לדלג לתוכן

מצודות על דברי הימים א כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המחלקות" - מלשון חלק 

מצודת דוד

"למספרם" - לכל מספר אנשיהם היו ממונים עליהם ראשי האבות וגו' ומתחלת ימי מלכותו היו הממונים ההם ועל שחשב כאן מנוי המשמרות סמך להם להזכיר את כל הממונים

"ושוטריהם" - ומהם היו שוטריהם של השרים הנזכרים הממונים מפיהם המשרתים את המלך בכל דבר המוטל על המחלקות לזרזם ולכופם לעשות בזמנו

"הבאה והיוצאת" - כל מחלוקת היתה באה בתחלת החודש ויוצאת בסופה ונכנסת אחרת תחתיה בחוזר חלילה לכל חדשי השנה וכן בכל שנה ושנה ועל כל אחת היה מוטל בחדשה לעשות כל צרכי המלך

"המחלוקת האחת" - מספר אנשי מחלוקת האחת היו כ"ד אלף

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על מחלוקת" - הממונה על המחלוקת הראשונה המשמשת בחדש הראשון היה ישבעם

"ועל מחלוקתו" - מספר האנשים שעל מחלוקתו היו כ"ד אלף

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני פרץ" - ישבעם היה מבני פרץ קרוב לדוד ולזה היה הראש לכל שרי הצבאות והם הממונים על המחלוקת

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומקלות" - כן שמו בוי"ו 

מצודת דוד

"ומחלוקתו" - המסייע לו בדבר מחלוקתו היה ומקלות הנגיד

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שר הצבא" - ועם כי כולם קרואים שרי צבאות מכל מקום פרט בבניהו לכבודו ואף קראו ראש

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השלישים" - שרים וממונים כמו ומבחר שלישיו (שמות טו

מצודת דוד

"גבור השלשים" - היה הגבור שבשרים וממונה עליהם

"ומחלוקתו" - המסייע לו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחריו" - כי עשהאל הומת מיד בתחלת מלכותו והועמד בנו אחריו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לזרחי" - מבני זרח בן יהודה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעתניאל" - מבני עתניאל בן קנז השופט הראשון

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל שבטי ישראל" - לכל שבט העמיד שר מבני שבטו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאחי דוד" - הוא הנשאר מאחיו כי כולם הרג מלך מואב

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גלעדה" - היושבים בארץ הגלעד בעבר הירדן

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נשא" - ענין מספר כמו כי תשא (שם ל) 

מצודת דוד

"ולא נשא וגו'" - ר"ל כל המנויין שמנה לא מנה בהם פחות מבן עשרים

"כי אמר ה' להרבות את ישראל ככוכבי השמים" - שאין למנותם כמ"ש הבט וגו' וספור הכוכבים אם תוכל לספור וגו' כה יהיה זרעך (בראשית טז) ולכן לא מנה הפחותים מבן עשרים לבל יודע מספר כל בני ישראל

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"החל" - התחיל

"ולא כלה" - לא השלים 

מצודת דוד

"החל למנות" - את היתרים מבן עשרים

"ולא כלה" - לספור את כולם כי לא מנה אז שבט לוי ובנימין כמ"ש למעלה ועם כל זה היה בזאת קצף על ישראל ובא בהם הדבר כמ"ש למעלה

"ולא עלה המספר" - ר"ל לכן חדל מלמנות את הפחותים מעשרים ולא עלה המספר שלהם כמספר האמור בדברי הימים וגו' כי המספר האמור שם הלא המה מן היתרים מבן עשרים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל אוצרות המלך" - הממונה על אוצרות המלך היה עזמות

"בשדה בערים וגו'" - אוצרות התבואה וכלי מלחמה וכדומה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעבדת האדמה" - לחרוש ולזרוע ולקצור

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל הכרמים" - על העבודה אשר יעשה בהם עד אחר הבציר

"ועל שבכרמים" - על העבודה אשר יעבוד בהענבים עד להביא היין אל האוצרות והוא דריכת הענבים בגת וכדומה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשקמים אשר בשפלה" - מין אילני תאנים הגדלים בעמק וכן כשקמים אשר בשפלה לרוב (דברי הימים ב ט')

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשרון" - בארץ מישור ומקום שמן

"השרוני" - הרגיל לרעות בשרון וכן כל הממונים העמיד על כל דבר אדם הרגיל בה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שרי הרכוש" - מלת רכוש כולל כסף וזהב ומקנה וכל המטלטלין ושדות

"אשר למלך" - אשר הופקדו למלך דוד

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וסופר" - חכם ובדרז"ל סופר מברך ובור יוצא (ברכות מה) 

מצודת דוד

"איש מבין" - בעל בינה

"עם בני המלך" - היו בתמידות עם בני המלך ללמדם חכמה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יועץ למלך" - הוא היה המיוחד לעצת המלך אבל יהונתן דודו לא היה מיוחד למלך

"רע המלך" - הוא היה יושב בתמידות עם המלך להשתעשע עמו