משתמש:Roy guevara/ארגז חול

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף לניסויים אישיים לפני פרסום באתר

באתר הכנסת http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2001125


<שם> חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, תשס"א-2001

<שם קודם> חוק סיווג וסימון שידורים

<מקור> ((תשס"א, 1773|חוק סיווג וסימון שידורים|15:300324)); ((תשס"ב, 1829|תיקון|15:300460));

@ 1. הגדרות

בחוק זה -
- "חוק הבזק" - חוק הבזק, תשמ"ב-1982;
- "חוק הרשות השניה" - חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990;
- "מישדר טלוויזיה" מישדר שהופק לשם שידור בטלוויזיה, למעט מישדר חדשות, קדימון או פרסומת;
- "מישדר", "פרסומת" או "מישדר פרסומת", "קדימון" - כהגדרתם לפי חוק הבזק, ולענין מישדרים לפי חוק הרשות השניה - כהגדרתם לפי החוק האמור;
- "הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
- "השר" - שר התקשורת;

@ 2. חובת סימון

(א) מישדר טלוויזיה המשודר בישראל, הכולל ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, של מין או של אכזריות, או שקיים חשש סביר כי הוא עלול לעודד עבריינות או שימוש בסמים מסובנים, יישא סימן כאמור בסעיף 3 המצביע כי המישדר אינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה. קדימון למישדר שיש לסמנו לפי סעיף קטן זה יכלול מידע שייקבע בתקנות ולפיו המישדר אינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה.
(ב) השר רשאי לקבוע כללים שעל פיהם -
(1) סוגי מישדרים, או מישדרים המשודרים בשעות שיקבע, יהיו פטורים מחובת הסימון;
(2) סוגי קדימונים למישדרים שיש לסמנם לפי סעיף זה, או קדימונים המשודרים בשעות שיקבע, יהיו פטורים מהחובה לכלול מידע כאמור בסעיף קטן (א);

@ 3. סימני יסוד

(א) סימן לפי חוק זה יתייחס למשדר טלוויזיה שאינו ראוי לצפיה לבני גיל מסוים ומטה, ויכול שיתייחס גם לאחד ממאפיינים אלה אם הם מהווים יסוד בולט במישדר:
(1) אלימות;
(2) מין;
(3) אכזריות;
(4) פורנוגרפיה;
(5) עידוד לעבריינות;
(6) עידוד לשימוש בסמים מסוכנים.
(ב) השר יקבע את צורת הסימנים כאמור בסעיף קטן (א), מיקומם, משך זמן הופעתם, תדירותם ואופן הצגתם.
(ג) השר, בהתייעצות עם שר החינוך, רשאי לקבוע סימנים נוספים לצורך השגת תכלית חוק זה.

@ 4. אחריות לביצוע הסימון ופיקוח על הביצוע

(א) אלה האחראים לביצוע הסימון לפי חוק זה:
(1) לענין שידור על פי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 - הרשות כהגדרתה בחוק האמור;
(2) לענין שידור על פי חוק הרשות השניה - בעל זיכיון כהגדרתו בחוק האמור, ולענין שידורי הרשות בהתאם לסעיף 48 לחוק האמור - הרשות כהגדרתה בחוק האמור;
(3) לענין שידור על פי פרקים ב'1 וב'2 לחוק הבזק - בעל זיכיון או בעל רישיון כהגדרתו בחוק האמור;
(4) לענין שידורי הטלוויזיה הלימודית - הטלוויזיה הלימודית;
(ב) אלה הגופים האחראים לפיקוח על ביצוע הסימון בהתאם להוראות סעיף קטן (א):
(1) על ביצוע לפי פסקה (1) - השר הממונה על רשות השידור;
(2) על ביצוע לפי פסקה (2) - הרשות, בהתאם להוראות סעיף 5(ב)(10) לחוק הרשות השניה;
(3) על ביצוע לפי פסקה (3) - המועצה בהתאם להוראות סעיף 6ה(1)(ד) לחוק הבזק;
(4) על ביצוע לפי פסקה (4) - שר החינוך;
(ג) לענין שידור שלא על כאמור בסעיף קטן (א) - רשאי השר לקבוע את האחראי לביצוע סימונו ואת האחראי לפיקוח על ביצוע הסימון האמור;

נקבע אחראי לביצוע סימון כאמור, ימסור לו השר הודעה על כך. על מסירת הודעה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, בשינויים המחויבים.

@ 5. עונשין

אחראי לביצוע סימון שלא סימן מישדר טלוויזיה לפי הוראות חוק זה, דינו קנס כאמור סעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

@ 6. ביצוע ותקנות

(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
(ב) תקנות לפי חוק זה, למעט תקנות לפי סעיף 3, טעונות אישור הועדה.
(ג) תקנות או כללים לפי סעיפים 2(ב) ו-3(ב) ו-(ג) לענין מישדרים או קדימונים המשודרים לפי החוקים האמורים בסעיף 4(א), ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף האחראי לפיקוח על ביצוע הסימון לפי הוראות סעיף 4(ב).

@ 7. תיקון חוק הרשות השניה - מספר 13

בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, בסעיף 5(ב), בפסקה(10), בסופה יבוא "ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע על ידי בעלי זיכיון, בהתאם להוראות חוק סיווג וסימון שידורים, התשס"א-2001".

@ 8. תיקון חוק הבזק - מספר 24

בחוק הבזק, התשמ"ב-1982, בסעיף 6ה(1), בפסקה(ד), בסופה יבוא "ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע על ידי בעל רישיון או בעל זיכיון, בהתאם להוראות חוק סיווג וסימון שידורים, התשס"א-2001".

@ 9. תחילה תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר תום שישה חודשים מיום פרסומו.

<פרסום> ט"ז בטבת תשס"א <חתימות>

  • בנימין בן-אליעזר, שר התקשורת
  • אהוד ברק, ראש הממשלה
  • אברהם בורג, יושבת ראש הכנסת
  • משה קצב, נשיא המדינה