מגן אברהם על אורח חיים רצא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים רצא |

סעיף א[עריכה]

מי שיש לו מזון ב' סעודות ואם יחלקם לג' סעודות לא יהיה לו לכל סעודה לשבעה מוטב שיאכל ב' סעודות לשבעה [ספר חסידים סימן תרס"א] וכ"מ בשבת דף קי"ח דאמר עשה שבתך חול וכמ"ש סימן רפ"ב:

ונ"ל דמ"מ אם נמשכה סעודת הבקר עד אחר חצות יחלקה לב' וכמ"ש ס"ג דהא מכל מקום ישבע כשאוכל שנית וכ"מ במהר"ם במרדכי פי"ו דשבת ובש"ל בשם היראים אבל לכתחלה אין להמתין עד אחר חצות משום זה דמבטל עונג שבת כמ"ש רסי' רפ"ח ומיהו לפמ"ש רסי' תמ"ד אפי' קודם חצות יחלקה לשנים דהא י"א דיוצא בזה ע"ש:

(א) בכביצה:    לאו דוקא אלא יותר מעט מכביצה דכביצה מקרי אכילת עראי כמ"ש סוף סי' רל"ב:

(ב) בליל שבת:    נ"ל דה"ה מי שלא אכל בליל י"ט יאכל ב' סעודת ביום עמ"ש סי' תקכ"ט וה"ה שאומר הקידוש של לילה:

סעיף ב[עריכה]

(ג) מו' שעות:    נ"ל דאם התחיל קודם חצות ואכל עד אחר חצות יצא דהא עכ"פ אכל אחר חצות אבל אם יודע שתמשוך סעודתו עד אחר חצות אסור כמ"ש רסי' תע"א דלא כע"ש:

(ד) אין לאכול כו':    ובמהרי"ל כתוב אם יצאו הקהל מב"ה אפי' הוא לא התפלל אסור לסעוד עד אחר ערבית ע"ש וצ"ע וכי בשביל זה תדחה סעודה ג':

(ה) מנחה תחלה:    ואסור לאכול עד שיתפלל [טור] ור"ת ס"ל דסעודה קטנה שרי כמ"ש סי' רל"ב:

סעיף ג[עריכה]

(ו) יפסיק הסעודה:    ויקום וילך וימתין מעט בנתיים ואותן שנשארים במקומן לא יצאו י"ח דהוי כסעודה א' [מהרי"ל ה' סוכה] וע' במ"מ בשם ש"ל וכ"כ הב"ח וכתב ב"י בשם הרא"ש שאין לדרוש כן ברבים להפסיק כיון שקודם חצות אין רשאי להפסיק אין העולם בקיאים בזה ע"כ:

(ז) לאכול אח"כ:    אבל בשעת אכילה האצטומכא פתוחה:

(ח) אבל מי שיודע כו':    ונ"ל דאפי' חל י"ט במ"ש אם יודע שיוכל לחזור ולאכול קודם שעה עשירית לא יחלק סעודת שחרית לשתים דהא י"א דאסור לעשות כן משום ברכה שא"צ עיין סוף סי' רט"ו וסי' תקכ"ט:

סעיף ד[עריכה]

(ט) א"צ לקדש:    ובתיקוני שבת כתב לברך על היין:

סעיף ה[עריכה]

(י) מה' מיני דגן:    נ"ל דוקא כשמברכין עליהם במ"מ ועיין סי' ר"ח וסי' קס"ח ס"ח:

סעיף ו[עריכה]

(יא) נשים חייבות:    דלכל מילי דשבת איש ואשה שוין: