משתמש:David7031/תוספתא פסחים מדעית/דיפלומטית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ההפניות לפסוקים לא מופיעות בכתבי היד, ולא טרחתי לציין זאת בכל מופע. ציטוט הפסוקים עצמם כן מופיע, ועליו אציין שינו"ס.

חלוקת ההלכות היא לפי הנמצא בדפוס וילנא, ולא ציינתי את חלוקת ההלכות בכתבי היד. החלוקה בכתבי היד תצויין בדף של ההעתקה שלהם.

ההעתקה של התוספתא וילנא נלקחה מההעתקה הקיימת בויקיטקסט, וכל האשמה על טעויות על המעתיקים שלה. ההעתקה של שאר עדי הנוסח נעשה על ידי, ואני לוקח אחריות על טעויות שנעשו בה, ואשמח לשמוע תיקונים (שתקווה שלא יהיו כאלה)

בחרתי לציין את שינו"ס על דפוס וילנא מכיוון שזו המהדורה שקיימת אצל הלומדים, ותקותי שאנשים תוך כדי לימודם יוכלו להעזר בשינויי הנוסחאות כדי להבין יותר טוב את התוספתא. ואם יהיו חידושים בהלכה שיעלו מהשוואת הנוסחאות, והיה זה שכרי.

התעלמתי לחלוטין מהסוגריים למיניהם שנמצאים בדפוס וילנא, שנמצאים שם מסיבות שלא ברורות לי, והתייחסתי לטקסט הקיים מולי, מה גם שראיתי שלרוב המילים שנמצאות בסוגריים יש בסיס בחלק מעדי הנוסח אם לא בכולם.

כאשר ההערה נמצאת לפני המילה, זה רומז בדרך כלל על כך שהמילים הבאות לא מופיעות בכתב היד , או מופיעות בסדר שונה, והדבר לא יצויין על כל מילה בנפרד.מקרא לכת"י:

א = כת"י ארפורט

ל = כת"י לונדון

וה = כת"י וינה

ג = קטע גניזה.

ול = דפוס וילנא

מקרא לסימנים.

סימן : = הפסקה בין ההוראה (האם חסר, יתר, מוחלף וכו) לבין כתבי היד שבהם זה כך.

סימן , = רווח בין שינויים שונים. למשל: -: וה ל, שלים: א. משמעותו שבוינה ולונדן זה לא קיים, ובארפורט זה מופיע כ"שלים"

סימן - = המילה לא מופיעה בכתבי היד הבאים.

סימן + = המילה מופיעה בכת"י בתוספת מילה אחרת, תופיע גם המילה בוילנא וגם מילת התוספתמסכת פסחים פרק א

א,א אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר אין בודקין לא[1] לאור החמה ולא לאור הלבנה אלא לאור הנר [לפי שבדיקת[2] הנר יפה מרובה[3]] אע"פ[4] שאין ראיה לדבר זכר לדבר (צפניה א) והיה[5] בעת ההיא אחפש את ירושלים[6] בנרות ואומר[7] (משלי כ) נר אלהים[8] נשמת אדם[9].


א,ב בית שמאי[10] אומרים[11] שתי שורות על פני כל המרתף שורה החיצונה הרואה[12] את הפתח[13] [העליונה[14]] הרואה[15] את הקורה[16] [אבל שלמטה הימנה[17] ושלפנים] הימנה[18] אין[19] צריך בדיקה[20] ב"ה[21] אומרים[22] [שורה החיצונה [23]היא] העליונה הרואה את הפתח ואת הקורות שלמטה[24] הימנה[25] אבל[26] שלפנים[27] הימנה[28] אין צריך לבדוק.


א,ג חורי הבית העליונים [ותחתונים][29] היציע [והדות[30] וגג[31] הבית[32]] וגג[33] המגדל[34] [בית[35] התבן בית[36] הבקר ובית[37] העצים ובית[38] האוצרות[39] אוצרות[40] של] יין ואוצרות[41] [של[42]] שמן [ואוצרות[43] של[44] תבואה] אין[45] צריך לבדוק רשב"ג[46] אומר[47] מטה[48] [החוצצת] את כל הבית [והיו תחתיה עצים ואבנים] בודק [את[49]] צד[50] החיצון[51] ואין[52] צריך לבדוק [את] צד[53] הפנימי.


א,ד היוצאין [בו[54]] בשיירא[55] [והמפרשין[56]] בספינה לפני שלשים יום [57]אין צריך לבדוק בתוך ל'[58] יום בודק ומשכים והולך לדרכו[59]

א,ה ר' יהודה אומר[60] משום רבן גמליאל [שתי] חלות של תודה פסולות מונחות[61] על [גב[62]] האצטבא[63] כל זמן [שהם[64] מונחות[65]] כל העם אוכלין חולין ניטלה אחת מהן כל העם אוכלין תרומה ניטלו שתיהן [66]שורפין אלו[67] ואלו[68] [שורפין תרומה[69] [70]תלויה טמאה וטהורה] כאחת[71] דר"מ[72] [וחכ"א[73] תלויה[74] בפני עצמה וטהורה[75] בפ"ע[76] וטמאה[77]] בפ"ע[78] אר"ש[79] לא נחלקו ר"א[80] ור' יהושע[81] על הטהורה[82] ועל הטמאה[83] [ששורפין זו בעצמה[84] וזו בעצמה[85]] על[86] מה נחלקו על התלויה[87] ועל הטמאה שר"א[88] אומר[89] תשרף[90] זו [בעצמה[91] וזו בעצמה[92]] ור' יהושע אומר[93] שתיהן כאחת א"ר[94] יוסי[95] אין הנידון[96] [זה[97]] דומה לראיה[98] [בשר] שנטמא[99] בולד[100] הטומאה[101] [עם בשר[102]] שנטמא[103] באב[104] הטומאה [שניהן[105] טמאין[106]] אלא שזה טמא טומאה חמורה[107] וזה טמא טומאה קלה[108] [וכן[109] שמן] שנפסל בטבול יום [ובנר[110]] שנטמא[111] בטמא[112] מת [שניהם[113] טמאים[114] אלא שזה טמא טומאה[115] חמורה וזה טמא[116] טומאה קלה ואני אומר[117] ששורפין תרומה שנטמאת בולד[118] טומאה[119]] עם תרומה שנטמאת[120] באב הטומאה אע"פ[121] שמוסיפין [לה] טומאה על[122] טומאתה[123] [ותלויה וטמאה[124] אומר[125] אני שהתלויה[126] אם[127] נשרפת עם הטמאה נמצאת זו מטמאתה ב"ש[128] אומרים[129] אין שורפין בשר טהור עם בשר טמא וב"ה[130] מתירין].


א,ו בראשונה היו אומרים[131] אין מוכרים[132] חמץ[133] לנכרי ואין נותנין לו במתנה אלא כדי שיאכל[134] עד שלא הגיע[135] שעת ביעור[136] עד שבא רבי[137] עקיבה[138] ולימד [שמוכרין ונותנין במתנה[139]] אף בשעת הביעור א"ר[140] יוסי[141] אלו[142] דברי בית שמאי[143] ואלו[144] דברי[145] בית[146] הלל[147] הכריע רבי[148] עקיבה[149] לסייע דברי בית הלל[150].


א,ז האוכל חמץ אחר חצות וחמץ שעבר עליו הפסח הרי זה בלא תעשה ואין בו כרת דברי ר' יהודה [וחכמים[151] אומרים[152]] כל שאין בו כרת אין בו [בלא[153] תעשה] האוכל כזית חמץ בפסח[154] חייב על זדונו כרת ועל שגגתו[155] חטאת ועל לא הודע[156] אשם תלוי.


א,ח האוכל תרומת[157] חמץ בפסח [אין[158] משלם דמי עצים לכהן] אמר[159] רבי[160] יוחנן בן נורי נמתי[161] לו לרבי[162] עקיבה[163] מפני מה האוכל תרומת חמץ בפסח אין[164] משלם דמי עצים לכהן [מה] נשתנית[165] זו[166] משאר ימות השנה שבשאר ימות השנה משלם דמי עצים לכהן אמר[167] לו[168] לא אם אמרת בשאר ימות השנה[169] שאע"פ[170] שאין לו בה היתר[171] אכילה יש לו בה היתר[172] [עצים תאמר בזו] שאין לו בה[173] היתר[174] אכילה ולא היתר[175] [עצים] למה זה דומה לתרומת תותים [ואבטיחים[176] ומלפפונות[177] שנטמאות[178]] שאין לו בה[179] היתר[180] אכילה ולא היתר[181] [עצים בד"א[182] בתרומה שהפרישה חמץ[183] קודם לפסח לשום[184] תרומה אבל המפריש[185]] תרומת[186] חמץ בפסח[187] [אינה תרומה].


א,ט האוכל[188] קדש[189] חמץ[190] בפסח[191] אינה[192] תרומה[193] האוכל קדש[194] חמץ בפסח בשוגג[195] משלם קרן וחומש [ואשם ודאי[196]] ואשם[197] תלוי[198] במזיד[199] פטור [בד"א[200] בקדש[201] שהפרישו[202] חמץ[203] קודם[204] לפסח[205] שהוא[206] קדש[207] אבל[208] המקדיש[209]] חמץ בפסח אינו קדש[210].


א,י אחד האוכל אחד[211] [ממחה ושותה] אכל וחזר[212] ואכל[213] [אם יש מתחלת[214] אכילה ראשונה ועד[215]] סוף אכילה[216] אחרונה כדי אכילת פרס מצטרפים[217] ואם לאו אין מצטרפין שתה וחזר[218] ושתה אם יש מתחלת[219] שתיה[220] ראשונה עד[221] סוף שתיה[222] אחרונה כדי [שתיית[223] רביעית] מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין [224]כשם שאכילה בכזית כך שתיה[225] בכזית ושתיה[226] ואכילה[227] אין מצטרפין [228]אכל[229] כזית אפי' מחמשת[230] [מינין] הרי אלו מצטרפין אכל כחצי זית ונודע לו וחזר ואכל כחצי זית אחר אפי'[231] ממין[232] אחד[233] אין[234] מצטרפין.


א,יא חמץ של נכרים[235] מותר אחר הפסח מיד רשב"ג[236] [237]ור' ישמעאל[238] [בר'[239]] יוחנן בן ברוקה[240] אומרים[241] אף של הקדש מותר אחר הפסח מיד.


[1] -: וה,

[2] שאור: א, שב[?/ה/די]קת: ל, ש[?/ר/ד]בדיקת: וה [3] לבדיקה: א, ומרובה: ל, [4] ואף על פי: א [5] -: ל [6] ירושלים: ל וה [7] ואומ: א, ואו': ל וה [8] אלים: וה [9] +אדם חופש כל חדרי בטן: א ל [10] שמיי: וה, [11] אומ: א ל, או: וה, [12] רואה: א, [13] הפת': ל, [14] והעליונה: א וה, [15] רואה: א, [16] הקורות: ל וה, [17] הימנו: ל, [18] הימנו: ל, [19] אינו: ל, [20] לבדוק: א ל, [21] חכמ: א, בית הלל: ל וה [22] אומ: א וה, או: ל, [23] ב "א" הסדר הוא - רואה את הפתח היא העליונה, במקום הנוסח ב"ול" [23] -היא העליונה הרואה את הפתח [24] -: ל [25] -: ל [26] + אבל שלמטה הימנה: ל, +אבל של מטה הימנה: א [27] -: א, ושלפנים: ל [28] -: א, [29] והתחתוני': ל, והתחתונים: א וה [30] והחדות: ל [31] גג: ל [32] -: וה, ובית: ל -: וה [34] מגדל: ל [35] ובית: א [36] ובית: א ל [37] בית: ל [38] -: א [39] והאוצרות: א [40] ואוצרות: א [41] -: ל, אוצרות: וה [42] ושל: ל [43] -: ל [44] -: א, ושל: ל [45] אינו: א ל וה [46] רבן שמעון בן גמליאל: ל וה, רבן שמע' בן גמל': א [47] או': וה, אומ: א ל [48] מיטה: א ל [49] -: וה [50] -: א, הצד: ל [51] החיצונה: א [52] ואינו: ל [53] -: א, הצד: ל [54] _: א ל וה [55] בשיארה: וה, בשיירה: א ל [56] והפורשין: א, והמפרשים: ל [57] השורה אין צריך לבדוק בתוך שלשים יום חסרה ב"ל", ושם הנוסח הוא לפני שלשים יום בודק ומשכים והולך לדרכו. [58] שלשים: א וה [59] +לדרכו דברי: א [60] או': א ל וה [61] ומונחות: ל וה [62] גג: א וה, ג[?/ב/ג] [63] האיסטבה: וה, האיצטבה: א, [64] -: א ל, שהן: וה [65] שמונחות: א ל [66] ב "א" אילו ואילו שורפין [67] אילו: א וה [68] ואילו: א וה [69] תרומה תרומה: וה [70] ב "א" טהורה וטמאה ותלויה, ב "ל" טמאה וטהורה ותלויה [71] כאחד: א וה [72] דברי ר' מאיר: א ל וה [73] וחכמ' אומ: א, וחכמים או': ל, וחכמים אומ': וה [74] טהורה: א, טמאה: ל, [75] תלויה: א, טהורה: וה [76]  בפני עצמה: א ל וה [77] -: ל, [78] -: ל, בפני עצמה: א וה [79] אמ' ר' שמעון: א וה, אמ"ר שמעון: ל [80] ר' יהושע: ל, ר' אליע': א, ר' ליעזר: וה [81] אליעזר: ל [82] התלויה: א [83] הטהורה: א [84] בפני עצמה: וה, לעצמה: א ל, [85] לעצמה: א ל, [86] ועל: ל [87] הטהורה: וה [88] שר' ליעזר: וה, שר' אליעזר: א ל [89] או': א ל וה [90] תישרף: א [91] לבעצמה: ל, לעצמה: א [92] לעצמה: א ל [93] או': וה, אומ': א ל [94] אמ' ר': א וה, אמ"ר: ל [95] יוסה: וה [96] הנדון: א ל וה [97] -: ל, [?/דו/0]: א [98] + לראיה אלא: ל [99] שניטמא: א ל [100] באב: א [101] הטומא': ל [102] הבשר: א [103] שניטמא: א ל [104] בולד: א ל [105] שניהם: א [106] טמאים: א [107] קלה: א [108] חמורה: א [109] -: א [110] בנר: א ל וה [111] שניטמא: א וה [112] טמא: וה [113] שניהן: ל וה [114] טמאין: א ל וה [115] טומא': א [116] -: וה [117] או: ל, אומ': א וה, [118] בוולד: א [119] הטומאה: א ל [120] שניטמאת: א ל וה [121] אף על פי: א [122] -: ל [123] -: ל [124] טמאה: ל [125] אומ': וה [126] +שהתלויה טהורה: א ל וה [127] ואם: א [128] בית שמיי: וה, בית שמאי: א ל [129] או': ל, אומ: א וה [130] ובית הלל [131] אומ: ל וה, אומרין: א [132]+מוכרין את: ל, מוכרין: א וה [133] החמץ: ל [134] שיאכלנו: א וה, שיאכלנה: ל [135] תגיע: א וה, [?/מ//ת]גיע [136] הביעור: א וה, [137] ר': א וה [138] עקיבא: א ל וה [139] מתנה: וה [140] אמ' ר': א וה, אמ"ר: ל [141] יוסה: וה [142] אילו: א וה [143] שמיי: וה [144] -: א ל [145] -: א, ודברי: ל [146] ובית: א [147] הילל: א [148] ר': א ל וה [149] עקיבא: א ל וה [150] הילל: א [151] וחכמ: א [152] או: ל וה, אומ: א [153] לא: א [154] -: א [155] + שגגתו חייב: א [156] הודעו: א וה [157] תרומה: א ל וה [158] אינו: ל [159] אמ"ר: ל, אמ': א וה [160] -: ל, ר': א וה [161] אמרתי: א ל [162] לר': א וה [163] -: ל, עקיבא: א וה [164] אינו: ל [165] נשתנה: א ל [166] פסח: א, זה: ל [167] אמ': א ל וה [168] לי: ל וה [169] +השנה שמשלם: א [170] שאף על פי: א [171] התיר: ל [172] התיר: ל [173] +בה לא: ל וה [174] התר: ל [175] התר: ל [176] אבטיחים: ל [177] מלפפונות: ל [178] -: א ל, שניטמאת: וה [179] +בה לא: א ל וה [180] התר: ל [181] התר: ל [182] במה דברים אמורים: א, במי דברים אמורים: וה [183] -: א [184] שהיא: ל [185] הפריש: א [186] -: א, תרומה: ל וה [187] +[?/ב/מ]פסח תרומה חמץ בפסח: א [188] -: א ל וה [189] -: א ל וה [190] -: א ל וה [191] -: א ל וה [192] -: א ל וה [193] -: א ל וה [194] קודש: א [195] שוגג: ל [196] תלוי: א, ודיי: וה [197] -: א ל [198] -: אל [199] מזיד: ל [200] במה דברים אמורים: א, במי דברים אמורים: וה [201] בקודם: וה, בקודש: א [202] שהקדישו: א ל [203] -: א [204] -: א [205] -: א [206] -: א [207] קודש: א [208] + אבל אם: א [209] + הקדישו קודש: א, +המקדיש קדש: ל, המקדיש קודש: וה [210] קודש: א וה [211] ואחד: א ל וה [212] חזר: א ל [213] + ואכל חזר ואכל: וה [214] מתחילת: א [215] עד: וה [216] +אכילה [?/ראשונה/0]: א [217] מצטרפין: א ל וה [218] חזר: א [219] מתחילת: א [220] שתייה: א ל וה [221] ועד: א ל [222] שתייה: א ל וה [223] שתיי[?/ת///ה] [224] מכאן ועד סוף ההלכה חסר ב"וה" [225] שתייה: א ל [226] אכילה: ל, ואכילה: א [227] ושתייה: א ל [228] מכאן ועד עד רבן שמעון בן גמליאל חסר ב"א" [229] אבל: ל [230] חמשת: ל [231] + אפי' הן: ל [232] מין: ל [233] אח[?/ד/ר]: ל [234] אינן: ל [235] נכרי: ל וה [236] רבן שמעון בן גמליאל: א ל וה [237] רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה לא מופיע ב"ל" [238] -: א [239] -: א, בי ר': וה [240] ברוק': וה [241] או': ל, אומ: וה, אמרו: א