מסכת סופרים (דפוס אמסטרדם ת"ד)/ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הלכה א[עריכה]

מניחין בין שם לשם כדי שיהיו ניכרין ובאותיות כדי שלא יהא מעורבבי' אם ערב את האותיות או שהפסיק באמצע השם אל יקרא בו:

הלכה ב[עריכה]

מניחין בין שיטה לשיטה כמלא שיטה ובין תיבה לתיבה כמלא אות ובין אות לאות כמלא שער ובין דף לדף כמלא אגודל עשה סוף הדף לתחילתו פסל ערב את האותיו' או שהפסיק באמצע השם אל יקרא בו:

הלכה ג[עריכה]

מניחין בין לדף לדף שם בן ארבע אותיות לא יכתוב שנים בסוף הדף ושתים בין דף לדף אבל לא משם קטן ואם היה שם קטן בפני עצמו של שלש אותיות אסור:

הלכה ד[עריכה]

מניחין בין דף לדף בתורה ריוח שתי אצבעות ובנביאי' ובחומשין ריוח גודל אחד מניחין מלמטה בתורה ריוח טפח ומלמעלה שני חלקים בטפח ובנביאי' ובחומשין שלש אצבעות מלמטן ושתי' מלמעלן כאן וכאן אם רצה להוסיף יוסיף ובלבד שלא יהו הרוחות מרובין מן הכתב מניחין בין ספר לספר בתורה ארבעה שיטין ובנביאים שלש שיטין:

הלכה ה[עריכה]

גמר כל הספרים ושייר בו דף אחד עושה אותו יריעה אחת קטנה ואינו נמנע מניחין בסוף הדף כדי להקיפו עושה עמוד בסוף הספר בתחילה כדי הקיפו ואין צריך לעשות כן בתחילתו ולתורה מכאן ומכאן לפי' גוללין הספ' לתורה לאמצעית ואין פוחתין את התורה ביריעה וארכו של תורה ששה טפחין:

הלכה ו[עריכה]

ואין פוחתין ביריעה פחות משלשה דפין ולא מוסיפין על שמנה אבל בשיטין נתנין טעם במסעו' ארבעים ושנים וברבבות של ישראל ששים ובזקני' של ישראל שבעים ושנים ובתוכחות של משנה תורה תשעים ושמנה הכל לפי הכתב במסעו' שנ' ויכתב משה את מוצאיהם ברבבות ישראל שנא' כתב לך ואת ישראל מה ישראל בששים ריבוא אף שיטה של תורה בששים ריבוא בזקנים שבעים ושנים שנאמ' אספה לי שבעים איש וישארו שני אנשים במחנה והמה בכתובים שבעים ושנים ובתוכחות תשעים ושמנה שנ' אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת ובקלפים לא נתנו שיעור אלא כל שרוצה מוסיף ובלבד שלא יפחות משלשה דפין:

הלכה ז[עריכה]

יריעה שבלת לא יטול שנים ויחזיר שנים אלא נוטל ג' ויחזיר ג' ומה שהוא מחזר כמדת כתב ראשון:

הלכה ח[עריכה]

שיעור הדף כדי שיהא רואהו ובקטן לא יפחות מטפח ר' יוסי בר' יהודה אומר לא יפחות משלש אצבעות:

הלכה ט[עריכה]

ולא יעש' חצי ארכו על רוחבו ולא רוחבו יותר על חציו ארכו אלא מאמצעו הוא ועושה אותו מן המובחר:

הלכה י[עריכה]

לא יעשה חצי{ו?} גויל וחציו קלפים אבל עושה חציו גויל וחציו צבאים קלפים שאינו מן המובחר:

הלכה יא[עריכה]

אין דובקין בדבק ולא כותבין על גבי מטלת ואין תופרין במקום הכתב אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר דובקין בדבק וכותבין על גבי מטלת אבל אין כותבין במקום הכתב מבפנים אבל לא מבחוץ צריך שיהא משייר מלמעלן ומלמטן שלא יקרע ומחו לה אמוחיה מלמטה למעלה ומלמעל' למטה הלכה למשה מסיני ספר תורה שנקרע שטלה עליו מטלת מבחוץ כל האותיות הכפולים באלף בית כותב את הראשונים בתחילת התיבה ובאמצע ובאחרונים בסוף ואם שינה פסול וספר שנקרע מטלה עליו מבפנים אבל לא מבחוץ: