ירושלמי פסחים א ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת פסחים · פרק א · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


מתניתין

ר"מ אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש ר' יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחילת שש

גמרא

ר"מ אומר משש שעות ולמעלן מדבריהן ר' יודה אומר משש שעות ולמעלן מדברי תורה מה טעמא דר"מ (שמות יב) אך ביום הראשון זה חמשה עשר יכול משתחשך ת"ל אך הא כיצד תן לו לפני שקיעת החמה שעה אחת מה טעמא דר' יודה אך ביום הראשון זה י"ד יכול כל היום כולו ת"ל אך הא כיצד חלוק את היום חציו לחמץ וחציו למצה מחלפה שיטתיה דר"מ תמן הוא אמר אך לרבות והכא הוא אמר אך למעט א"ר שמואל בר אבידומא מיעטו שאינו בחמץ ר"מ אומר (דברים טז) לא תאכל עליו חמץ על אכילתו ור' יודה אומר לא תאכל עליו חמץ על עשייתו ר' יודה אית ליה עשה ולא תעשה על אכילתו עשה ולא תעשה על ביעורו עשה על אכילתו (שם) שבעת ימים תאכל עליו מצות ולא חמץ כל לא תעשה שהוא בא מכח עשה עשה לא תעשה על אכילתו לא תאכל עליו חמץ עשה על ביעורו תשביתו שאור לא תעשה על ביעורו (שמות יב) שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם הא ר"מ אומר משש שעות ולמעלה מדבריהן שביעית אסור משום גדר ששית למה משום גדר ויש גדר לגדר אלא שעה ששית מתחלפת בשביעית הא ר' יהודא אומר מחמש ולמעלה מדבריהן ששית אסורה משום גדר חמישית למה משום גדר ויש גדר לגדר אלא שחמישית מתחלפת בשביעית מחלפא שיטתיה דר' יהודה תמן הוא אמר אין חמישית מתחלפת בשביעית א"ר יוסי תמן הדבר מסור לב"ד וב"ד זריזין הן ברם הכא סוף חמישית תחילת שביעית ותני כן שבתחילת חמש חמה במזרח וסוף שעה חמה במערב לעולם אין החמה נוטה למערב אלא בסוף שבע רב אמר דברי ר"מ המקדש בחמץ משש שעול ולמעלן לא עשה כלום אמר רבי הונה ויאות אלו חטים קורטבניות חד בר נש אפקיד דיסיקייא דפיסתא גבי רבי חייה רובה אמר רבי יוסי בי רבי בון יוחנן חיקוקיא הוה אתא שאל לרבי א"ל תימכר על פי בית דין בשעת הביעור חד בר נש אפקיד גרבא דכותחה גבי רב חייה בר אשי אתא שאל לרב אמר ליה ימכר על פי ב"ד בשעת הביעור היידנו שעת הביעור רבי ירמיה אמר בשחרית ר' בא אמר חמישית כר' יודה אמר רבי יוסה יאות אמר רבי ירמיה כלום אמרו ליגע בהן למוכרן לא מפני השב אבידה לבעלים חמישית כרבי יודה לא טבה כלום חברייא אמרין חמישית כר' יודה הקדישו מוקדש עשאו תרומה אינה תרומה הקדישו מוקדש הקדש דמים עשאו תרומה אינה תרומה שלא ניתנה תרומה אלא לאכילה בלבד אמר לון ר' יוסי לא מסתברא דלא חילופין הקדישו אינו מוקדש עשאו תרומה הרי זו תרומה הקדישו אינו מוקדש שאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים עשאו תרומה הרי זו תרומה טהורה היא דבר תורה את הוא שגזרת עליה שריפה