמג עשין עג , טוש"ע ח"מ שם וסי' צ סעיף א:

נט ח מיי' פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה ד , סמג עשין ע , טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף א וסי' צ סעיף טז:

ס ט מיי' פ"ב מהל' טוען ונטען הל' ד , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף א וסי' צב סעיף א:

סא י מיי' פט"ז מהלכות מלוה ולוה הלכה ה , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף א וסי' צא סעיף א:

סב כ מיי' פט"ז מהל' אישות הל' יד , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' צו סעיף ז וטוש"ע ח"מ סי' פד סעיף א:

סג ל מ מיי' שם הלכה יז , סמג שם , טוש"ע אה"ע שם סעיף יד וטור ש"ע ח"מ שם סעיף ד:

סד נ מיי' פ"ה מהלכות עדות הל' א ופ"א מהל' טוען ונטען הלכה א ופי"א מהל' שבועות הל' ה , סמג עשין סה ועא ולאוין ריג , טוש"ע ח"מ סי' פז סעיף א:

דף פח עמוד א[עריכה]

סה א מיי'פי"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קח סעיף ט:

סו ב מיי' שם הלכה ו , טוש"ע שם סעי' טו [וברב אלפס שבועות פ"ז דף שיח.]:

סז ג מיי' פי"ג שם הל' א , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קו סעיף א:

דף פח עמוד ב[עריכה]

סח א מיי' פי"א מהל' נחלות הלכה ה , סמג עשין צו , טוש"ע ח"מ סי' רצ סעיף טז:

סט ב מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כח , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' ק' סעיף יב:

דף פט עמוד א[עריכה]

ע א ב מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כד , סמג לאוין רפא , טוש"ע ח"מ סי' סז סעיף לג:

עא ג ד מיי' פט"ז מהל' אישות הל' כח , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' ק סעיף ט ויב:

עב ה מיי' שם הל' כו , טוש"ע שם סעיף יא:

דף פט עמוד ב[עריכה]

עג א טור אה"ע סי' ק:

עד ב מיי' פט"ז מהל' אישות הל' כט , טור ש"ע אה"ע סי' ק סעיף יג:

עה ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יד:

עו ד מיי' שם הלכה ל , טוש"ע שם סעיף טו:

עז ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף טז:

דף צ עמוד א[עריכה]

עח א ב ג מיי' פי"א מהל' אישות הלכה ז , טוש"ע אה"ע סי' סז סעיף יא: