חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ״ד–1964


הגדרות [תיקון: תשל״ה, תשמ״ב, תש״ע]
בחוק זה –
”שיכון ציבורי“ – (בוטלה);
”בנין“ – מבנה של קבע או חלק ממנו;
”משתכן“ – מי שעל שמו נרשמת, רישום ראשון, בעלות או חכירה בבנין או בחלק מבנין שבשיכון ציבורי לאחר שהרישום הותר מכוח חוק זה;
”פעולת רישום“ – אחת מאלה:
(1)
רישום עסקה במקרקעין שאושרו כשיכון ציבורי לזכות מי שאינו משתכן, לרבות רישום זיקת הנאה, איחוד, חלוקה או פיצול, רישום בית בפנקס הבתים המשותפים, רישום תקנון של בית משותף לפי הוראות חוק המקרקעין, תשכ״ט–1969 (להלן – חוק המקרקעין), ובלבד שרישום זה נעשה לשם מילוי התחייבות של המדינה או של מי שפועל מטעמה או ביזמתה;
(2)
רישום עסקה במקרקעין לזכות משתכן ורישום משכנתה להבטחת תשלום הלוואה שניתנה על ידי המדינה, או על פי הסכם עם המדינה, לשם מימון הקמת השיכון הציבורי, ובלבד שרישום המשכנתה נעשה אגב רישום בעלות או שכירות לזכות המשתכן.
שיכון ציבורי [תיקון: תשל״ה, תשמ״ב, תשנ״ד, תשנ״ט, תש״ע]
(א)
מקרקעין שהוקמו עליהם בנינים בידי המדינה או מטעמה או ביזמתה או שהמדינה רכשה בנינים שעליהם, ושנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965 (להלן – חוק התכנון), עד יום י״ד בטבת התש״ע (31 בדצמבר 2009) ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית כאמור, רשאי שר הבינוי והשיכון, או מי שהוא הסמיך לכך, לאשר את המקרקעין או את הבנינים כשיכון ציבורי; הודעה על האישור תפורסם ברשומות.
(ב)
בנין שנרכש על־ידי המדינה לא יאושר כשיכון ציבורי אלא לאחר ששולמו כל תשלומי החובה החלים על הבנין ומגיעים מהמוכר למדינה או לרשות המקומית עד יום רכישתו.
[תיקון: תש״ע]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״ב, תשנ״ד, תשנ״ט, תשס״ט, תש״ע]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״ב, תשנ״ד, תש״ע]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״ב, תשנ״ד, תשנ״ט, תש״ע]
(בוטל).
אי חלות חיקוקים [תיקון: תשמ״ב]
(א)
הוראת כל חיקוק האוסרת פעולת רישום כל עוד לא הוכח ששולמו המסים, הארנונות, ההיטלים ותשלומי החובה האחרים, המגיעים למדינה או לרשות מקומית (לכל אלה ייקרא להלן – תשלומי חובה), לא תמנע פעולת רישום.
(ב)
בשיכון ציבורי, שבו הבעלות או החכירה הראשית נרשמת לזכות תאגיד, יחול האמור בסעיף קטן (א) הן על התאגיד והן על כל אדם הזכאי כלפי התאגיד לרישום זכות בשיכון הציבורי, ובלבד שהבקשה לרישום אותה זכות הוגשה יחד עם בקשת התאגיד לרישום בעלותו או חכירתו.
רישום הערה בפנקסים [תיקון: תשל״א]
(א)
היתה פעולת רישום מתבצעת ולא הוכח ששולמו תשלומי החובה, ירשום רשם המקרקעין בפנקס המקרקעין הערה שתשלומי החובה שחייב בהם המשתכן לא שולמו; נוכח הרשם ששולמו תשלומי החובה שלגביהם נרשמה ההערה – ימחוק אותה.
(ב)
על אף האמור בפקודת המסים (גביה) ובכל דין אחר, משנרשמו מקרקעין על שם משתכן –
(1)
בטל כל שעבוד להבטחת תשלום חובה המגיע בשל המקרקעין ממי שהחזיק אותם לפני המשתכן;
(2)
במקום שרישום עסקה במקרקעין מותנית על־פי חיקוק בהגשת אישור של רשות בדבר סילוק תשלומי חובה, לא יידרש, לענין רישום עסקת המשתכן בהם, אלא אישור לגבי תשלומי החובה המגיעים ממנו, ורשות שנדרשה ליתן אישור כאמור לא תתנה את נתינתה אלא בסילוק תשלומי החובה המגיעים מהמשתכן.
[תיקון: תש״ע]
(בוטל).
[תיקון: תש״ע]
(בוטל).
[תיקון: תשמ״ב, תשנ״ט, תש״ע]
(בוטל).
[תיקון: תש״ע]
(בוטל).
ראיות [תיקון: תשנ״ד, תשנ״ט, תש״ע]
אושרו בניינים כשיכון ציבורי לפי האמור בסעיף 1א, ישמש האישור ראיה חותכת לכך שהבניינים הוקמו על ידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון עד יום י״ד בטבת התש״ע (31 בדצמבר 2009), ושבנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשמ״ב]
שר הבינוי והשיכון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר הפנים, להתקין תקנות לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום כ״א בשבט תשכ״ד (4 בפברואר 1964).
  • לוי אשכול
    ראש הממשלה
  • יוסף אלמוגי
    שר השיכון
  • שניאור זלמן שזר
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.