משתמש:David7031/תוספתא פסחים מדעית/וינה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מקרא

  • מילה מסופקת בכתב היד. בתוך סוגריים מרובעים = [], עם סימן שאלה, משמאל ללוכסן אחד, הצעה אפשרית =[?/הצעה אפשרית] כמה כאלה, כמה הצעות אפשריות = [?/הצעה א/הצעה ב], התלבטות בין אות לכלום 0 מציין את הכלום =[?/אולי מילה/0] משמאל לשני לוכסנים, הצעה מסתברת =[?/הצעה א/הצעה ב//הצעה מסתברת]. אות לא ברורה =*
  • הגהה. בתוך סוגריים עגולים עם סימן מינוס לפניה, מילה שברור שהיא מיותרת, כי הסופר החליף אותה במילה אחרת, לעיתים גם שם עליה גרשיים או קו מוחק =(-/מילה מיותרת). בתוך סוגריים עגולים כפולים, מילה ששונתה על ידי מגיה. ((מילה מיותרת לדעת המגיה)). משמאל ללוכסן, המילה המוצעת על ידי המגיה ((מילה מיותרת/מילה מוצעת)). מילה שאולי צריכה להמחק בתוך סוגריים עגולים עם סימן שאלה ומינוס (?-/מילה שאולי נמחקת)
  • הוספה. בתוך סוגריים מרובעים עם סימן פלוס, הוספה על ידי מגיה (בין אם חיצוני ובין אם הסופר) מעל לשורה =[+/מילה נוספת]. הוספה בגיליון עם שני פלוסים =[++/מילה נוספת בגיליון].
  • מילה בסוף שורה. בין סוגריים משולשים <מילה בסוף שורה>
  • ליגטורה. בתוך סוגריים מסולסלים {אל}יעזר, ישר{אל}

מסכת פסחא

אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר אין בודקין לאור החמה ולא לאור הלבנה {אל}א לאור הנר לפי שר בדיקת הנר יפה מרובה א'ע'פ' שאין ראיה לדבר זכר לדבר והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנרות ואו' נר {אל}ים נשמת אדם '

בית שמיי או' שתי שורות על פני כל המרתף שורה החיצונה הרואה את הפתח והעליונה הרואה את הקורות אבל שלמטה הימנה ושלפנים הימנה אין צריך בדיקה בית הלל אומ' שורה החיצונה היא העליונה הרואה את הפתח ואת הקורות שלמטה הימנה אבל שלפנים הימנה אין צריך לבדוק '

חורי הבית העליונים והתחתונים היציע והדות וגג המגדל בית התבן בית הבקר ובית העצים ובית האוצרות אוצרות של יין אוצרות של שמן ואוצרות של <תבו'> תבואה אינו צריך לבדוק רבן שמעון בן גמלי{אל} או' מטה החוצצת את כל הבית והיו תחתיה עצים ואבנים בודק צד החיצון ואין צריך לבדוק את צד הפנימי '

היוצאין בשיארה והמפרשין בספינה לפני שלשים יום אין צריך לבדוק בתוך שלשים יום בודק ומשכים והולך לדרכו ר' יהודה או' משום רבן גמלי{אל} שתי חלות של תודה פסולות ומונחות על גג האיסטבה כל זמן שהן מונחות כל העם אוכלין חולין ניטלא אחת מהן כל העם אוכלין תרומה ניטלו שתיהן שורפין אילו ואילו שורפין תרומה תרומה תלויה טמאה וטהורה כאחד דברי ר' מאיר וחכמים אומ' תלויה בפני עצמה טהורה בפני עצמה וטמאה בפני עצמה אמ' ר' שמעון לא נחלקו ר' ליעזר ור' יהושע על הטהורה ועל הטמאה ששורפין זו בפני עצמה וזו בעצמה על מה נחלקו על הטהורה ועל הטמאה שר' ליעזר או' תשרף זו בעצמה וזו בעצמה ור' יהושע או' שתיהן כאחת '

אמ' ר' יוסה אין הנדון זה דומה לראיה בשר שנטמא בולד הטומאה עם בשר שנטמא באב טומאה שניהן טמאין {אל}א שזה טמא טומאה חמורה וזה טמא טומאה קלה וכן שמן שנפסל בטבול יום בנר שניטמא טמא מת שניהן טמאין {אל}א שזה טמא טומאה חמורה וזה טומאה קלה ואני אומ' ששורפין תרומה שניטמאת בולד טומאה עם תרומה שניטמאת באב <ה'> הטומאה א'ע'פ' שמוסיפין לה טומאה על טומאתה ותלויה וטמאה אומ' אני <ש'> שהתלויה טהורה אם נשרפת עם הטמאה נמצאת זו מטמאתה בית שמיי אומ' אין שורפין בשר טהור עם בשר טמא ובית הלל מתירין '

בראשונה היו אומ' אין מוכרין חמץ לנכרי ואין נותנין לו במתנה {אל}א כדי שיאכלנו עד שלא תגיע שעת הביעור עד שבא ר' עקיבא ולמד שמוכרין ונותנין מתנה (-/ע) אף בשעת הביעור אמ' ר' יוסה אילו דברי בית שמיי ו{אל}ו דברי בית הלל הכריע ר' עקיבא לסייע דברי בית הלל '

האוכל חמץ אחר חצות וחמץ שעבר עליו הפסח הרי זה בלא תעשה ואין בו כרת דברי ר' יהודה וחכמים או' כל שאין בו כרת אין בו בלא תעשה האוכל כזית חמץ בפסח חייב על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ועל לא הודעו אשם תלוי '

האוכל תרומה חמץ <ב'> בפסח אין משלם דמי עצים לכהן אמ' ר' יוחנן בן נורי נמתי לו לר' עקיבא מפני מה האוכל תרומת חמץ בפסח אין משלם דמי עצים לכהן מה נשתנית זו משאר ימות השנה שבשאר ימות השנה משלם דמי עצים לכהן אמ' לי לא אם אמרת בשאר ימות השנה שא'ע'פ' שאין לו בה היתר אכילה יש לו בה היתר עצים תאמר בזו שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר עצים למה זה דומה לתרומת תותים ואבטיחים ומלפפונות שניטמאת שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר עצים במי דברים אמורים בתרומה שהפרישה חמץ קודם לפסח לשום תרומה אבל המפריש תרומה חמץ בפסח אינה תרומה האוכל קדש חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש ואשם ודיי ואשם תלוי <ב'> במזיד פטור במי דברים אמורים בקודם שהפרישו חמץ קודם הפסח שהוא קדש אבל המקדיש קודש חמץ בפסח אינו קודש '

אחד האוכל ואחד ממחה ושותה אכל וחזר ואכל וחזר ואכל אם יש מתחלת אכילה ראשנה עד סוף אכילה אחרונה כדי <א'> אכילת פרס מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין שתה וחזר ושתה אם יש מתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה כדי שתיי[?/ת//ה] רביעית מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין חמץ של נכרי מותר אחר הפסח מיד רבן שמעון בן גמלי{אל} ור' ישמע{אל} בי ר' יוחנן בן ברוק' אומ' אף של הקדש מותר אחר הפסח מיד "