לדלג לתוכן

מצודות על דברי הימים ב כו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא בנה את אילות וישיבה ליהודה" - כי שלמה כבשה מאדום כמ"ש אז הלך שלמה וגו' ואל אילות (לעיל ח) ובני אדום חזרו ולקחו אותה מיהודה וכאשר הכה אמציה את אדום לקחה מידם ועזיהו בנה את חומתה להיות עיר מבצר ובזה השיבה ליהודה כי בעודה פרוצה אין להתחזק בה ולהחזיקה בשלהם

"אחרי שכב המלך" - על אמציה יאמר כי אף שהוא לכדה עדיין לא הוחזר לידם להחזיק בה עד כי מת ובא עוזיה ועשאה עיר מבצר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעש הישר וגו' ככל וגו'" - ר"ל בדבר הישר עשה כאביו ולא בדבר מה שלא טוב עשה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי לדרוש אלהים" - היה דרכו לדרוש אלהים

"המבין בראות אלהים" - היה בעל בינה להבין נפלאות במראות הנבואה הבאה מאלהים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"העמונים" - אולי הם המעונים שזכר והוא הפוך

"וילך שמו" - פרסום שמו הלך עד שבא אל מצרים

"עד למעלה" - ר"ל גדול מאד

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המקצוע" - הזויות כמו לשני המקצעות (שמות כו

מצודת דוד

"ויחזקם" - בכל פעם חיזק את המגדלים ההם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ובשפלה" - בעמק

"אכרים" - הם עובדי האדמה בחרישה כמו וקראו אכר אל אבל (עמוס ה)

"וכורמים" - עובדי הכרמים

"ובכרמל" - ענין גבעות שמנים וטובים כמו ורעה הכרמל והבשן (ירמיהו נ

מצודת דוד

"ויחצב בורות" - החופר במקום אבנים קרוי חוצב בלשון מקרא

"כי מקנה רב" - והיה צריך לבורות רבים להשקות המקנה

"ובשפלה ובמישור" - מהם רועים בשפלה ומהם במישור

"כי אוהב אדמה" - אוהב היה לעסוק בעבודת אדמה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במספר פקודתם" - במספר מנינם הנמסר ביד יעיאל וגו'

"על יד חנניהו" - הוא היה מוסר בידם המספר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לגבורי חיל" - של גבורי החיל

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל ידם" - הנתונים בידם ותחת ממשלתם

"בכח חיל" - הוא כפל ענין במ"ש ויורה על רב הכח

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויכן" - מלשון הכנה

"וכובעים" - עשוים הם מברזל ישימו על הראש להגן ממכת חרב

"ושריונות" - כעין מלבוש מברזל ילבשו במלחמה להגן 

מצודת דוד

"ולאבני קלעים" - הכלים הנצרכים לאבני הקלע

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הפנות" - המה כעין מגדלים כמו ועל הפנות הגבוהות (צפניה א)

"לירוא" - להשליך כמו ירה בים (שמות טו

מצודת דוד

"חשבונות" - מעשה אומנות הבאה ע"י מחשבה ועיון רב ולתוספות ביאור אמר מחשבת חושב ר"ל הנעשה במחשבת של החושב והוא הרגיל במחשבת העיון

"להיות על המגדלים" - מעשה האומנות ההם עשה לשומם על המגדלים לירות בהם בחצים ובאבנים

"כי הפליא" - עשה דברים נפלאים להיות נעזר בהם עד כי נתחזק על ידיהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וימעל" - ענין חטא ופשע 

מצודת דוד

"עד להשחית" - עד כי נשחת להרשיע בעבור רוב גובה הלב

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא לך" - לא הותר לך להקטיר

"כי מעלת" - כי פשעת בזה

"ולא לך לכבוד" - ר"ל לא כמו שתחשוב אתה שיהא לך בהקטרה זו כבוד מה' כי לא כן הוא

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויזעף" - ענין כעס

"מקטרת" - כן תקרא המחתה כשהיא עם הקטרת ונכונה להקטיר 

מצודת דוד

"ויזעף" - על שמיחה בו

"ובידו מקטרת" - וכבר היה בידו המחתה ובו הקטורת

"ובזעפו" - ובעת זעפו פרחה הצרעת במצחו ולפי שהצרעת לבנה הוא כמ"ש ואם בהרת לבנה הוא (ויקרא י"ג) לזה אמר לשון זריחה כי מבהיק בעבור הלובן

"מעל" - בעמדו מעל המזבח

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נדחף" - מלשון דחיפה ומהירות היציאה 

מצודת דוד

"ויבהילוהו" - הוציאוהו משם בבהלה ומהירות

"נדחף לצאת" - מעצמו היה נדחף לצאת מהר כי ראה שה' נגעו ובעונש בא

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נגזר" - נכרת 

מצודת דוד

"בית החפשית" - בבית החפשית רצה לומר עזב הנהגת המלוכה והיה חפשי מן העמל וכמ"ש רז"ל שהמלכות לעבדות יחשב לפי רב העמל

"כי נגזר" - כי נכרת מלבוא לבית ה' בעבור טומאת צרעתו לזה עזב גם הנהגת המלוכה

"על בית המלך" - היה ממונה על בית המלך להיות שופט משפט העם תחת המלך

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשדה הקבורה" - ולא במערה של קבורת המלכים

"מצורע הוא" - ואין מהראוי א"כ לקוברו במערה עם המלכים