משנה למלך

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
משנה למלך
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה משנה למלך
העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


ספר
משנה למלך
והוא חיבור נפלא הפלא ופלא סובב הולך דרך המלך על ספר משנה תורה ולכל הי"ד החזקה

נעשה ונגמר מתורתו של רבי מאי"ר הגבר הוקם על וישימהו על נס

הרב המופלא שבסנהדרין כמוהר"ר יהודה רוזאניס

תוכן עניינים[עריכה]

ספר המדע:    יסודי התורה | דעות | תלמוד תורה | עבודת כוכבים | תשובה

ספר אהבה:    קריאת שמע | תפלה וברכת כהנים | תפילין ומזוזה וס"ת | ציצית | ברכות | מילה

ספר זמנים:    שבת | עירובין | שביתת עשור | שביתת יום טוב | חמץ ומצה | שופר וסוכה ולולב | שקלים | קידוש החדש | תעניות | מגילה וחנוכה

ספר נשים:    אישות | גירושין | יבום וחליצה | נערה בתולה | סוטה

ספר קדושה:    איסורי ביאה | מאכלות אסורות | שחיטה

ספר הפלאה:    שבועות | נדרים | נזירות | ערכין וחרמין

ספר זרעים:    כלאים | מתנות עניים | תרומות | מעשר | מעשר שני ונטע רבעי | בכורים | שמיטה ויובל

ספר עבודה:    בית הבחירה | כלי המקדש והעובדים בו | ביאת המקדש | איסורי מזבח | מעשה הקרבנות | תמידין ומוספין | פסולי המוקדשין | עבודת יום הכפורים | מעילה

ספר הקרבנות:    קרבן פסח | חגיגה | בכורות | שגגות | מחוסרי כפרה | תמורה

ספר טהרה:    טומאת מת | פרה אדומה | טומאת צרעת | מטמאי משכב ומושב | שאר אבות הטומאה | טומאת אוכלין | כלים | מקואות

ספר נזיקין:    נזקי ממון | גניבה | גזילה ואבידה | חובל ומזיק | רוצח ושמירת נפש

ספר קנין:    מכירה | זכיה ומתנה | שכנים | שלוחין ושותפין | עבדים

ספר משפטים:    שכירות | שאלה ופקדון | מלוה ולוה | טוען ונטען | נחלות

ספר שופטים:    סנהדרין | עדות | ממרים | אבל | מלכים ומלחמותיהם