עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף עח עמוד א[עריכה]

א א ב מיי' פכ"ב מהל' אישות הל' ז ח , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' צ סעי' יא:

דף עח עמוד ב[עריכה]

ב א מיי' פכ"ב מהל' אישות הל' ז ח , טוש"ע אה"ע סי' צ סעי' ט:

ג ב ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יא:

דף עט עמוד א[עריכה]

ד א ב ג מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכ' ט ופ"ו מהל' זכייה הל' יב , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' צ סעיף ז וסי' פה סעיף ז:

ה ד מיי' פכ"ב מהל' אישות הל' כא , טוש"ע שם סי' פה סעיף יג:

ו ה מיי' שם הלכה כד , טוש"ע שם סעיף טו:

ז ו ז מיי' שם הל' לג , טוש"ע שם סעיף יג:

דף עט עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פכ"ב מהלכות אישות הלכה כח:

ט ב ג מיי' שם הלכה כה , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סימן פה סעיף טז:

י ד ה מיי' שם הלכה לד , טוש"ע שם סעיף יג:

יא ו ז מיי' שם הלכה כד , טוש"ע שם סימן פח סעיף ו:

יב ח ט י מיי' שם הלכה כג , טוש"ע שם סימן פה סעיף יד:

יג כ ל מיי' פכ"ג שם הלכ' ח , טוש"ע שם סי' פח סעיף ז:

דף פ עמוד א[עריכה]

יד א ב מיי' פכ"ג מהל' אישות הל' ח , טור ש"ע אה"ע סי' פח סעיף ז:

טו ג מיי' פי"ב מהלכות טוען ונטען הל' יב , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמא סעיף יא:

טז ד מיי' פכ"ג מהלכות אישות הל' י ופ"י מהל' גזלה הל' ז , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' פח סעיף י וטוש"ע ח"מ סי' שעה סעיף ה:

יז ה ו ז מיי' פכ"ג מהל' אישות הל' ט , טוש"ע שם סעיף ז ח:

יח ח מיי' פ"י מהלכות גזילה הלכה ד , סמג עשין עג , טוש"ע ח"מ סי' שעה סעיף א:

יט ט מיי' שם הלכה יב , טוש"ע אה"ע סימן פח סעיף יב:

דף פ עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פכ"ב מהלכות אישות הלכה כ , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' פה סעיף יג:

כא ב ג ד מיי' שם , טור ש"ע שם סעיף יז:

כב ה מיי' שם הלכה י ופ"ג מהל' נחלות הלכה ט , סמג עשין נא , טוש"ע שם סימן קס סעיף ה:

כג ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ז:

כד ז ח מיי' שם הלכה יג , טוש"ע שם סי' קסח סעיף ה:

כה ט מיי' שם הלכה יב , טור ש"ע שם סעיף ד:

כו י מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ה:

כז כ מיי' שם הל' יב , טוש"ע שם סעיף א:

כח ל מיי' שם הל' יא ומיי' פ"א מהלכות יבום הלכה א , סמג שם , טוש"ע שם סימן קסו סעיף ד וסימן קסח סעיף ג:

דף פא עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה י , טור ש"ע אה"ע סימן קס סעיף ז:

ל ב מיי' פט"ז שם הלכה ג , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סימן צג סעיף א וטוש"ע ח"מ סי' צז סעיף כד בהג"ה:

לא ג מיי' פ"ב מהלכות סוטה הלכה ז , סמג עשין מח , טור אה"ע סי' קטו וסימן קעח:

דף פא עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פכ"ב מהל' אישות הל' יא , סמג עשין נא , טוש"ע אה"ע סי' קסח סעיף ג:

לג ב מיי' שם הלכה יג , טוש"ע שם סעי' ה:

דף פב עמוד א[עריכה]

(א) מיי' פ"ב מהלכות מלוה הלכה ו , טוש"ע ח"מ סימן פו סעיף א:

לד א מיי' פ"ב מהל' מכירה הל' ט , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קצז סעיף ז:

לה ב מיי' פכ"ב מהל' אישות הל' יא , סמג עשין יא , טוש"ע אה"ע סי' קסח סעיף ג:

לו ג מיי' פ"א מהלכות יבום הלכה טו , סמג עשין נא , טוש"ע שם סי' קסח סעיף א:

דף פב עמוד ב[עריכה]

לז א מיי' פכ"ב מהל' אישות הל' יד , סמג עשין נא , טוש"ע אה"ע סי' קסח סעיף ח וסעיף ט בהג"ה:

לח ב מיי' שם הלכה יא , טוש"ע שם סעיף ג וסעיף ט:

לט ג ד טור ש"ע שם סעיף ב:

מ ה מיי' פט"ז שם הלכה ל , טוש"ע אה"ע סי' ק סעיף טו:

מא (ו) מיי' שם הלכה י , טוש"ע שם סעיף א: