כף החיים/אורח חיים/שלח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

| כף החיים על שולחן ערוך אורח חיים שלח |


סעיף ח[עריכה]

חן) סעי' ח. מותר ליתן כלי תחת הדלף בשבת. מסתברא דוקא בנוטף לבית או צריך למים אבל לצורך הכלי עץ שלא יתייבשו סדקיו אסור. ס' מאורי אור חלק בן נון דף קנ"ו ע"א. א"ח או' ח':

טן) שם. והוא שיהיה הדלף ראוי לרחיצה. זהו ל' הרמב"ם פכ"ה. אבל הטור כתב עליו דלא נהירא ודעתו להתיר אפי' באינו ראוי לרחיצה. וכ"כ הער"ה או' ד' בשם הרשב"א בס' עה"ק ש"ג ובשם ר' בצלאל בש"מ בשם רבו יעו"ש. ומ"מ דעת האחרונים כדעת הרמב"ם וכפסק הש"ע:

ס) שם. והוא שיהיה הדלף ראוי לרחיצה. משום דמטר היורד בשבת מותר לשתותו ולא הוי מקוצה או נולד כמ"ש לעיל סי' ש"י סוף או' ב"ן:

סא) שם. ראוי לרחיצה. וה"ה אם ראוי לשתיית בהמה. ב"ח:

סב) שם. משום שאין עושין גרף וכו' והא דלא כתב הטעם משום דאסור לבטל כלי מהיכנו. דכיון דס"ל דאם נתן שם מותר לטלטלו ליכא משום מבטל כלי מהיכנו. ובאמת במקום דליכא משום גרף של רעי כגון במקום דליכא אינשי אסור משום מבטל כלי מהיכנו. עו"ש או' ח' ועיין לעיל סי' ש"ח סעי' ל"ו:

סג) שם. שאין עושין גרף וכו' ומ"מ במקום פסידא א"נ שמאליו נעשה הגרף של רעי שרי. ברכ"י או' ג' ועיין לעיל סי' ש"ח סעי' ל"ז:

סד) שם. ואם נתן כלי וכו' היינו אם עבר ונתן:

סה) שם. מותר לטלטלו וכו' ודוקא כשהוא נתון במקום שיושב שם דמאיס עליו וכמ"ש בסי' ש"ח סעי' ל"ו ול"ז. מ"א ס"ק י"ג. תו"ש או' ח"י:

סו) שם. מותר לטלטלו וכו' אף שלא נתמלא הכלי א"ר או' ט':