משנה כלים ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כלי עץ כלי עור כלי עצם וכלי זכוכית פשוטיהן טהורין ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים מקבלין טומאה מיכן ולהבא כלי חרס וכלי נתר טומאתן שוה מיטמאין ומטמאין באוויר ומטמאין מאחוריהן ואינן מיטמאין מגביהן ושבירתן היא טהרתן.

(ב) הדקין שבכלי חרס קרקרותיהן ודופנותיהן יושבין שלא מסומכין שעורן מכדי סיכת קטן ועד לוג מלוג ועד סאה ברביעית מסאה ועד סאתים בחצי לוג מסאתים ועד שלש ועד חמש סאין בלוג דברי רבי ישמעאל רבי עקיבה אומר אני איני נותן בהן מידה אלא הדקין שבכלי חרס קרקרותיהן ודופנותיהן יושבין שלא מסומכין שעורן מכדי סיכת קטן עד קדירות הדקות מקדירות הדקות ועד חביות לודייות ברביעית מלודייות ועד לחמייות בחצי לוג מלחמייות עד חצבים גדולים בלוג רבן יוחנן בן זכאי אומר חצבים גדולים שעורן בשני לוגין הפכין הגלילים והחביונות שעור קרקרותיהן כל שהן ואין להן דפנות.

(ג) הטהורין שבכלי חרס טבלה שאין לה לזביז ומחתה פרוצה ואבוב של קלאין והסילונות אף על פי כפופין ואף על פי מקבלין וכבכב שעשאו לסל הפת וטפי שהתקינו לענבים וחבית של שייטין וחבית דפונה בשולי המחץ והמיטה והכיסא והספסל והשולחן והספינה והמנורה של חרס הרי אלו טהורין זה הכלל כל שאין לו תוך בכלי חרס אין לו אחוריים.

(ד) פנס שיש בו בית קיבול שמן טמא ושאין בו טהור מגופת היוצרין שהוא פותח בה טהורה ושהוא גומר בה טמאה משפך של בעלי בתים טהור ושל רוכלין טמא מפני שהוא של מידה דברי רבי יהודה בן בתירה רבי עקיבה אומר מפני שהוא מטהו על צידו ומריח בו ללוקח.

(ה) כסוי כדי יין וכדי שמן וכסוי חביות ניירות טהורות ואם התקינן לתשמיש טמאין כסוי הלפס בזמן שהוא נקוב ויש לו חידוד טהור אם אינו נקוב ואין לו חידוד טמא מפני שהיא מסננת לתוכו את הירק רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מפני שהיא הופכת עליו את הרונקי.

(ו) גצטרה שנמצאת בכבשן עד שלא נגמרה מלאכתה טהורה ומשנגמרה מלאכתה טמאה טיטרוס רבי אלעזר ברבי צדוק מטהר רבי יוסי מטמא מפני שהוא כמוציא פרוטות.

(ז) הטמאין שבכלי חרס טבלה שיש לה לזביז ומחתה שלמה וטבלה שהיא מלאה קערות נטמאה אחת מהן בשרץ לא נטמאו כלן אם יש לה לזביז עודף נטמאה אחת מהן נטמאו כלן.

וכן בית תבלין של חרס וקלמרין המתאמת ובית תבלין של עץ נטמא אחד מהן במשקה לא נטמא חברו רבי יוחנן בן נורי אומר חולקין את עובייו המשמש לטמא טמא המשמש לטהור טהור אם יש לו לזביז עודף נטמא אחד מהן נטמא חברו.

(ח) הלפיד טמא ובית שקעו של נר מיטמא באוויר המסרק של צרצור רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאין.

הדף הראשי של משנה כלים ב