חפץ חיים על ספרא/אחרי מות/פרשה ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

חפץ חיים על הספרא
מפרשים על הפרק:    מלבי"ם | חפץ חיים | קרבן אהרן | הר"ש | רבינו הלל | הראב"ד | עשירית האיפה

גרסאות הספרא על פרק/פרשה זו:    ספרא (מלבי"ם) | ספרא (גר"א) | ספרא (דפוס ישן)


ביאור - פרשתא ח[עריכה]

( א ) אני ה' שאמרתי וכו':    הקדשים הכתוב בזה מפני שגלוי לפניו שסופן לנתק בעריות בימי עזרא והזהיר עליה כמה אזהרות שלא יהיו נכשלין בהן.
והיה העולם אני מלא רחמים כצ"ל [הגר"א]:    ושניהם כלולים בשם הוי"ה שהיוה את העולם והוא מלא רחמים ובודאי כונתן בזה לטובתן.
אני דיין להפרע ונאמן לשלם שכר:    זה נכלל במה שאמר "אלהיכם" שהוא אלהים אמת ושופט צדק.


( ב ) אני הוא שפרעתי וכו' ומן המצריים:    זה רמז במה שאמר "כמעשה ארץ מצרים וגו' וכמעשה ארץ כנען".


( ג ) מנין שלא היתה אומה וכו' תלמוד לומר כמעשה ארץ מצרים:    מדפרט מצרים מוכח שתועבתן יותר מכולם.
הכי גרסינן מנין לדור אחרון וכו' יותר מכולם תלמוד לומר כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם [ראב"ד והגר"א]:    והיינו אותו הזמן אשר ישבתם.
ומנין למקום שישבו בו ישראל:    שמצרים מדינה גדולה היתה מאוד.
תלמוד לומר אשר ישבתם בה:    מתיבת "בה" דייק לרמז שאותו המקום היה מקולקל ביותר (הגר"א באדרת אליהו).
ומנין שישיבתן של ישראל וכו':    פי' מאותו עון ששעבדו בישראל באו לידי עברות הללו כדי שיתחייבו ויפלו לפניהם שעבירה גוררת עבירה (ראב"ד).
תלמוד לומר אשר ישבתם וכו':    דרש "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם" היינו שהישיבה גרמה למעשיהם.


( ד ) ומנין שלא היתה אומה באומות וכו':    פי' חוץ מצרים שהיא היתה שוה להן במדרגת התיעוב (קרבן אהרן).
הכי גרסינן ומנין לדור אחרון וכו' תלמוד לומר וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם. ומנין וכו' תלמוד לומר אשר אני מביא אתכם שמה:    ומתיבת "שמה" דייק דמשמע דאותו המקום היה מקולקל ביותר.
ומנין שביאתם של ישראל גרמה להם וכו':    נ"ל ביאורו לפי שמצינו כמה פעמים דרחמי ה' הוא על כל ברואיו ואפילו על עכו"ם וכמו שמצינו בנינוה ששלח אליהם יונה בן אמיתי לעוררם לתשובה כדי שלא יכלו כמה שהשיב הקב"ה ליונה "ואני לא אחוס וגו'", ולענין כנענים עזבם במעשיהם הרעים עד אשר קאה אותם הארץ אלא מפני שהיתה הארץ מוכנת לישראל לבוא שמה.


( ו ) שנאמר וחברון שבע שנים נבנתה וגו':    ר"ל ועוד ארבעים שנה שנשתהו בעת שהיו ישראל במדבר.


( ח ) האיש נושא לאיש:    למשכב זכור.
והאשה לאשה:    מסוללות זו בזו (זית רענן).


( ט ) לא המשנה נגוד אלא המעשה נגוד:    תרגום "וימשכו" -- ונגידו. ופירושו, מעשים טובים שאדם עושה בעוה"ז הם הממשיכים אותו ומביאין אותו לחיי העולם הבא אבל אינו יוצא בלמוד לבד.


( י ) ושמירה ועשייה למשפטים:    פי' לפי שבפסוק הקודם נזכר רק עשייה למשפטים ושמירה לחוקים.