סמ"ג עשה עו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · סמ"ג · עשה · עו · >>


מצות עשה עו - להפריש ערי מקלט

מצות עשה להפריש ערי מקלט, שנאמר "שלש ערים תבדיל לך". [כך משמע בספרי שופטים] ואין ערי מקלט נוהגות אלא בארץ ישראל. ושש ערים היו – שלוש הבדיל משה רבינו עליו השלום בעבר הירדן ושלוש הבדיל יהושע בארץ כנען. [שם דף ט׳]

אין אחת קולטת עד שיבדלו כולם, שנאמר שש ערי מקלט תהיינה לכם. [שם דף י׳] והודיעך כאן שבח משה רבינו, שאין שלוש שבעבר הירדן קולטות עד שיבדילו כולן. ולמה הבדילן? אמר הואיל ובאת מצוה לידי אקיימנה [בספרי דלעיל ובירושלמי פ׳ הגולין]; בימי מלך המשיח מוסיפים עוד שלש אחרות על אלו השש, שנאמר ויספת לך עוד שלש ערים על שלשה האלה. להיכן מוסיפין אותם? בערי הקני והקניזי והקדמוני, שנכרת ברית עליהם לאברהם אבינו ועדיין לא נכבשו מעולם, ועליהם נאמר בתורה ואם ירחיב ה׳ אלהיך את גבולך כאשר נשבע לך ולאבותך ונתנה לך ויספת לך עוד שלש ערים וגומר [פרק הגולין דף ט׳ וי׳].

וחייבין בית דין לכוון את הדרכים לערי מקלט ולתקן אותם להרחיבן ומסירין מהם כל מכשול וכל תקלה ואין מניחין בדרך לא תל ולא גיא ולא נהר אבל עושין עליו גשר כדי שלא לעכב הבורח לשם, שנאמר תכין לך הדרך. ורוחב דרך ערי מקלט אין פחות משלשים ושנים אמות, כדתניא בפרק המוכר את הפירות [דף ק׳] מקלט מקלט הי׳ כתוב על פרשת דרכים כדי שיכירו הרצחני׳ ויפנו לשם.

כדאמר רבי אליעזר בן יעקב בפ׳ אלו הן הגולין [דף י׳] [שם] כל ערי הלוים קולטות וכל אחת מהן מקלט היא, שנא׳ ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר וכל הערים אשר תתנו ללוים ארבעים ושמנה עיר היקישן הכתוב כולן זו לזו לקלוט ומה הפרש יש בין ערי מקלט שהובדלו ובין ערי שאר הלוים? שערי מקלט קולטות בין לדעת בין שלא לדעת, הואיל ונכנס בהן נקלט, ושאר ערי הלוים אינם קולטות אלא לדעת. [שם דף י״ג]

ורוצח הדר בערי מקלט אינו נותן שכר בית, והדר בשאר ערי הלוים נותן שכר לבעל הבית. [בדף י״א י״ב] כל עיר הקולטת תחומה קולט כמוה, ואע״פ שהתחום קולט אין הרוצח דר בו, שנאמר וישב בה ולא בתחומה. ועיקרי הלכות שבמצוות אלו בפרק אלו הן הגולין.