משנה עירובין ד רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) מי שהוציאוהו גוים או רוח רעה אין לו אלא ארבע אמות החזירוהו כאילו לא יצא הוליכוהו לעיר אחרת נתנוהו בדיר או בסהר רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה אומרין מהלך הוא את כלה רבי יהושע ורבי עקיבה אומרין אין לו אלא ארבע אמות מעשה שבאו מפרנדיסין והפליגה ספינתן בים רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כלה רבי יהושע ורבי עקיבה לא זזו מארבע אמות שרצו להחמיר על עצמן.

(ב) פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה אמרו לו לרבן גמליאל מה אנו לירד אמר להם מותר שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד שלא חשיכה.

(ג) מי שיצא ברשות אמרו לו כבר נעשה מעשה יש לו אלפיים אמה לכל רוח אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא שכל היוצאין להציל חוזרין למקומן.

(ד) מי שישב בדרך ועמד והרי הוא סמוך לעיר הואיל ולא הייתה כוונתו לכן לא ייכנס דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר ייכנס אמר רבי יהודה מעשה היה ונכנס רבי טרפון בלא מתכוון.

(ה) מי שישן בדרך ולא ידע עד שחשיכה יש לו אלפיים אמה לכל רוח דברי רבי יוחנן בן נורי וחכמים אומרים אין לו אלא ארבע אמות רבי אלעזר אומר והוא באמצען רבי יהודה אומר לאיזו רוח שירצה מודה רבי יהודה שאם בירר לו שאינו יכל לחזור בו.

(ו) היו שנים מקצת אמותיו של זה לתוך אמותיו של זה מביאין ואוכלין באמצע ובלבד שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של חברו היו שלשה והאמצעי מובלע בינתיים הוא מותר עמהן והן מותרין עימו ושנים החיצונים אסורים זה עם זה אמר רבי שמעון למה הדבר דומה לשלש חצרות פתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים ועירבו שתיהן עם האמצעית היא מותרת עמהן והן מותרות עימה ושתים החיצונות אסורות זו עם זו.

(ז) מי שבא בדרך והיה מתיירא שמא תחשך והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום שביתתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפיים אמה ומעיקרו ולביתו אלפיים אמה נמצא מהלך משחשיכה ארבעת אלפיים אמה.

(ח) אם אינו מכיר או אינו בקי בהלכה ואמר שביתתי במקומי זכה לו מקומו אלפיים אמה לכל רוח עגולות דברי רבי חנניה בן אנטיגנוס וחכמים אומרים מרובעות כטבלה מרובעת כדי שיהא נשכר את הזויות.

(ט) זה הוא שאמרו העני מערב ברגליו רבי מאיר אומר אין לנו אלא עני רבי יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר שלא אמרו מערבין אלא להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו.

(י) מי שיצא לילך לעיר שמערבין בה והחזירו חברו הוא מותר לילך וכל בני העיר אסורין דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר כל שהוא יכל לערב ולא עירב הרי זה חמר גמל.

(יא) מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא ייכנס רבי אליעזר אומר שתים ייכנס שלש לא ייכנס וכן מי שהחשיך חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא ייכנס רבי שמעון אומר אפילו חמש עשרה אמה ייכנס שאין המשוחות ממצין את המדות מפני הטועים.

הדף הראשי של משנה ערובין ד