עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף נד עמוד ב[עריכה]

א ב מיי' פ"י מהל' אישות הלכה ז ופט"ז הלכ' ג , סמג עשין מח , טוש"ע שם סי' סו סעיף ז:

ב ג מיי' פ"י שם הלכ' יא , סמג שם , טוש"ע שם סי' נד סעיף ו:

ג ד מיי' פ"י שם הלכה ז ופי"ב שם הל' ח , סמג שם , טוש"ע שם סי' סו סעיף ט:

ד ה מיי' פט"ז שם הל' ג , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ז:

ה ו מיי' פי"ח שם הל' כח , טוש"ע שם סי' צג סעיף י:

ו ז מיי' פי"ד שם הלכ' ח ט [ופט"ז הלכה יד] , סמג לאוין פא , טוש"ע שם סימן עז סעיף ב [וסי' צו סעיף ז]:

ז ח מיי' פי"ח שם הלכ' א , טוש"ע שם סימן צג סעיף יא:

ח ט מיי' פכ"ד שם הל' טז , סמג עשין מח , טוש"ע שם סימן קטו סעיף ד ה:

דף נה עמוד א[עריכה]

ט א מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה ה , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' צה סעיף ז וסי' ק סעיף ב:

י ב מיי' שם הלכה ד , סמג שם , טוש"ע שם סי' צו סעיף א:

יא ג מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה יג , טוש"ע שם סימן קא סעיף א:

יב ד מיי' פ"ו מהלכ' זכיה הלכה ט , סמג עשין פב , טוש"ע שם סי' קו סעיף א:

יג ה מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה ג , סמג עשין מח , טוש"ע שם סי' ק סעיף ב:

יד ו מיי' שם הלכה כג , טוש"ע שם סימן קא סעי' א:

טו ז מיי' פי"ט שם הלכ' א , סמג שם , טוש"ע שם סימן קיא סעיף א:

טז ה מיי' שם הלכה ט , טוש"ע שם סעי' יג:

יז ט י כ מיי' פט"ז שם הלכה ז , טוש"ע שם סי' צו סעיף א:

יח ל מ מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכ' א , סמג עשין נד , טוש"ע ח"מ סי' לט סעיף ב ג:

יט נ מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יב , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סי' קמא סעיף טז [וברב אלפס גיטין פ"ו דף קעה ע"ב]:

דף נה עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פי"ב מהל' מעשר הלכה ד , סמג עשין קלה:

כא ב מיי' פ"ח מהל' זכיה הלכה י , סמג עשין פג , טוש"ע ח"מ סימן רנ סעיף ט:

דף נו עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"ו מהלכ' זכיה הלכ' אל , סמג עשין כב , טוש"ע ח"מ סי' רמו סעיף א:

כג ב מיי' פ"י מהל' אישות הל' יא , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' נה סעיף ו:

כד ג מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י , סמג לאוין קכו , טוש"ע א"ח סי' רמ סעיף יא:

כה ד ה מיי' פ"י מהל' אישות הל' ב , סמג עשין מא , טוש"ע אה"ע סי' סא סעי' א:

כו ו ז מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכ' טו , סמג עשין כב , טוש"ע ח"מ סי' נד סעי' א:

כז ח מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ט י ופ' יב הלכה ו , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' לח סעי' ה וסי' סט סעי' ו:

כח ט מיי' פ"י שם הלכ' ז ופי"א הלכה יד ופי"ב הלכה ב:

כט י מיי' פי"ב שם הלכה ט:

ל כ מיי' פכ"ג שם הלכ' ד , סמג שם , טוש"ע שם סימן צב סעי' ה:

דף נו עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פי"ב מהלכ' אישות הלכה ח , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' סו סעיף ט וסי' סט סעיף ו:

לב ב סמג עשין מח , טוש"ע שם סימן סו סעיף ב:

דף נז עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"י מהלכ' אישות הלכ' י ופ"ד מהל' חובל הלכה יח , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' סו סעיף ג וטוש"ע ח"מ סי' תכד סעיף י:

לד ב מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יז , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' נו סעיף א:

לה ג מיי' שם הלכה יח , טוש"ע שם סעי' ב:

לו ד מיי' שם הלכה יז , טוש"ע שם סעי' א:

לז ה מיי' שם הלכ' יט , טוש"ע שם סעיף ג:

(ה) [מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה יג]:

לח ו מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ה:

דף נז עמוד ב[עריכה]

לט א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג ופ"ח הלכה ז:

מ ב מיי' פ"י מהל' אישות הלכה טז , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' נה סעיף ד:

מא ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יט ופי"א מהל' גירושין הלכ' א , סמג עשין נ , טוש"ע שם סימן לז סעיף ח:

מב ד ה מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יז , סמג שם , טוש"ע שם סימן נה סעיף א:

מג ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג:

מד ז ח מיי' פט"ו מהל' מכירה הלכה יב יג , סמג לאוין קע , טוש"ע חו"מ סי' רלב סעיף י:

דף נח עמוד א[עריכה]

מה א מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה יג:

דף נח עמוד ב[עריכה]

מו א ב מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כח , סמג עשין קלב , טוש"ע אה"ע סי' פא סעיף א:

מז ג ד מיי' פי"ב מהלכ' אישות הלכה ד , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' סט סעיף ד וסי' פ סעיף טו בהג"ה וסימן פא סעיף א בהג"ה:

מח ה מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכ' ז , סמג עשין עב , טוש"ע י"ד סי' רסז סעיף כ:

מט ו מיי' פכ"א מהל' אישות הלכה יסמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' פ סעיף טו:

נ ז ח מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כח , סמג עשין קלב , טוש"ע שם סי' פא סעיף א:

דף נט עמוד א[עריכה]

נא א ב מיי' פי"ב מהל' נדרים הל' י , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רלד סעי' עא וטוש"ע אה"ע סי' פא סעי' ב:

נב ג מיי' פ"ו מהל' ערכין הל' כט:

נג ד מיי' שם הל' כז:

נד ה מיי' שם הל' כט:

דף נט עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ז מהל' ערכין הל' יד ופי"ח מהל' מלוה ולוה הל' ו ז , סמג עשין צד , טוש"ע חו"מ סי' קיז סעיף ז:

נו ב מיי' פ"ח מהלכות עבדים הל' טז , סמג עשין פז , טוש"ע שם סעי' ו וטוש"ע י"ד סי' רסז סעיף סח:

נז ג מיי' פכ"א מהל' אישות הל' ה , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' פ סעי' ו [ע"ש במגיד משנה]:

נח ד מיי' שם הל' ג , טוש"ע שם סעי' ד:

נט ה מיי' שם הל' א , טוש"ע שם סעיף א:

ס ו מיי' שם הל' ו , טוש"ע שם סעי' ז:

סא ז ח מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ח:

סב ט מיי' שם הל' ב , טוש"ע שם סעיף ב:

סג י מיי' שם הל' ג , טוש"ע שם סעיף ג:

סד כ ל מיי' שם הל' ה , טוש"ע שם סעי' ו:

סה מ מיי' שם הל' יג , טוש"ע שם סימן פב סעי' א:

סו נ ס מיי' שם הל' טז , טוש"ע שם סעי' ה:

דף ס עמוד א[עריכה]

סז א ב מיי' פכ"א מהל' אישות הל' טז , טוש"ע אה"ע סי' פב סעיף ה:

סח ג ד מיי' פ"ג מהל' מאכלות אסורות הל' ה , סמג לאוין קלה , טוש"ע י"ד סי' פא סעי' ז:

סט ה ו מיי' פ"ו שם הל' ב , סמג לאוין קכו , טוש"ע שם סי' סו סעיף י [וסי' ו סעיף ט]:

ע ז מיי' פכ"א מהל' שבת הל' יד , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכח סעיף לג:

עא ח טוש"ע א"ח סי' שלו סעיף ט:

עב ט מיי' פ"ג מהל' מאכלות אסורות הל' ה , סמג לאוין קלב , טוש"ע י"ד סי' פא סע"ז:

דף ס עמוד ב[עריכה]

עג א מיי' פי"א מהל' גירושין הל' כה כו , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סי' יג סעיף יא:

עד ב ג מיי' פ"ה מהל' ת"ת הל' ב ופ"כ מהל' סנהדרין הל' ט , סמג עשין יג , טוש"ע י"ד סי' רמב סעי' ד:

עה ד מיי' פי"א מהל' גירושין הל' כז , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סי' יג סעי' יא:

עו ה מיי' שם הל' יח יט , טוש"ע שם סע"א:

עז ו ז מיי' שם הל' כז , טוש"ע שם סעי' יא:

עח ח מיי' פכ"א מהל' אישות הל' יב , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' פ סעי' יד:

עט ט י כ מיי' שם הל' יא , טוש"ע שם סעי' יא בהג"ה וסעי' יב [ע"ש מ"מ וכסף משנה]:

דף סא עמוד א[עריכה]

פ א מיי' פכ"א מהלכות אישות הל' יג , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סימן פב סע"ב:

פא ב מיי' שם הל' יד , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' פ סעיף א וסעיף י:

פב ג מיי' וסמג שם , טוש"ע אה"ע סי' פב סעיף ג:

פג ד מיי' שם הל' ו , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' פ סעיף ח:

פד ה מיי' שם הל' ג , טור ש"ע שם סעי' ד ה:

פה ו ז ח מיי' פכ"א מהל' אישות הל' ה ומיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הל' יט , סמג לאוין קיח , טור אה"ע סימן פ וטוש"ע י"ד סימן קצה סעי' י:

פו ט י כ מיי' פ"ז מהל' ברכות הל' ז ומיי' פ"ט מהל' עבדים הל' ח , סמג עשין כז , טוש"ע א"ח סימן קסט סעי' א וטוש"ע י"ד סימן רסז סעי' יז:

דף סא עמוד ב[עריכה]

פז א מיי' פכ"א מהל' אישות הל' ג , סמג לאוין עא , טוש"ע אה"ע סי' פ סעי' ד:

פח ב מיי' שם הל' ה , טוש"ע שם סע"ו:

פט ג מיי' שם הל' א , טור שו"ע שם סעי' א:

צ ד ה מיי' פי"ד שם הל' ו , סמג לאוין פא , טור ש"ע י"ד סימן רלה סעי' א וטוש"ע אה"ע סי' עו סעי' ט:

צא ו מיי' פט"ו שם הל' א , סמג עשין מט , טוש"ע אה"ע סי' עו סעי' ו:

דף סב עמוד א[עריכה]

צב א ב מיי' פי"ד מהל' אישות הל' א , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סימן עו סעי' א:

צג ג מיי' שם , טוש"ע שם סעי' ב:

דף סב עמוד ב[עריכה]

צד א מיי' פי"ד מהל' אישות הל' ו , טור ש"ע אה"ע סי' סעי' ט:

צה ב ג מיי' שם הל' ב , טוש"ע שם סעי' ה:

צו ד מיי' שם הלכה א , טור ש"ע שם סעי' ב:

דף סג עמוד א[עריכה]

צז א ב מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה טו , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סימן עז סעיף א:

צח ג מיי' שם הלכה יב , טור ש"ע שם סעיף ב:

צט ד מיי' וסמג שם ומיי' פ"ב מהל' יבום וחליצה הלכה י , סמג עשין נא , טוש"ע שם וסי' קסה סעיף א:

דף סג עמוד ב[עריכה]

ק א מיי' פכ"א מהלכות אישות הלכה י , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סימן פ סעיף טו:

קא ב ג ד ה ו ז ח מיי' פי"ד שם הלכה ט י יא יג , סמג שם , טוש"ע שם סי' עז סעיף ב וסעיף ג:

דף סד עמוד א[עריכה]

קב א מיי' פי"ד מהל' אישות הל' יג , טור שו"ע אה"ע סימן עז סעיף ג:

קג ב מיי' שם הלכה י , טור שו"ע שם סע"ב:

קד ד ג ה מיי' פ"ב מהל' יבום וחליצה הלכה י , סמג עשין נא , טוש"ע שם סימן קסה סעיף א ג:

קה ו מיי' פ"א שם הל' ב ופ"ב הלכה ז מג עשין נב , טוש"ע שם סעיף א:

קו ז טור שו"ע שם סעיף א ובהג"ה:

דף סד עמוד ב[עריכה]

קז א מיי' פי"ב מהלכות אישות הלכה י , טוש"ע אה"ע סימן ע סעיף ג:

קח ב מיי' פי"ג שם הלכה ג , סמג לאוין פא , טוש"ע שם סימן עג סעיף א:

קט ג מיי' פי"ב שם הלכה י , טוש"ע שם סימן ע סעיף ג:

קי ד מיי' שם הלכה יב , טוש"ע שם סעיף ב:

קיא ה מיי' פכ"א שם הלכה יא , טוש"ע שם סימן פ סעיף יא:

קיב ו מיי' פי"ב שם הל' יא ופי"ג שם הל' ה , סמג עשין מח ולאוין פא , טוש"ע שם סימן ע סעיף ג וסימן עג סעיף ד:

קיג ז מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ט ופ"ו הלכה ז , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סימן שפו סעיף ו [וסי' תט סעיף ז]:

קיד ח מיי' פט"ז מהל' טומאת צרעת הל' ו , סמג עשין רלט:

קטו ט מיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה א ג:

קטז י מיי' שם הל' א:

קיז כ מיי' פ"ל מהלכות שבת הלכה ט , סמג עשין ל , טוש"ע א"ח סימן רצא סעיף א:

דף סה עמוד א[עריכה]

קיח א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה טו , סמג עשין מח , טור ש"ע א"ח סימן רמ סעיף יג וטוש"ע אה"ע סימן כה סעיף ז:

קיט ב מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה י יא , סמג עשין מח ולאוין פח , טוש"ע אה"ע סימן ע סעיף ג:

דף סה עמוד ב[עריכה]

קכ א מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה יג , טור ש"ע אה"ע סימן ע סעיף ג בהגה"ה:

קכא ב מיי' פי"ג שם הלכה א , סמג עשין מח ולאוין פח , טור אה"ע סימן עג:

קכב ג מיי' פי"ח שם הלכה ד , סמג שם , טוש"ע שם סימן צה סעיף ה:

קכג ד מיי' פי"ב שם הלכה יב , סמג לאוין פא , טוש"ע שם סימן ע סעיף ב:

קכד ה ו מיי' שם הל' יד , סמג שם , טוש"ע שם סימן עא סעיף א:

קכה ז מיי' פ"ו מהלכות עירובין הלכה כא , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סימן תיד סעיף ב:

קכו ח מיי' פכ"א מהל' אישות הלכה יא , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סימן ע סעיף ג בהג"ה וסי' פ סעיף יא: