מסכת סופרים (דפוס אמסטרדם ת"ד)/יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הלכה א[עריכה]

הקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקים ולא יקרא למתורגמן יות' מפסו' אחד ובנביא שלשה ואם שלשתן של ג' פרשיות קורא אחד אחד כגון כי כה אמר ה' חנם נמכרת' וכגון כי כה אמר ה' מצרים ירד עמי בראשונה וכגון ועתה מה לי פה נאם ה' עיר שאין בה קורא אלא אחד קורא הוא הקריות ובלבד שישב בין קריאה לקריאה:

הלכה ב[עריכה]

מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה לפי שגוללין נביא ברבים ואין גוללין ספר תורה ברבים וכן אמר רבי ירמיה בשם רבי שמעון בן לקיש אין גוללין ספר תורה ברבים רבי יוסי פתר לה כגון שהיתה הפרשה קטנה כדי שישמעו ישראל את התור' על הסדר והא תנינן קורא באחרי מות ואך בעשור שנייה היא שהוא סדרו של יום ותדע לך דר' שמעון בן לקיש אומר בכל מקום אינו קורא על פה וכאן הוא קורא על פה

הלכה ג[עריכה]

רבי יוסי הוה מפקד לרב עולא חזנא דכנישתא דבבלא כך היה קורא אורייתא תהא גיילאה אחורי פרכותא וכדאינון תרתי תהא מוביל חדא ומייתי חדא עד היכא אמר רבי יוסי כגון פרשת יהוידע הכהן:

הלכה ד[עריכה]

החזן שהוא קור' בתורה בשבת פחות משבע קריות ושכח כסבור שקרא ז' יחזור ויקר' וימלא שבע קריות ויפטיר שמיני ובלבד שיהא בסדר עשרים ואחד פסוקים ליתן לכל קורא וקורא שלשה ואם פחות יוסיף על הסדר הזה מפרש' אחרת:

הלכה ה[עריכה]

ואם היתה הפרשה של ארבעים חמשה פסוקי' קורא את כולה אבל פרשה של ששה פסוקים קורא ומפסיק לפי שיש בה שיעור שתי קריות ואם קרא בשני ובחמישי ובמנחה בשבת ובמנחה של יום טוב פחות מעשרה פסוקים יחזו' ויקר' עד ישלים עשרה פסוקים ובמה קורין במנחה של יום טוב בסדר שפסק מפני הרגל:

הלכה ו[עריכה]

ואם קרא ודלג על פסוק ולא קראו אם קרא עשרה מן הפסוק המדולג ביניהם אינו חוזר ואם בתוך עשרה הוא יחזור ויקרא עשר כראוי על שטתן שאין מדלג זו בחול ובמנחה בשבת ובמנחה של יום טוב אבל בשבת אם שכח ועבר על פסוק ואחר כך נודע לו חוזר וקור' אפי' לאח' שהפטיר בנביא והתפלל מוסף מפסיק מיד וקורא שאין מעמידין תפילת המוספין פעם שנייה: