נתיבות המשפט/חידושים/קד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בין במטלטלין:    היינו מדאורייתא אבל מדרבנן אין במטלטלין דין קדימה:

י"א דבדבר שאין עתה:    מוסב על הסיפא בנשבע ויטול בשבועה דבלא נשבע אין כאן מחלוקת דל"ש דין קדימה בדאקני:

אם המנהג כן:    והוא דידעינן דלא מקבל שוחדא ודוקא באוב על גוי אבל מישראל חייב לקבל דין ישראל או"ת דלא כסמ"מ וכן בסיפא דמה שגבה גבה מיירי בחוב שעל גוי:

חברא חברא:    דדוקא גבי חזקה חוקר לדעת אם המוכר מערער אבל בעלמא אינו חוקר ואם תקנו הקהל שיתבטל זכותו אפי' לא שמע בטל זכותו:

תפס שטרות:    אפי' ממרמו"ת וע"ב:

אא"כ שמו:    ל"ד נקט הש"ע דבמטלטלין א"צ גביית ב"ד ולא שומא רק במקרקע איכא פלוגת' אי צריך גביית ב"ד או"ת:

ובע"ח המוקדם גובה:    ר"ל חלקו דבמטלטלין הדין דיחלוקו ואם חובו מאה ותפס חמשים אף במקום דמה שגבה מ"מ יש לו חלק בשאר נכסים בהחמשים הנותרים כשאר בע"ח או"ת:

וכתב לו מה:    ואם לא כתב דאקנה לבתרא לבד משתעבד סמ"ע דלא כש"ך ואם לוה ולוה יקנה ולאחד כתב דאקנה ולאחד לא כתב דאקנה יחלוקו ש"ך:

פחות מש':    ואם יש לאחד שני שטרות ביום אחד חולקין לפי שטרות) (ודוקא בשטרות וקרקעות אבל בכת"י או במטלטלין אפי' בשטרות כשהיה ההלואה בזמן אחד וחלקו לשנים אינו נוטל רק חלק אחד ועיין ביאורים:

ומלוה ע"פ:    וכ"ש דמלוה ע"פ מוקדם קודם למלוה ע"פ מאוחר ורבים חולקין במלוה בשטר מאוחר וס"ל דמלוה השטר קודם ואם קדם המלוה בשטר המאוחר וגבה ודאי דמה שגבה גבה:

מעידין שקדמה:    ואיירי בתו"ז דל"ל פרעתי:

אין בדברי שמעון:    היינו רבית שעלה עד שעת סילוק אפי' לוה על ב' שנים ובא לסלקו אחר ישנה:

{{דה מפרש|אין בע"ח נוטל בראוי והש"ך כתב דנוטל בראוי רק הכא הטעם דיכול לומר אנא מאבוה דאבא קאתינ' ומשכר פעולה בע"ח גובה ולא כתובה ש"ך: הדין עם היורשים:    דהן מוחזקין והממע"ה: