לדלג לתוכן

חפץ חיים על ספרא/ויקרא חובה/פרק יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


ביאור - פרק יא[עריכה]

( א ) מה תלמוד לומר יביא יביא:    דכתיב "אם כבש יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה", לכתוב "אם כבש קרבנו לחטאת".
שיביא איזה מהן שירצה:    ולא אמרינן מצוה בראשון.
תלמוד לומר יביא יביא:    מכל מקום.
יכול יביא שתיהן:    אי הוי כתיב נמי בסיפא "נקבה תמימה יביא" ולא הוי כתיב "יביאנה" הוה אמינא דהריבוי הוא שיקריב שתיהן.
ואינו מביא שתים:    אלא האחרת תדחה.
ר' יהודה אומר תרעה ר' שמעון אומר תמות (תמורה טו, א).

( ב ) על שתי חטאים:    כגון אם הופרשו הראשונות לשם חלב ונתכפר באחת לא תקרב האחרת לשם דם.
אבל יביא שתיהן על חטא אחד:    כגון אם הופרשו הראשונות לשם חלב שאכל אמש ונתכפר באחת מהן אימא יביא האחרת על חלב שאכל היום.
ת"ל יביאנה:    דהוה מצי למכתב "יביאה" וכתיב "יביאנה" לאלומי מיעוטא דאפילו על חטא אחד לא יביאנה.

( ג ) על ראש החטאת:    "על ראשה" הוה מצי למכתב וכתיב "החטאת".
הוליך שלא לשמה:    דהולכה היא בכלל קבלה.

( ה ) וכפר וכו':    פי' ג' פעמים כתיב "וכפר" -- בשעיר נשיא ובשעירת יחיד ובכבשת יחיד, דיתירא הוא דהא כתיב "ונסלח לו".
מפני הדין:    שהייתי סבור לומר שמעכב.
והלא דין הוא:    שאינו מעככ ולמה צריך קרא לזה.
למטן:    מחוט הסקרא דהיינו עולה ושאר קרבנות.
למעלן:    דהיינו חטאת דכתיב ביה "על קרנות המזבח".
מה דמים וכו' במתנה אחת כיפר:    כדתניא בריש פרק בית שמאי (דף לו:) מנין לניתנין על מזבח החצון שנתנן במתנה אחת כיפר? תלמוד לומר "ודם זבחיך ישפך". וחטאת מהאי קרא לא מצינן למילף דלא שייך בה לשון 'שפיכה' שהיא במתנה באצבעו.

( ו ) בפנים:    בחטאות הפנימיות.
בחוץ:    בחטאת החצונות.
לא כיפר:    כדלעיל פרק ו פסקא ה'.

( ז ) מדמים שבחוץ:    דהיינו חטאת מעולה.
תלמוד לומר וכפר עליו:    מכל מקום.
אף על פי שלא נתן וכו':    דתלת "וכפר" חד לחיסר אחת מן המתנות וחד דאפילו חיסר שתים וחד דאפילו חיסר שלש ולא נתן אלא אחת כשרה.