מקור:צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<שם> צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע"ז-2017

<מקור> ((ק"ת תשע"ז, 474|צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה)|7754)); ((תש"ף, 638|תיקון|8353)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי סעיף 63(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור:

@ 1. סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה - שותפות לחיפוש, פיתוח או הפקה של נפט (תיקון: תש"ף)

(א) שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, ומתקיימים בה כל אלה - יראוה לעניין הפקודה כחברה:
(1) עיסוקה, חלקו או כולו, הוא חיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, הן במישרין והן בעקיפין, הן בארץ או מחוץ לארץ; לעניין זה, "נפט" - כל אחד מאלה:
(א) כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הנפט, התשי"ב-1952;
(ב) כמשמעותו בסעיף ((())6(())) לתוספת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011;
(2) אינה שותפות כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988.

@ 2. סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה - שותפות מחקר ופיתוח (תיקון: תש"ף)

שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, אשר עיסוקה הוא מחקר או פיתוח, כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984, במישרין או בעקיפין (([צ"ל: - יראוה לעניין הפקודה כחברה])).

<פרסום> ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) <חתימה> משה כחלון שר האוצר