כתב יד פארמה למשנה/מסכת הוריות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
< כתב יד פארמה למשנה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרק א'
פרק ב'
פרק ג'

עמוד 116[עריכה]

מסכת הוריות[עריכה]

הורו בית דין לעבור על אחת מכל המצוות ה' ← נוסף להשלמת השורה
האמורות בתורה והלך היחיד ועשה שוגג על פ' ← נוסף להשלמת השורה
פיהם בין שעשו ועשה עמהם בין שעשו ועשה
אחריהם בין שלא עשו ועשה הרי זה פטור מ' ← נוסף להשלמת השורה
מפני שתלה בבית דין הורו בית דין וידע אחד
מהן (שתל) ← נמחק בכת"י שטעו או תלמיד שהוא ראוי להורייה
והלך ועשה על פיהם בין שעשו ועשה עימהם

עמוד 116ב[עריכה]

בין שעשו ועשה אחריהם בֵ[י] ← נוסף מעל השורהן שלא עשו וע' ← נוסף להשלמת השורה
ועשה הרי זה חייב מפני שלא תלה בבית דין זה
הכלל התולה בעצמו חייב והתולה בבית דין פ' ← נוסף להשלמת השורה
פטור: ב' הורו בית דין וידעו שטעו וח' ← נוסף להשלמת השורה
וחזרו בהם בין שהביאו כפרתן ובין שלא הביאו
כפרתן והלך ועשה על פיהם ר' שמעון פוטר
ור' אל[?] ← אולי נוסף י מעל השורהיעזר או' ספק אי זה הוא ישב לו בתוך ב' ← נוסף להשלמת השורה
ביתו חייב הלך לו למדינת הים אמ' ר' עקיבה מודה
אני בזה שהוא קרוב לפטור מן החובה אמ' לו
בן עזיי מה שנה זה מן היושב בביתו שהיושב
בביתו איפשר היה לו שישמע וזה לא היה א' ← נוסף להשלמת השורה
איפשר לו שישמע: ג' הורו בית דין ל' ← נוסף להשלמת השורה
לעקור את כל הגוף אמרו אין נידה בתורה אין
שבת בתורה אין עבודה זרה בתורה הרי אלו פטורים
הורו לבטל מקצת ולקיים מקצת הרי אלו חייבין
כיצד אמרו יש נידה בתורה אבל הבא על ש' ← נוסף להשלמת השורה
שומרת יום כנגד יום פטור יש שבת בתורה
אבל המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים פ' ← נוסף להשלמת השורה
פטור יש עבודה זרה בתורה אבל המשתחווה
פטור הרי אלו חייבין שנ' ונעלם דבר דבר ולא
כל הגוף: ד' הורו בית דין וידע אחד מהם
שטעו ואמ' להם טועים אתם או שלא היה מ' ← נוסף להשלמת השורה
מופלא שלבית דין שם או שהיה אחד מהם
גר או ממזר או נתין או זקן שלא ראה לו
בנים הרי זה פטור שנ' כאן עדה ונאמ' להלן עדה
מה עדה האמורה להלן כולם ראויין להורייה א' ← נוסף להשלמת השורה
אף עדה האמורה כאן כולם ראוים להורייה:
ה' הוֹרוּ בֵית דִּין שֹוֹגְגִין וְעַשׂו כל הקהל
שוגגין מביאים פר מזידים ועשו שוגגים
מביאים כשבה ושעירה שוגגים ועשו מזידין
[1]הרי אילו פטורין: ו' הורו בית דין ועשו כל הקהל
או רובן על פיהם מביאים פר ובעבודה זרה מביאים
פר ושעיר דב' ר' מאיר ר' יהודה א' שנים עשר שבטים
מביאים שנים עשר פרים ובעבודה זרה שנים
עשר שבטים מביאים שנים עשר שעירים ר'
שמעון א' שלשה עשר פרים ובעבודה זרה שלשה
עשר פרים ושלושה עשר שעירים פר ושעיר
לכל שבט ושבט פר ושעיר לבית דין: ז' הורו בית דין
ועשו שבטים שבעה או רובן על פיהם מביאים פר
ובעבודה זרה מביאין פר ושעיר דב' ר' מאיר ר' יהודה
או' שבעה שבטים שחטאו מביאין שב' ← נוסף להשלמת השורה
שבעה פרים ושאר שבטים שלא חטאו
מביאין על ידיהן פר פר שאף אלו שלא
חטאו מביאין (על ידיהן פר פר) ← נמחק בכת"י על ידי ה' ← נוסף להשלמת השורה
החוטאים ר' שמעון או' שמנה פרים ו' ← נוסף להשלמת השורה
ובעבודה זרה שמנה פרים ושמנה שעירין
פר ושעיר לכל שבט פר ושעיר לבית
דין: ח' הורו בית דין שלאחד מן
השבטים ועשה אותו השבט על פיהם א' ← נוסף להשלמת השורה
אותו השבט הוא חייב ושאר כל השבטים
פטורים דב' ר' יהודה וחכמ' אומ' אין חייבים
אלא על הוריית בית דין הגדול בלבד שנ' ע' ← נוסף להשלמת השורה
עדת ישראל ישגו ולא עדת אותו השבט:

הל' ח' פרק ב'

הורה כהן משיח לעצמו שוגג ועשה שוגג
מביא פר שוגג (מ) ← נמחק בכת"י ועשה מזיד מזיד ועשה
שוגג פטור שהוריית כהן משיח לעצמו
כהוריית בית דין לצבור: ב' הורה בפני
עצמו ועשה בפני עצמו מתכפר לו בפני
עצמו הורה עם הציבור ועשה עם הציבור
מתכפר לו עם הציבור שאין בית דין חייבין
עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת וכן
המשיח ולא בעבודה זרה עד שיורו לבטל
מקצת ולקיים מקצת: ג' אין חייבים
אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה וכן
המשיח ולא בעבודה זרה אלא על העלם
דבר עם שגגת המעשה: ד' אין חייבין
אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת
וכן המשיח ולא בעבודה זרה אלא על דבר
שזדונו כרת ושגגתו חטאת: ה' אין
חייבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש
ואין מביאין אשם תלוי על עשה ועל
לא תעשה שבמקדש אבל חייבין על ע' ← נוסף להשלמת השורה
עשה ועל לא תעשה שבנידה ומביאין
אשם תלוי על (ש) ← נמחק בכת"י עשה ועל לא תעשה
שבנידה ואי זו היא מצוות עשה שבנידה
פרוש מן הנידה ומצוות לא תעשה אל
תבא אל הנידה: ו' אין חייבין (אלא) ← נמחק בכת"י

עמוד 117[עריכה]

על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתים ועל
טומאת מקדש וקדשיו והנשיא כיוצא
בהן דב' ר' יוסה הגלילי ר' עקיבה או' הנשיא
חייב בכולם חוץ משמיעת הקול שהמלך
לא (דני) ← נמחק בכת"י דן ולא דנין אתו לא מעיד ולא
מעידין אתו: ז' כל מצוות שבתורה ש' ← נוסף להשלמת השורה
שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת
היחיד מביא כשבה ושעירה והנשיא ש' ← נוסף להשלמת השורה
שעיר ומשיח ובית דין מביאים פר ובע' ← נוסף להשלמת השורה
ובעבודה זרה היחיד והנשיא והמשיח מ' ← נוסף להשלמת השורה
מביאים שעירה ובית דין פר ושעיר פר
לעולה ושעיר לחטאת: ח' אשם תלוי
היחיד והנשיא חייבין ומשיח ובית דין פ' ← נוסף להשלמת השורה
פטורין אשם וודיי היחיד והנשיא והמשיח
חייבין ובית דין פטורין על שמיעת הקול
וביטוי שפתים וטומאת מקדש וקדשיו
בית דין פטורין והיחיד והנשיא והמשיח
חייבין אלא שאין כהן גדול חייב על טומ' ← נוסף להשלמת השורה
טומאת מקדש וקדשיו דב' ר' שמע' ומה
הן מביאין קרבן עולה ויורד ר' אליעזר
אומר הנשיא מביא שעיר:

הל' ח' פרק ג'

כהן משיח שחטא ואחר כך עבר ממשיחותו
וכן נשיא שחטא ואחר כך עבר מגדולתו
כהן משיח מביא פר והנשיא מביא שעיר:
ב' כהן משיח שעבר ממשיחותו
ואחר כך חטא וכן הנשיא שעבר מגדולתו
ואחר כך חטא כהן משיח מביא פר והנשיא
כהדיוט: ג' חטאו עד שלא נתמנו
ואחר כך נתמנו הרי אלו כהדיוט ר' שמע'
או' אם נודע להם עד שלא נתמנו חייבים
ומשנתמנו פטורים ואי זה הוא הנשיא
זה המלך שנ' ועשה אחת מכל מצוות יי'י
אלהיו נשיא שאין על גביו אלא יי'י א' ← נוסף להשלמת השורה
אלהיו ואי זה הוא המשיח זה המשוח בש' ← נוסף להשלמת השורה
בשמן המשחה ולא המרובה בגדים אין ב' ← נוסף להשלמת השורה
בין הכהן המשוח בשמן המשחה למרובה
[בגדים] ← נוסף בצד אלא פר הבא על כל המצוות ואין בין ה' ← נוסף להשלמת השורה
הכהן המשמש לכהן שעבר אלא פר יום
הכיפורים ועשירית האיפה: ה' זה וזה
שוים בעבודת יום הכיפורים ומצווים על
הבתולה ואסורים על האלמנה ואינן מיטמין
בקרוביהן ולא פורעים ולא פורמין ומחזירין
את הרוצח: ו' כהן גדול פורם מלמטן
וההדיוט מלמעלן כהן גדול מקריב אונן
ואינו אוכל וההדיוט לא מקריב ולא אוכל:
ז' כל התדיר מחבירו קודם את חבירו
וכל המקודש מחבירו קודם את חבירו פר
המשיח ופר העדה עומדים פר המשיח (ופר) ← נמחק בכת"י
קודם לפר העדה בכל מעשיו: ח'
האיש קודם [**] ← כך נוסף בכת"י והכוונה לסמן שחסר כאן תיבת: לאשה להחיות ולהשיב אבידה והאשה
קודמת לאיש לכַסֹות ולהוציאה מבית ה'
בזמן ששניהם עומדים בקלקלה האיש
קודם לאשה: ט' כהן קודם ללוי לוי
לישראל ישר@אל מחובר@ לממזר ממזר לנתין נתין
לגר וגר לעבד משוחרר אמתי בזמן שכולם
שווים אבל אם היה ממזר תלמיד חכמים
וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכמים
קודם לכהן גדול עם הארץ:
חסלת סדר ישועות
נזיקים פרקי' תלתין:
סנהדרין פרקי' ארבסר:
שבועות פרקי' תמנייה:
עדיות פרקי' תמנייה:
עבודה זרה פרקי' חמשה:
אבות פרקי' חמשה:
הוריות פרקי' תלתה:
סכום פרקי' דנזיקים
שבעין ותלתה

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ מכאן עד סוף העמודה (10 שורות) נכתב ע"י סופר אחר (ניתן לשים לב לצורת כתיבת או' המתאים במדוייק לכת"י קאופמן)