כתב יד פארמה למשנה/מסכת ברכות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
< כתב יד פארמה למשנה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כתב יד פארמה למשנה מסכת ברכות

פרק ראשון[עריכה]

עמוד 2א. Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine

מֵאַמָתַי קוֹרִין אֶת שמע בַּעֲרַבים מִשָעה שֶהַכֹּהַנִים
נִכְנָסִין לאכַל בִּתרומתַן עַד סוֹף הַאַשְמורֶת
הַרִאשנַה דִּבְרֵי ר' אֶליעֶזר וַחַכַמִין אוֹמְרִין עַד
חֲצוֹת רבן גמליאֵל אוֹמר עַד שֶיַּעֲלֶה עמּוּד
הַשחר ---- ב -- מַעשֶה שֶבַּאו בָּנָיו מִבֵּית הַמִשְתֶה
אָמְרוּ לו לא קרִינוּ אֶת שְמַע אָמָר לָהֶם אִם לא
עָלָה עַמוּד הַשּחר מוּתַּרִין אָתֶם לִקְרוֹת --- ג -- וְלֹא
זוֹ בִּלְבד אֶלּא כּל שֶאָמְרוּ חֲכָמִים עַד חֲצוֹת
מצותַן עַד שֶיעֲלֶה עַמּוּד השָּחַר ---- ד -- הֶקְטֵר
חֱלָבִים וְאֵיבָרִין [ו]אכילת פסחים מצותן עד
שיעלה עמוד השחר ---- ה -- וכל הנאכלים ליום
אחד מיצותן עד שיעלה עמוד השחר אם כן
למה אמרו חכמים עד חצות אלא להרחיק את
האדם מן העבירה ---- ו -- מאמתי קורין את
שמע בשחרים משיכירו בין תכלת ללבן [רבי]
אליעזר אומר בין תכלת לכרתן [וגומרה][1] עד הנץ החמה
ור' יהושע א' עד שלש שעות שכן דרך בני
מלכים לעמוד בשלש שעות הקורא מיכן
והלך לא הפסיד כאדם שהוא קורא בתורה
---- ז -- בית שמי אומרין בערב כל אדם יטו
ויקרו ובבקר יעמודו ש' ובשכבך ובקומך
ובית הלל אומ' כל אדם קורין כדרכן ש' ובלכתך
בדרך אם כן למה נאמר בשכבך ובקומך
אלא בשעה שדרך בני אדם שוכבין ובשעה
שדרך בני אדם עומדין ---- ח -- אמר ר' טרפון
אני הייתי בא בדרך והטיתי לקרות כדברי
בית שמי וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים
אמרו לו כדיי היית לחוב בעצמך שעברתה
על דברי בית הלל ---- ט -- בשחר מברך שתים
לפניה ואחת לאחריה אחת ארוכה ואחת
קצרה מקום שאמרו להאריך אינו רשיי
לקצר לקצר אינו רשיי להאריך לחתום אינו
רשיי שלא לחתום ושלא לחתום אינו רשיי
לחתום ---- י -- מזכירין יצירת מצרים בלילות
אמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים
שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים
בלילות עד שדרשה בן זומא ש' למען תזכר

עמוד 2ב Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine

את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי
חייך הימים כל ימי חייך הלילות וחכמ' אומ' ימי
חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא את ימות המשיח
פרק א

פרק שני[עריכה]

הלכתא י פרק ב
היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא אם כיוון
לבו יצא ואם לאו לא יצא ובפרקים שואל
מפני הכבוד ומשיב ובאמצע שואל מפני
היראה ומשיב דברי ר' מאיר ר' יהודה אמ' באמצע
שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד ובפרקים
שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם
---- ב -- אילו הן בין הפרקים בין ברכה ראשונה
לשנייה בין שנייה לשמע בין שמע לוהיה אם
שמע בין והיה אם שמע לויאמר בין ויאמר
לאמת ויציב ר' יהודה אמ' בין ויאמר לאמת
ויציב לא יפסיק ---- ג -- אמר ר' יהושע בן
קרחה למה קדמה שמע לוהיה אם שמע אלא
שיקבל עליו מלכות שמים תחילה ואחר כך
יקבל עליו עול מצוות והיה אם שמע לויאמר
שוהיה אם שמע נוהג ביום ובלילה ויאמר אינו
נוהג אלא ביום ---- ד -- הקורא את שמע ולא
השמיע לאזנו יצא ור' יוסי אומ' לא יצא קרא
ולא דקדק באותותיה ר' יוסי או' יצא ור' יהוד
או' לא יצא הקורא למפרע לא יצא קרא וטעה
יחזור למקום שטעה ---- ה -- האומנין קורין בראש
האילן או בראש הנדבך מה שאינן רשאין
לעשות כן בתפילה ---- ו -- חתן פטור מקרית
שמע בלילה הראשון ועד מוצאי שבת אם
לא עשה מעשה מעשה ברבן גמליאל שנשא
וקרא בלילה שנשא אמרו לו לא לימדתנו
שחתן פטור מקרית שמע בלילה הראשון
אמ' להם איני שומע לכם לבטל ממני מלכות
שמים שעה אחת ---- ז -- רחץ בלילה הראשון
שמתה אשתו אמרו לו לא לימדתנו שאבל
אסור לרחוץ אמ' להם איני כשאר כל האדם
אסתנס אני ---- ח -- וכשמת טבי עבדו קיבל
עליו תנחומים אמרו לו לא לימדתנו שאין
מקבלין תנחומים על העבדים אמ' להם אין

עמוד 3א Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine

טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר היה ---- ט -- חתן
אם רוצה לקרות את שמע בלילה הראשון קורא
רבן שמעון בן גמליאל א' לא כל הרוצה ליטול
לו את השם יטול
פרק ב

פרק שלישי[עריכה]

הלכות ט' פרק ג'
מי שמות מוטל לפניו פטור מקרית שמע
ומן התפילין ונושאי המיטה וחילופיהן וחילופי
חילופיהם את שלפני המיטה ואת שלאחר
המיטה את שלפני המיטה צורך בהן פטורין
ואת שלאחר המיטה צורך בהן חייבין אילו
ואילו פטורין מן התפילה ---- ב -- קברו את המת
וחזרו אם יכולים להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו
לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו העומדים
בשורה הפנימים פטורים והחיצונים חייבין
---- ג -- נשים ועבדים וקטנים פטורים מקרית
שמע ומן התפילין וחייבין בתפילה ובמזוזה
ובברכת המזון ---- ד -- בעל קרי מהרהר בלבו
ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ועל המזון
מברך לאחריו ואינו מברך לפניו ר' יהודה א'
מברך לפניהם ולאחריהם ---- ה -- היה עומד
בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק
אלא יקצר ירד לטבל אם יכול לעלות
ולהתכסות ולקרות עד שלא הנץ החמה יעלה
ויתכסה ויקרה ואם לאו
יתכסה במים ויקרה ---- ו -- לא יתכסה לא
במים הרעים ולא במי המשרה עד שיטיל
לתוכן מים וכמה ירחיק מהן ומן הצואה
ארבע אמות ---- ז -- זב שראה קרי והנידה
שפלטה שכבת זרע והמשמשת שראת נידה
צריכין טבילה ר' יהודה פוטר
פרק ג

פרק רביעי[עריכה]

הלכות ז פרק ד
תפילת השחר עד חצות ר' יהוד א' עד ארבע
שעות תפילת המנחה עד הערב ר' יהודה א'
עד פלג המנחה תפילת הערב אין לה קבע
ושלמוספין כל היום ---- ב -- ר' נחוניה בן הקנה
היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש
וביציאתו תפילה קצרה אמרו לו מהמקום
לתפילה זו אמ' להם בכניסתי אני מתפלל

עמוד 3ב Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine

שלא תארע תקלה על ידיי וביציאתי אני נותן
הודיה על חלקי ---- ג -- רבן גמליאל א' בכל יום
אדם מתפלל שמונה עשרה ור' יהושע אומר
מעין שמונה עשרה [ו]ר' עקיבה או' אם שגרה
תפילתו בפיו מתפלל שמונה עשרה ואם
לאו מעין שמונה עשרה ---- ד -- ר' אליעזר
או' העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים
ר' יהושע או' המהלך במקום סכנה מתפלל
תפילה קצרה מעין שמונה עשרה ואומר
הושיעה יי את עמך את ישראל כל פרשת
הציבור צורכיהם מ' לפניך ברוך אתה י'י
שומע תפילה ותחנונים ---- ה -- היה רכוב על
החמור ירד אם אינו יכול לירד יחזיר את
פניו ואם אינו יכול להחזיר את פניו יכוון
את לבו כנגד בית קדשי הקדשים ---- ו -- היה
יושב בספינה או בסדא יכוון את לבו כנגד
בית קודש הקדשים ---- ז -- ר' לעזר בן עזריה
או' אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר וחכמ'
או' בחבר עיר ושלא בחבר עיר ר' יהודה אומ'
משמו כל מקום שיש חבר עיר היחיד פטור
מתפילת המוספין
פרק ד

פרק חמישי[עריכה]

הלכות ז פרק ה
אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש
חסידים הראשונים היו שוהים שעה אח[ת]
ומתפללים כדי שיכוונו את לבם למקום
אפילו מלך שואל בשלומו לא ישיבינו
ואפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק ---- ב --
מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים
ושואלים את הגשמים בברכת השנים והבדלה
בחונן הדעת ר' עקיבה אומ' אומרה ברכה
רביעית בעצמה ור' אליעזר אומ' בהודייה
---- ג -- האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך
ועל טוב ייזכר שמך מודים מודים משתקים
אתו העובר לפני התיבה וטעה יעבור אחר
תחתיו ולא יהא סורבן באותה שעה ומנין
הוא מתחיל מתחילת הברכה שטעה זה
העובר לפני התיבה לא יענה אחר הכהנים
אמן מפני הטירוף ואם אין שם כהן אלא

עמוד 4א Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine

הוא לא ישא את כפיו ואם הבטחתו היא שהוא
נושא את כפיו וחוזר לתפילתו רשיי ---- ה --
המתפלל וטעה סימן רע לו ואם שליח ציבור
הוא סימן רע לשולחיו ששלוחו שלאדם
כמותו אמרו לו עליו על ר' חנינא בן דוסא
שהיה מתפלל על החולים ואו' זה חיי וזה ומת
אמרו לו מנין את יודע אמ' להם אם שגרה
תפילתו בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו
יודע אני שהוא מטורף
פרק ה

פרק שישי[עריכה]

הלכ' ה פרק ו
כיצד מברכין על הפירות על פירות האילן
הוא אומר בורא פרי העץ חוץ מן היין שעל
היין הוא או' בורא פרי הגפן ועל פירות הארץ
הוא או' בורא פרי האדמה חוץ מן הפת שעל
הפת הוא אומ' המוציא לחם מן הארץ ועל
הירקות הוא אומ' בורא פרי האדמה ר' יהוד'
אומ' בורא מיני דשאים ---- ב -- בירך על
פירות האילן בורא פרי האדמה יצא ועל
פירות הארץ בורא פרי העץ לא יצא ועל
כולם אם אמ' שהכל נהיה בדברו יצא ---- ג --
על דבר שאין גידוליו מן הארץ או'
שהכל נהיה בדברו על החומץ ועל הגוביי
ועל הנובלות הוא או' שהכל נהיה בדברו
ר' יהוד' או' כל שהוא ממין קללה אין
מברכין עליו ---- ד -- היו לפניו מינין הרבה
ר' יהודה או' אם יש ביניהן ממין שבעה
עליו הוא מברך וחכמ' אומ' מברך על אי
זה מהן שירצה ---- ה -- בירך על היין שלפני
המזון פטר את היין שלאחר המזון בירך
על הפרפרת שלפני המזון פטר את הפרפרת
שלאחר המזון בירך על הפת פטר את
הפרפראות על הפרפראות לא פטר את
הפת בית שמיי אומ' אפילו מעשה קדירה
---- ו -- היו יושבין כל אחד ואחד מברך
לעצמו היסבו אחד מברך לכולן בא להם
יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו
לאחר המזון אחד מברך לכולם ואו על
המיגמר אף על פי שאין מביאין את

עמוד 4ב Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine

המיגמר אלא לאחר הסעודה ---- ז -- הביאו לו
מליח כתחילה ופת עימו מברך על המליח
ופוטר [את הפת][2] שהפת טפילה לו זה הכלל כל שהוא
עיקר ועימו טפילה מברך על העיקר ופוטר
את הטפילה ---- ח -- אכל תאינים וענבים
ורימונים מברך עליהם שלוש ברכות דב'
רבן גמליאל וחכמ' אומ' ברכה אחת ר' עקיבה
או' אפילו אכל שלק והוא מזונו מברך
עליו שלוש ברכות והשותה מים לצמאו
או' שהכל נהיה בדברו ר' טרפון או' בורא
נפשות וחסרונן
פרק ו

פרק שביעי[עריכה]

הלכות ח פרק ז
שלושה שאכלו כאחת חייבין לזמן אכל
דמיי ומעשר ראשון שניטלה תרומתו
ומעשר שיני והקדש שניפדו והשמש שאכל
כזיית והכותי מזמנין עליהן אבל אכל
טבל ומעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו
ומעשר שיני והקדש שלא ניפדו והשמש
שאכל פחות מכזיית והנכרי אין מזמנין
עליהן ---- ג -- נשים ועבדים וקטנים אין
מזמנין עליהן ועד כמה הן מזמנין עד כזית
ר' יהוד' או' עד כביצה ---- ד -- כיצד מזמנין
בשלושה או' נברך בשלושה והוא או' ברוך
הוא בעשרה או' [...] נברך
לאלהינו בעשרה והוא או' ברוך הוא אחד
עשרה ואחד עשר ריבו ---- ה -- במאה או'
נברך לי'י אלהינו במאה והוא או' ברוך הוא
באלף או' נברך לי'י א'הינו א'הי ישראל
באלף והוא או' ברוך הוא בריבו אומרין
נברך לי'י א'הינו א'הי ישראל א'הי הצבאות [יושב הכרובים][3]
בריבו והוא [?] ברכו כעינין שהוא מברך כך
עונין אחריו ברוך י'י א'הינו א'הי ישראל
א'הי צבאות יושב הכרובים על המזון
שאכלנו ר' יוסה הגלילי או' לפי רוב הקהל
הן מברכין ש' במקהלות ברכו אלהים ייי
ממקור יש' ---- ו -- א' ר' עקיבה מה מצינו
בבית הכנסת אחד מרובין ואחד ממועטים

עמוד 5א Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine

אומ' ברכו את י'י ר' ישמע' או' ברכו את יהוה
המבורך ---- ז -- שלושה שאכלו כאחת אינן
רשאין ליחלק וכן ארבעה וכן חמשה ששה
נחלקין עד עשרה ועשרה אינן נחלקים עד
שיהו עשרים ---- ח -- שתי חבורות שהיו
אוכלות בבית אחד בזמן שמקצתן רואין
אלו את אלו הרי אלו מצטרפין לזימון
ואם לאו אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין
לעצמן ואין מברכין על היין עד שיתן לתוכו
מים דב' ר' אליע' וחכמים אומרין מברכין
פרק ז

פרק שמיני[עריכה]

הלכ' ח פרק ח
אלו דברים ש[ב]ין[4] בית שמי לבית הלל בסעודה
בית שמי אומ' מברך על היום ואחר כך מברך
על היין ובית הלל אומ' מברך על היין ואחר
כך מברך על היום ---- ב -- בית שמי אומרין
נוטלין לידים ואחר כך מוזגין את הכוס
ובית הלל אומ' מוזגין את הכוס ואחר כך
נוטלין לידים ---- ג -- בית שמי אומ' מכבדין
את הבית ואחר כך נוטלין לידים ובית הלל
אומ' נוטלין לידים ואחר כך מכבדין את
הבית ---- ד -- בית שמי אומ' מקניח ידו במפה
ומניחה על השלחן ובית הלל אומ' על הכסת
---- ה -- בית שמי אומ' נר ומזון בשמים
והבדלה ובית הלל אומ' נר ובשמים ומזון
והבדלה ובית הלל אומ' נר ובשמים ומזון
והבדלה ---- ו -- בית שמי אומ' שברא מאור
האש ובית הלל אומ' בורא מאורי האש ---- ז --
אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים
שלגוים ולא על הנר ולא על הבשמים שלמתים
ולא על הנר ולא על הבשמים שלפני עבודה
זרה אין מברכין על [הנר עד][5] שיאותו לאורו ---- ח --
מי שאכל ושכח ולא בירך בית שמי או'
יחזור למקומו ויברך ובית הלל אומ' יברך
במקום שנזכר ועד אמתי הוא מברך עד
כדי שיתאכל המזון במעיו ---- ט -- בא להם
יין לאחר המזון ואין שם אלא אותו הכוס
בית שמי אומ' מברך על היין ואחר כך מברך
על המזון ובית הלל אומ' מברך על המזון
ואחר כך מברך על היין עונין אמן אחר

עמוד 5ב Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine

ישראל המברך ואין עונין אמן אחר כותי
המברך עד שישמע את כל הברכה
פרק ח

פרק תשיעי[עריכה]

הל' ט פרק ט
הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל
או' ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום
הזה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה או'
ברוך שעקר עבודה זרה מארצינו ---- ב -- על
הזיקים ועל הזועות ועל הברקים ועל הרעמים
ועל הרוחות הוא או' ברוך שכוחו מלא עולם
על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות
ועל המדברות הוא או' ברוך עושה בראשית
ר' יהוד' או' הרואה את הים הגדול או' ברוך
שעשה את הים הגדול בזמן שהוא רואהו
לפרקים על הגשמים ועל בשורות טובות
הוא או' ברוך הטוב והמטיב ועל שמועות
הרעות הוא או' ברוך דיין האמת ---- ג -- בנה
בית חדש וקנה כלים חדשים או' ברוך
שהגיענו לזמן הזה מברך על הרעה מעין
על הטובה ועל הטובה מעין על הרעה
הצועק לשעבר הרי זו תפילת שוא ---- ד -- כי
צד היתה אשתו מעוברת ואמ' יהי רצון
שתלד אשתי זכר הרי זו תפילת שוא היה
בא בדרך ושמע קול צווחות בעיר ואמ' יהי
רצון שלא יהו אלו בתוך ביתי הרי זו תפילת
שוא הנכנס לכרך מתפלל שתים אחת
בכניסתו ואחת ביציאתו בן עזיי או' ארבע
שתים בכניסתו ושתים ביציאתו ונותן הודייה
לשעבר וצועק לעתיד לבוא ---- ה -- חייב
לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה
ש' ואהבת את י'י א'היך בכל לב' וב' נפש' ובכ'
מא' בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר
רע ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך
ובכל מאדך בכל ממונך דבר אחר ובכל
מא' [מאדך][6] בכל מידה ומידה שהוא מודד לך בכל
הוי מודה לו בכל מאד מאד ---- ו -- לא יקל
אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא
מכוון כנגד בית קודש הקדשים לא יכנס
להר הבית במקלו במנעלו ובאפונדתו

עמוד 6א Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine

ובאבק שעל רגליו ולא יעשה קפנדריא
ורקיקה מקל וחומר מה אם נעילה שהיא
מש[ו]ם[7] כבוד אסור ליכנס בה רקיקה שהיא
משם ביזיון דין הוא ---- ז -- כל חותם הברכות
שהיו במקדש היו מן העולם משקילקלו
המינים אמרו אין עולם אלא אחד התקינו
שיהו אומרין מן העולם ועד העולם התקינו
שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם
שנ' והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצ'
י'י עמכם וגו' ואו' י'י עמך גבור החיל ואומ'
אל תבוז כי זקנה אמך עת לעשות לי'י הפרו
תורתך ר' נתן או' הפרו תורתך עת לעשות לי'י:
חסלת ברכות פרקי ט
הערות[עריכה]

  1. ^ נוסף בשוליים.
  2. ^ בין השיטין.
  3. ^ נוסף בשוליים.
  4. ^ אל"ף תוקנה לבי"ת.
  5. ^ נוסף בין השיטין.
  6. ^ נוסף בשוליים.
  7. ^ נמחק.