עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף פג עמוד א[עריכה]

א א מיי' פכ"ג מהל' אישות הל' ב', סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' צב סעיף א:

ב ב מיי' שם הלכה ג, טוש"ע שם סעיף ד:

ג ג מיי' שם הלכה ב, טוש"ע שם סעיף ח:

ד ד ה מיי' שם, טוש"ע שם סעיף א:

ה ו ז מיי' שם הלכה ו, טוש"ע שם וסעיף ג וז' וסי' סט סעיף ז:

ו ח מיי' שם הלכה א, טוש"ע שם סי' צב סעיף ג:

דף פג עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פי"ב מהלכות אישות הלכה ט ופ"א מהלכות נחלות הלכה ח, טור אה"ע סי' סט:

דף פד עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פי"ג מהלכות מכירה הלכה ג, סמג לאוין קע, טוש"ע ח"מ סי' רכז סעיף כא:

ט ב מיי' פכ"ד מהלכות מכירה הלכה יז, סמג עשין פב, טוש"ע י"ד סי' שסו סעיף א וטוש"ע ח"מ סי' ריז סעיף ז:

י ג (מיי' פי"ב מהל' מלוה), סמג עשין צד, טוש"ע אה"ע סימן קב סעיף ב וטוש"ע ח"מ סי' קז סעיף א:

יא ד (מיי' פ"ח מהלכות אישות הלכה י ופי"א מהלכות מלוה הלכה ח), סמג עשין מח וצד, טוש"ע אה"ע סי' קב סעיף ב ג וטוש"ע ח"מ סימן קד סעיף ג ה:

דף פד עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הל' ח טוח"מ סימן קז:

יג ב מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הל' א, סמג עשין צו, טוש"ע ח"מ סימן כה סעיף א:

יד ג מיי' פי"א מהלכות מלוה ולוה הל' ח, סמג עשין צד, טור ח"מ סימן קז:

טו ד מיי' פ"י מהלכות טוען ונטען הל' א, סמג עשין צה, טוש"ע ח"מ סי' קלה סעיף א:

טז ה מיי' פ"כ מהל' מלוה ולוה הלכה ב, סמג עשין צד, טוש"ע שם סי' קה סעיף א:

דף פה עמוד א[עריכה]

יז א מיי' פי"ד מהלכות מלוה ולוה הלכה ט, סמג עשין צד, טוש"ע ח"מ סי' נח סעיף א:

יח ב מיי' פ"א מהלכות שלוחין הל' ו, סמג עשין פב, טוש"ע שם:

יט ג מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ח, סמג עשין צד, טוש"ע שם סי' סד:

כ ד ה מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הל' א, סמג לאוין סג, טוש"ע שם סימן טו סעיף ה:

כא ו טוש"ע שם סימן פז סעי' כג בהג"ה:

כב ז מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הל' יב, סמג עשין צד, טוש"ע שם סי' פב סעיף ג:

כג ח מיי' פ"ג מה' גירושין הלכה ד, סמג עשין נ, טוש"ע אה"ע סי' קלא סעיף א:

כד ט טוש"ע ח"מ סי' מח:

כה י מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז, סמג עשין צד, טוש"ע שם סי' מח:

דף פה עמוד ב[עריכה]

כו א מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הל' א ופ"ו מהל' שאלה הלכה ד, סמג עשין פח, טוש"ע ח"מ סי' רנז וסי' טו סעיף ה [וברב אלפס עוד בפ"ג דב"מ דף פז.]:

כז ב מיי' פי"א מהל' זכיה הלכה ב, סמג עשין פח, טוש"ע שם סי' רנג סעיף כט:

כח ג מיי' פ"ו מהלכות מכירה הלכה יא, סמג עשין פב, טוש"ע שם סי' סו סעיף כג:

כט ד מיי' שם הל' יב, טוש"ע שם סעי' כח:

ל ה טוש"ע אה"ע סי' קה סעיף ו:

דף פו עמוד א[עריכה]

לא א טוש"ע ח"מ סי' סו סעיף כג:

לב ב מיי' פ"ז מהלכות חובל ומזיק הלכה י, סמג עשין כג, טוש"ע שם סי' סו סעיף כג ולב וסי' שפו סעיף א:

לג ג מיי' פי"ז מהלכות אישות הלכה ד, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' קב סעיף ד:

לד ד מיי' שם, טוש"ע שם סעיף ג:

לה ה מיי' פי"א מהל' מלוה הל' ז, טוש"ע ח"מ סי' קא סעיף ב:

לו ו מיי' שם, טוש"ע שם סעיף א ז:

לז ז מיי' פי"א מהלכות מלוה הלכה ח, סמג עשין נד, טוש"ע שם סי' קז סעיף א:

דף פו עמוד ב[עריכה]

לח א ב מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ג, טוש"ע אה"ע סימן קמו סעיף ב:

לט ג מיי' פ"ט מהל' שותפין הלכה א, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' צז סעיף א ב וטוש"ע ח"מ סימן צג סעיף א:

מ ד מיי' שם הלכה ד, סמג שם, טוש"ע אה"ע שם סעיף א:

מא ה ו מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה יט ופט"ו מהל' מלוה הלכה ז, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' צח סעיף א ב וטוש"ע ח"מ סי' עא סעיף א וסעיף יז:

מב ז מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כ, טוש"ע אה"ע שם סעיף ג ד וח"מ שם סעיף יז:

מג ח מיי' פ"ט מהל' שותפין הלכה ד, סמג עשין מח ופב, טוש"ע אה"ע סי' צח סעיף ד:

דף פז עמוד א[עריכה]

מד א מיי' פ"ט מהל' שותפין הלכה ד, טוש"ע אה"ע סימן צח סעיף ה:

מה ב מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ט"ז ופי"ח הלכה כ ופי"ב מהל' מלוה הל' יא, סמג עשין מח וצד ול', טוש"ע אה"ע סי' ע סעיף ה וסי' צג סעיף כה וסי' קד סעיף ג וסי' קיב סעיף ו, טוש"ע ח"מ סי' קט סעיף ג:

מו ג מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה יט, טוש"ע אה"ע סימן צח סעיף ו:

מז ד מיי' פט"ז שם הל' יד ופי"ד מהל' מלוה הלכה א, סמג עשין מח וצד, טוש"ע אה"ע סי' צו סעיף ז וטוש"ע ח"מ סי' פד סעיף א:

מח ה מיי' שם ופט"ז מהל' אישות הלכה טו, טוש"ע אה"ע שם סעיף ח וח"מ שם סעיף ה:

מט ו מיי' פט"ז מהל' אישות הל' כ ופכ"ב מהלכות מלוה הלכה י, טוש"ע אה"ע שם סעיף ט וח"מ סי' צח סעיף ט וסי' קיד סעיף ד:

נ ז מיי' פט"ז מהל' אישות הל' יט ופי"ד מהל' מלוה הלכה א, סמג שם, טוש"ע אה"ע שם סעיף א וטוש"ע ח"מ סי' קח סעיף ג ויז:

נא ח מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה טז ופי"ג מהל' מלוה הל' א ופי"ד שם הל' א, סמג שם, טוש"ע אה"ע שם סעיף י וטוש"ע ח"מ סי' קו סעיף א:

דף פז עמוד ב[עריכה]

נב א מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הל' א ופי"א מהל' שבועות הל' ה, סמג עשין סה עא, טוש"ע ח"מ סימן פז סעיף א:

נג ב מיי' פ"ה מהל' טוען הל' א, סמג עשין צה, טוש"ע ח"מ סימן צה סעיף א:

נד ג מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א, סמג עשין פד, טוש"ע אה"ע סי' צו סעיף יא וטוש"ע ח"מ סימן פד סעיף א [וברב אלפס שבועות פ"י דף שו.]:

נה ד מיי' פט"ז מהל' אישות הל' טו, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע שם סעיף ז וטוש"ע ח"מ שם:

נו ה מיי' פ"א מהלכות טוען ונטען הל' ב ופ"ב הלכה ד, סמג עשין סה עא, טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף א:

נז ו מיי' פ"א שם הל' ב, סמג עשין ע, טוש"ע שם וסעיף ב:

נח ז מיי' פ"ד מהלכות גזילה הלכה א, סמג עשין עג, טוש"ע ח"מ שם וסי' צ סעיף א:

נט ח מיי' פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה ד, סמג עשין ע, טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף א וסי' צ סעיף טז:

ס ט מיי' פ"ב מהל' טוען ונטען הל' ד, סמג עשין צה, טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף א וסי' צב סעיף א:

סא י מיי' פט"ז מהלכות מלוה ולוה הלכה ה, סמג עשין צד, טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף א וסי' צא סעיף א:

סב כ מיי' פט"ז מהל' אישות הל' יד, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' צו סעיף ז וטוש"ע ח"מ סי' פד סעיף א:

סג ל מ מיי' שם הלכה יז, סמג שם, טוש"ע אה"ע שם סעיף יד וטור ש"ע ח"מ שם סעיף ד:

סד נ מיי' פ"ה מהלכות עדות הל' א ופ"א מהל' טוען ונטען הלכה א ופי"א מהל' שבועות הל' ה, סמג עשין סה ועא ולאוין ריג, טוש"ע ח"מ סי' פז סעיף א:

דף פח עמוד א[עריכה]

סה א מיי'פי"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ב, סמג עשין צה, טוש"ע ח"מ סי' קח סעיף ט:

סו ב מיי' שם הלכה ו, טוש"ע שם סעי' טו [וברב אלפס שבועות פ"ז דף שיח.]:

סז ג מיי' פי"ג שם הל' א, סמג שם, טוש"ע ח"מ סי' קו סעיף א:

דף פח עמוד ב[עריכה]

סח א מיי' פי"א מהל' נחלות הלכה ה, סמג עשין צו, טוש"ע ח"מ סי' רצ סעיף טז:

סט ב מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כח, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' ק' סעיף יב:

דף פט עמוד א[עריכה]

ע א ב מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה כד, סמג לאוין רפא, טוש"ע ח"מ סי' סז סעיף לג:

עא ג ד מיי' פט"ז מהל' אישות הל' כח, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' ק סעיף ט ויב:

עב ה מיי' שם הל' כו, טוש"ע שם סעיף יא:

דף פט עמוד ב[עריכה]

עג א טור אה"ע סי' ק:

עד ב מיי' פט"ז מהל' אישות הל' כט, טור ש"ע אה"ע סי' ק סעיף יג:

עה ג מיי' שם, טוש"ע שם סעיף יד:

עו ד מיי' שם הלכה ל, טוש"ע שם סעיף טו:

עז ה מיי' שם, טוש"ע שם סעיף טז:

דף צ עמוד א[עריכה]

עח א ב ג מיי' פי"א מהל' אישות הלכה ז, טוש"ע אה"ע סי' סז סעיף יא: