ספרי דאגדתא/שער

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשיספרי דאגדתא

על

מגלת אסתר

הלא המה קבוצת מדרשים שונים:

א) מדרש אבא גוריון. על פי כתב יד ישן נושן הגנוז ברומי, וע"פ השואה עם עוד חמשה כתבי יד אחרים הטמונים באוצרות הספרים: באקספארד, בריטיש מוזעאום, בביה"מ בלאנדאן, בקאמבריטש, ובפארמא.
ב) מדרש פנים אחרים. ע"פ כ"י מאוצר הספרים באקספארד, אשר היה לפנים בעקד הספרים של הרב החכם הגדול המנוח מוהר"ר חיים מיכל ז"ל מהמבורג, והיה לפני בעל הילקוט.
ג) מדרש לקח טוב. מרבינו טוביה ב"ר אליעזר ז"ל, ע"פ כ"י הנמצא ביד הרב החוקר הגדול מהר"א יעללינעק, ועם השואה עם כתב יד שני מאוצר הספרים במינכען.

נאספו לאגודה אחת

עם הערות ותיקונים והגהות ומראה מקומות ופתח דבר בראש

ממני

שלמה באבער

מלבוב.


ווילנא

בדפוס והוצאות האלמנה והאחים ראָם

שנת חמשת אלפים ושש מאות וארבעים ושבע לב"ע