החלטות ממשלה/2014/דצמבר

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ה.מ. 2383[עריכה]

החלטה מספר 2383 של הממשלה מיום 30.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    הארכת כהונתו של ראש הוועדה לאנרגיה אטומית
מחליטים:    בהמשך להחלטת הממשלה מס' 714 מיום 28.8.2013, להאריך את כהונת ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, שאול חורב, עד ליום 1.5.2015.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. 2384[עריכה]

החלטה מספר 2384 של הממשלה מיום 28.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה:    מינוי חבר במועצה להשכלה גבוהה
מחליטים:    בהתאם לסעיף 4א(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, בהמלצת ראש הממשלה וממלא מקום שר החינוך, להציע לנשיא המדינה למנות את גלעד ארדיטי, בעל ת"ז 021550991, יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל, לחבר המועצה להשכלה גבוהה, במקומו של אורי רשטיק, יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל היוצא. ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. 2382[עריכה]

החלטה מספר 2382 של הממשלה מיום 28.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה:    נסיעת שר
מחליטים:    בהתאם לסעיף 70(א) בתקנון לעבודת הממשלה, לאשר את נסיעת שר החקלאות ופיתוח הכפר לנפאל, להודו ולמיאנמר, בענייני משרדו, מיום 7.1.2015 עד יום 18.1.2015. (*) אין צורך בקיזוז, הכנסת בפגרה.

ה.מ. 2381[עריכה]

החלטה מספר 2381 של הממשלה מיום 28.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    שיקום הערבה והיערכות לאומית לטיפול באירועי זיהום סביבתיים בעקבות אירוע פריצת צינור הנפט בבאר אורה
מחליטים:    בעקבות אירוע פריצת צינור הנפט בבאר אורה (להלן: "אירוע הדליפה") והצורך לשקם את האזור שנפגע בערבה באירוע זה, לרבות בשמורת הטבע "עברונה" ועל-מנת לוודא כי פעולות השיקום שיבוצעו על-ידי הגורמים האחראים ימזערו את הנזקים וההשפעות הסביבתיות והאקולוגיות וישיבו את המצב לקדמותו על-פי הסטנדרטים המקובלים בעולם ועל-מנת למנוע נזקים סביבתיים מאירועים עתידיים, ובין היתר, לאור הפריסה הרחבה של תשתיות האנרגיה ברחבי המדינה:

לפעול לאישור ולפיקוח הולמים על פעולות השיקום של האזור שנפגע וכן לפעול להגברת המוכנות וההיערכות הלאומית לטיפול באירועי חירום סביבתיים לשם שמירה על בריאות הציבור והסביבה, השמירה על הטבע ומניעת מפגעים סביבתיים.

לשם כך, להנחות את גורמי הממשלה לנקוט את הצעדים הבאים להבטחת המטרות

1. שיקום וניטור הערבה:

א. הקמת מינהלה ופיקוח על פעולות השיקום:
1. להטיל על השר להגנת הסביבה למנות מינהלה, אשר תקיים פיקוח עליון על פעולות שיקום האזור שנפגע לרבות בשמורת הטבע "עברונה" ובכפוף לכל דין (להלן - "המינהלה"). המינהלה תקבע את סדרי עבודתה ונהליה ותמנה צוותי עבודה לפי הצורך.
2. המינהלה תמונה בתוך שבעה ימים מיום קבלת החלטה זו, ותגיש לשר להגנת הסביבה דין וחשבון אודות פעילותה והתקדמות ביצוע פעולות השיקום בהתאם לתכנית השיקום שתאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה ועל-פי כל דין. הדיווח יוגש אחת לחודשיים בשנת עבודתה הראשונה ואחת לשישה חודשים בשנים הבאות.
3. חברי המינהלה יהיו נציגי הגורמים הבאים: המשרד להגנת הסביבה (יו"ר), רשות הטבע והגנים (להלן - "רט"ג") (מ"מ יו"ר), רשות הניקוז "ערבה", המועצה האזורית חבל אילות, נציג הארגונים הירוקים.

לצורך ביצוע סעיף זה יקצה משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה תקציב תוספתי של 0.3 מלש"ח לשנת 2015 וכן תקן כח אדם אחד זמני לתקופת פעילות המינהלה.

ב. ניטור:
1. ניטור בתחום שמורת "עברונה": הממשלה רושמת לפניה את הסכמת רט"ג לבצע פעולות לניטור ולמחקר אקולוגי בתחום שמורת הטבע עברונה, וכן כל פעולה אחרת לפי תכנית השיקום שתאושר שתידרש על-ידי המינהלה.

לצורך כך יקצה משרד האוצר לרט"ג תקציב תוספתי של 3 מלש"ח בפריסה לחמש שנים בחלוקה שווה, וכן יוקצה תקן כוח אדם אחד לרט"ג. כמו כן הממשלה רושמת לפניה את הודעת רט"ג כי תפעל למיצוי זכויותיה מול חברת קו צינור אילת אשקלון (להלן - "קצא"א").

2. ניטור וחקר הסביבה בערבה ובמפרץ אילת: להטיל על המשרד להגנת הסביבה לבצע פעולות ניטור סביבתי מחוץ לשטח שמורת הטבע "עברונה", וכן פעולות לניטור סביבתי ומחקרים וסקרים סביבתיים לבדיקת ההשפעות הסביבתיות ארוכות הטווח, לרבות בחינת טכנולוגיות מתקדמות קיימות לשיקום קרקעות מסוגים שונים.

לשם כך יקצה משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה תקציב תוספתי של 2 מלש"ח לשנת 2015.

ג. אישוש ושיקום אוכלוסיית בעלי החיים: להנחות את משרד האוצר להגדיל את תקציב רט"ג לטובת נקיטת פעולות לחיזוק המערך הקיים לטיפול ולתמיכה במיני בעלי חיים בסכנת הכחדה, שבית גידולם מצוי באזור שנפגע, ולאישוש אוכלוסיות בעלי החיים שהושפעו מאירוע הדליפה, וכן לפעול בכפוף להוראות כל דין לבנייתו של מעבר עילי לבעלי חיים מעל לכביש 90.
לשם ביצוע סעיף זה יקצה משרד האוצר לרט"ג תקציב תוספתי של 7.5 מלש"ח בפריסה לחמש שנים, בחלוקה שווה, לטובת אישוש ושיקום אוכלוסיית בעלי החיים. כמו כן יקצה משרד האוצר תקציב ראשוני תוספתי של 1 מלש"ח בתקציב הרשאה להתחייב לטובת תכנון של מעבר עילי לבעלי חיים.
ד. חינוך סביבתי: להטיל על השר להגנת הסביבה לפעול לחיזוק החינוך הסביבתי והקשר שבין הקהילה ובין הסביבה ביישובי האזור שנפגע באמצעות פיתוח וביצוע תכניות חינוכיות והסברתיות בנושא שיקום המערכות האקולוגיות ברשויות המקומיות באזור שנפגע והגובלות בו. לשם ביצוע סעיף זה יוקצה תקציב של 0.5 מלש"ח בפריסה של 2 שנים מהקרן לשמירת ניקיון ובכפוף לאישור הנהלת הקרן, אשר יועבר כתמיכה לרשויות המקומיות (אילת וחבל אילות).


2. הכרזת והרחבת גבולות שמורת "עברונה":

להנחות את משרד הפנים לפעול בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ורט"ג, להשלמת הליכי אישור תכנית שמורת טבע "ערבת עברונה" וההכרזה של שמורת הטבע (תכנית מספר 180/02/12).
הממשלה רושמת לפניה כי רט"ג הסכימה להכין, בתוך 4 חודשים, תכנית לאיתור שטחים מתאימים לשמורת טבע, הגובלים וממשיכים את שמורת טבע "ערבת עברונה", שיהוו פיצוי סביבתי לאזור שנפגע באופן שיאפשר שיקומם של ערכי הטבע שנפגעו ולאישוש אוכלוסיות בעלי החיים שנפגעו כתוצאה מאירוע הדליפה.


3. מניעה וטיפול באירועי חירום סביבתיים:

הממשלה רואה צורך חיוני בהשלמת היערכותו של המשרד להגנת הסביבה למניעה ולטיפול באירועי זיהום סביבתיים, לרכוש ציוד ייעודי לתגובה ראשונית לאירועי סביבה, ביצוע דיגומים נדרשים, והכל במסגרת תפקידו של המשרד להגנת הסביבה כ"מגיב שני" (על פי החלטת הממשלה מספר 5217 מיום 8.11.2012).
לצורך ביצוע סעיף זה, יקצה משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה תקציב חד פעמי של 3 מלש"ח. באשר להקצאת משאבים נוספת, אשר המשרד להגנת הסביבה מבקש לשם היערכות לטווח ארוך, תתקיים הערכת מצב בין הגורמים הרלוונטיים לקראת דיוני התקציב לשנת 2015.


4. מניעת אירועי כשל ושיקום קרקעות מזוהמות:

לשם מניעת אירועי כשל ושיקום קרקעות מזוהמות וכן לחקר אירועי כשל ודליפה העלולים להביא לזיהום קרקעות ולבחינת טכנולוגיות לטיפול בקרקעות שזוהמו, יש להנחות את משרד האוצר להקצות למשרד להגנת הסביבה תוספת של 2 תקני כח אדם. באשר להקצאת משאבים נוספת הנדרשת לטווח ארוך, תתקיים הערכת מצב בין הגורמים הרלוונטיים לקראת דיוני התקציב לשנת 2015.


5. מניעה וטיפול בתקריות זיהום ים בשמן:

א. הממשלה רואה צורך חיוני בהשלמת ההיערכות האסטרטגית של המשרד להגנת הסביבה (על-פי החלטת הממשלה מספר 3542 מחודש יוני 2008) לטיפול ולניהול תקריות זיהום ים בשמן לשם הגנה על הסביבה החופית ולהבטחת קיומו של ציוד מתאים, לרבות כלי שיט מצוידים כראוי, וכח אדם מקצועי. משרד האוצר ידון בשנת 2015 עם המשרד להגנת הסביבה בתיאום עם משרד ראש הממשלה בדרכים להשלמת ההיערכות האסטרטגית לרבות סוגיות חקיקה ומשאבים, ויביא הצעה להחלטה לממשלה בתוך 30 יום.
ב. להורות למשרד האוצר לפעול מול חברת קצא"א בכל דרך נדרשת על-מנת להבטיח כי קצא"א תהיה ערוכה למניעה ולטיפול באירועי זיהום קרקע, ים וחופים עתידיים, לרבות בציוד ייעודי מתאים לחסימה ושאיבה של נפט, כלי שיט, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.


6. צמצום סיכונים ממתקני תשתית דלק:

להורות על הקמתו של צוות בינמשרדי בראשות משרד הפנים ובהשתתפות המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, אשר יגבש המלצה באשר לצעדים הנדרשים למניעת הישנות מקרים דומים לאירוע הדליפה בעברונה, לרבות הצעות לאסדרה ולחקיקה נדרשת. הצוות ימונה בתוך שבועיים והמלצותיו יוגשו לשרים בתוך חודשיים מהקמתו.


7. להורות על הקמתו של צוות בינמשרדי בראשות המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות משרד הפנים, משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אשר יבחן את היבטי הסביבה של שימושי הקרקע והשימוש בחוף בפעילותה של קצא"א.

אין בהחלטה זו ובמשאבים שיוקצו לפיה, כדי לגרוע מחבותה של קצא"א, או כל גורם אחר, לפי כל דין לתקן את הנזקים שנגרמו מאירוע הדליפה, או מחובותיהם לפי כל דין לפעול לטיפול ולשיקום האזור שנפגע ולהשיב את המצב לקדמותו. כמו כן אין בהחלטה כדי לגרוע מזכותה של המדינה לדרוש מהגורם האחראי לפי כל דין את עלות הנזקים שנגרמו מהאירוע בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה.

ה.מ. 2379[עריכה]

החלטה מספר 2379 של הממשלה מיום 28.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    הקמת מרכז אבחון לאומי למטען במשרד האוצר
מחליטים:   

1. להקים מרכז אבחון לאומי למטען באגף בכיר לחירום, ביטחון, מידע וסייבר של רשות המסים במשרד האוצר.

2. להורות למרכז האבחון הלאומי למטען לסייע למכס באיתור מטענים בעלי מאפייני סיכון באמצעות בידוק המטענים המועברים דרך המעברים הבינלאומיים, וזאת לשם שיפור המאבק למניעת הברחות אמל"ח, העברת כספי טרור, הלבנת הון, הברחת סמים וטובין לשטח מדינת ישראל.

3. להורות למשטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ומנהל המכס להעביר, בכפוף לכל דין ובהתאם לשיקול דעתם המקצועי, מידע רלוונטי לפעילות מרכז האבחון הלאומי למטען, ולהסדיר חסמים המעכבים את העברת המידע בצורה יעילה.

4. להורות לרשות המסים, בשיתוף משרד המשפטים, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וגורמים נוספים רלוונטיים לגבש נהלים בדבר מורשי הגישה למידע, שימושו, מחיקתו ואופן שמירתו במרכז האבחון הלאומי למטען.

5. להורות לרשות המסים לתקן את ההיתר לגילוי מידע הקיים למשטרת ישראל, ככל שיימצא בכך צורך.

6. להקים ועדת היגוי עליונה לאבחון מטענים בעלי סיכון:

א. ועדת ההיגוי העליונה תפעל במסגרת המטה ללוחמה בטרור שבמטה לביטחון לאומי.
ב. חברי הוועדה: ראש המטה ללוחמה בטרור שבמטה לביטחון לאומי – יו"ר הוועדה; נציג שירות הביטחון הכללי; נציג המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; נציגי משטרת ישראל/ראש מחלקת המעברים, נציג חטיבת המודיעין וראש מחלקת חבלה; משרד המשפטים/נציג הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; נציגי רשות המסים/ ראש מנהל המכס וראש אגף הביטחון במכס והמע"מ; נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/ נציג רשות הספנות והנמלים; נציג משרד הכלכלה. חברים נוספים ימונו או יזומנו על ידי היו"ר בהתאם לצורך. ראש תחום מעברים במטה ללוחמה בטרור שבמטה לביטחון לאומי ישמש מזכיר הוועדה.
ג. תפקידי ועדת ההיגוי:
1) גיבוש מדיניות לאומית לניהול סיכונים במטען הנכנס לישראל.
2) קביעת נושאי התעניינות וצי"ח לאומי בתחום המטען.
3) בחינה אינטגרטיבית של האיומים בתחום המטען, מיפוי הפערים והמלצה לממשלה על הקצאת משאבים להתמודדות עם איומים אלו ולצמצומם.
4) מיפוי המלצות לתיקוני חקיקה.
5) חיזוק שיתוף הפעולה הבין ארגוני.
6) קידום ומיסוד שיתוף הפעולה הבין-לאומי בתיאום ובסיוע המנגנונים הקיימים בכל גוף וגוף.
7) פיקוח ובקרה על פעילות המרכז לאבחון לאומי.

7. בגין החלטה זו אין עלות תקציבית תוספתית.

ה.מ. 2376[עריכה]

החלטה מספר 2376 של הממשלה מיום 26.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    העברת סמכויות משר הבינוי לשר התחבורה והבטיחות בדרכים
מחליטים:   

א. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכויות המנויות בפרק ד' לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ"ז-1987 (להלן - החוק) לעניין ציוד עודף – ציוד הנדסי, כמוגדר בסעיף 27(2) לחוק משר הבינוי לשר התחבורה והבטיחות בדרכים.

ב. העברת הסמכויות כאמור בהחלטה זו תיכנס לתוקפה במועד קבלת אישור הכנסת, כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. 2375[עריכה]

החלטה מספר 2375 של הממשלה מיום 26.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    הארכת תקופת ביצוע פרויקט הקמת אתר להנצחת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
מחליטים:    בהמשך להחלטות הממשלה מס' 1827(ע/17) מיום 16.5.2002, מס' 1873 מיום 9.5.2004, מס' 1004 מיום 7.1.2007 ומס' 3482 מיום 17.7.2011, להאריך את התקופה לביצוע פרויקט הקמת אתר ההנצחה לחיילים היהודיים שלחמו במלחמת העולם השנייה בשנה נוספת, עד לסוף שנת 2015, ללא שינוי התקציב הממשלתי הכולל של הפרויקט, העומד על 16 מיליון ש"ח על פי החלוקה הקבועה בהחלטת הממשלה מס' 1873. ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. 2374[עריכה]

החלטה מספר 2374 של הממשלה מיום 26.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    מינוי מנהל רשות הגז הטבעי
מחליטים:    בהתאם לסעיף 59(א) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, למנות על פי הצעת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בהתייעצות עם שר האוצר, את אלכסנדר וורשבסקי לתפקיד מנהל רשות הגז הטבעי לתקופה של חמש שנים.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. 2377[עריכה]

החלטה מספר 2377 של הממשלה מיום 25.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי: חיפה, כפר-סבא, ראש העין ואריאל
מחליטים:   

1.

א. על פי סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק) ובהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית (להלן: "הוועדה"), להכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול רשויות מקומיות:
חיפה – העלייה השנייה (*)
חיפה – חיל הים (*)
כפר סבא- תקומה
ראש העין – ג'ון קנדי.
ב. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 4342 מיום 13.9.1998 בנושא "פינוי ובינוי" ובהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית (להלן: "הוועדה"), להכריז על המתחם המפורט להלן כמתחם לפינוי לשם בינוי במסלול רשויות מקומיות:
אריאל – הוורדים(**)
(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).

2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים או לשנות גבולותיה.

3. מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.

הערות

(*) ביחס למתחמים המסומנים בכוכבית, התקבלה הסכמת הרשות המקומית לפטור מהיטל השבחה למגורים ובהמשך לכך תוגש בקשה למתן הפטור, בהתאם להסכמות עקרוניות שגובשו בין שר הפנים לשר הבינוי למתן הפטור; הכל בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק.

(**)ביחס למתחם המסומן בכוכביות, יובהר כי אין בהחלטה זו כדי להוות הרשאה לתכנון הנדרשת לפי החלטת הממשלה מס' 150 מיום 2.8.1996.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. 2373[עריכה]

החלטה מספר 2373 של הממשלה מיום 25.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    אישור מינוי חבר למועצת רשות שדות התעופה
מחליטים:    לאשר על פי סעיף 8 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, את מינויו של אליעזר מרום על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, לחבר במועצת רשות שדות התעופה מקרב נציגי הציבור, במקומו של עובדיה עלי אשר תקופת כהונתו נסתיימה. ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. 2372[עריכה]

החלטה מספר 2372 של הממשלה מיום 25.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית באזורי עדיפות לאומית - תיקון החלטת ממשלה
מחליטים:    לתקן את החלטת הממשלה מספר 1042(נג/7) מיום 11/12/2013 כך שסעיף 5 בהחלטה יימחק ובמקומו יבוא:

"5. לצורך מתן התמיכה, יאוגם בתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר, סך של 7.2 מלש"ח לשנת 2015 בהתאם לחלוקה הבאה:
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 2.5 מלש"ח.
 המשרד לפיתוח הנגב והגליל - 1.7 מלש"ח.
 משרד הבינוי – 1.5 מלש"ח.
 רשות מקרקעי ישראל 1.5 מלש"ח".

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. 2371[עריכה]

החלטה מספר 2371 של הממשלה מיום 25.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    אשרור הסכם בדבר שיתוף פעולה בחלל למטרות שלום בין ממשלת מדינת ישראל לבין סוכנות החלל האירופית
מחליטים:   

א. לאשרר את ההסכם בדבר שיתוף פעולה בחלל למטרות שלום בין ממשלת מדינת ישראל לבין סוכנות החלל האירופית שנחתם ביום כ"ה בשבט התשע"א, 30.1.2011.

ב. לייפות את כוחו של שר המדע, הטכנולוגיה והחלל בכל הנוגע לביצוע החלטה זו.

עותק מההסכם נמצא במזכירות הממשלה.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. רהמ/43[עריכה]

החלטה מספר רהמ/43 של ראש הממשלה מיום 24.12.2014 . הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    נסיעת שר
מחליטים:    בהתאם לסעיף 70(א) בתקנון לעבודת הממשלה, אישר ראש הממשלה את נסיעת שר החוץ לצרפת, בענייני משרדו, מיום 24.12.2014 עד יום 26.12.2014. אין צורך בקיזוז בכנסת. הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

ה.מ. 2369[עריכה]

החלטה מספר 2369 של הממשלה מיום 23.12.2014 הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    אישור מינוי סגנית שר במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
מחליטים:    בהתאם לסעיף 25(א) לחוק יסוד: הממשלה, לאשר את מינויה על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, של חברת הכנסת ציפי חוטובלי לתפקיד סגנית שר במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, בנוסף על תפקידה כסגנית שר במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

בהתאם לסעיף 25(א) לחוק יסוד: הממשלה, תיכנס חברת הכנסת ציפי חוטובלי לתפקיד סגנית שר במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל במועד בו תימסר בכנסת ההודעה על מינויה. ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. 2368[עריכה]

החלטה מספר 2368 של הממשלה מיום 23.12.2014 הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    אישור מינוי סגן שר במשרד הבריאות
מחליטים:    בהתאם לסעיף 25(א) לחוק יסוד: הממשלה, לאשר את מינויו על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר הבריאות, של חבר הכנסת צחי הנגבי לתפקיד סגן שר במשרד הבריאות, בנוסף על תפקידו כסגן שר במשרד החוץ.

בהתאם לסעיף 25(א) לחוק יסוד: הממשלה, יכנס חבר הכנסת צחי הנגבי לתפקיד סגן שר במשרד הבריאות במועד בו תימסר בכנסת ההודעה על מינויו. ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה.

ה.מ. 2365[עריכה]

החלטה מספר 2365 של הממשלה מיום 21.12.2014 הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:    פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים בשנת 2015
מחליטים:   

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1539 מיום 21.3.2010 (להלן – "החלטה מס' 1539") ולצורך המשך פיתוח כלכלי ביישובי המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי (להלן – "יישובי המיעוטים" או "מגזר המיעוטים"), להלן פעולות משרדי הממשלה המתוכננות לעניין פיתוח כלכלי ביישובי מגזר המיעוטים וביישובי התכנית כהגדרתם בנספח א' המפורט להלן (להלן – "יישובי התוכנית") לשנת 2015 (להלן – "תכנית הפיתוח"), אשר מתבססות בעיקרן על הכלים וצעדי המדיניות שפותחו ויושמו במסגרת החלטה מס' 1539. יישובי המיעוטים ויישובי התוכנית מוכרזים כיישובי עדיפות לאומית לעניין החלטה זו וכמפורט בה:

1. נגישות תחבורתית
א. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה יסיים לתכנן ויפעיל, בתיאום עם משרד האוצר והרשות לפיתוח כלכלי של האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית במשרד ראש הממשלה (להלן – "הרשות"), תכנית מערכתית ביישובי המיעוטים לשיפור התחבורה הציבורית, לרבות השלמת תשתיות לצורך כך.
ב. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה יקצה, החל משנת 2015, מדי שנה לפחות 40% מסך הסובסידיה הממשלתית הניתנת לתוספת שירות בתחבורה הציבורית לטובת הרחבת השירות ליישובי המיעוטים עד להשוואת רמת הכיסוי התחבורתי של יישובי המיעוטים ליישובים אחרים בעלי מאפיינים דומים.

"תוספת שירות" – הוספת קווי שירות, הארכתם, הגדלת תדירותם ושעות הפעילות שלהם וכדומה.

ג. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה כל הקצאה עתידית של תוספת שירות תבוצע בהתאם לנוהל תיעדוף שקוף, כלכלי ושוויוני אשר יבטיח שמירה על רמת כיסוי הולמת ליישובי המיעוטים.
ד. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה המשרד יתרגם לערבית את המידע שהוא מספק לציבור בדבר התחבורה הציבורית כך שרמת הזמינות של המידע בערבית שהוא מספק לציבור תהיה דומה ככל הניתן לזו של המידע בעברית.
ה. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה יפרסם דוח שנתי המשווה בין היקף ורמת שירותי התחבורה הציבורית ביישובי המיעוטים לאלו המסופקים ליישובים בעלי מאפיינים דומים.
2. ביטחון פנים
א. לאמץ את הודעת המשרד לביטחון הפנים, לפיה יפעיל תכנית להרחבת פעילות המתחמים המשטרתיים במתכונת שנקבעה לפי הרישא בסעיף 38 בהחלטה מס' 1539.
ב. להפעיל גם בשנת 2015 את פעילות תכניות "עיר ללא אלימות" ואת פעילות הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול ביישובי המיעוטים שבהם קיימת התכנית.
3. פיתוח כלכלי-תעסוקתי
א. לאמץ את הודעת משרד הכלכלה, לפיה יפעיל תכנית הכשרה המבוססת על מתן שוברים במקצועות נדרשים בשוק העבודה מקרב בני המיעוטים.
ב. לאמץ את הודעת משרד הכלכלה, לפיה יפעיל מסלול ייעודי לתמיכה בחברות היי-טק צעירות של יזמים מקרב בני המיעוטים.
ג. לאמץ את הודעת הרשות על כך שייבחן, בשיתוף מנהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה ומשרד האוצר, קידום פרויקטים לפיתוח אזורי תעשייה בשטחי השיפוט של יישובי התכנית שהינם זמינים לביצוע ולהשלמה באופן מידי.
ד. להטיל על מנכ"ל משרד הכלכלה, בתיאום עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד הפנים ומנהל הרשות, לגבש ולהמליץ בתוך 120 יום על עקרונות וכלי מדיניות, הנמצאים בתחום אחריותו וסמכותו של משרד הכלכלה לקידום חלוקת הכנסות עתידיות מאזורי תעשייה ותעסוקה חדשים או הרחבות של אזורי תעשייה קיימים עם רשויות גובלות ממגזר המיעוטים. הצוות יבחן בין היתר אפשרות לשינויים בשיעורי הסבסוד, לרבות הפחתות, לרשויות המסרבות לבצע את תהליך החלוקה בהסכמה או קביעת תנאים נדרשים אחרים למתן הסבסוד.

לעניין סעיף זה - "הרחבת אזור קיים": הגדלה של אזור תעשייה קיים באמצעות חטיבת קרקע חדשה שתכנונה טרם הושלם, או שתכנונה הושלם אך טרם התחילו עבודת הפיתוח בה.

ה. לאמץ את הודעת המשרד לפיתוח הנגב והגליל, לפיה יפעיל תכנית ייעודית בתחומי פעילותו של המשרד לפיתוח כלכלי ביישובי המיעוטים בנגב ובגליל בשנת 2015.
4. פיתוח תשתיות תיירותיות
א. לאמץ את הודעת משרד התיירות, לפיה יפעיל תכנית לפיתוח תשתיות תיירותיות ביישובי התכנית בתיאום עם הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה.
ב. משרד התיירות, בשיתוף הרשות, יגבש תכנית לעידוד היזמות העסקית בתחום התיירות בעיר העתיקה בנצרת.
5. תשתיות
א. לאמץ את הודעת מנהלת תשתיות הביוב ברשות הממשלתית למים ולביוב, לפיה תמשיך לפעול להקמה ולשיפור תשתיות הביוב ביישובי המיעוטים.
ב. להנחות את משרד הפנים ומשרד החינוך (בכל הנוגע למתקנים בתחומי מוסדות חינוך) להקצות תקציבי פיתוח ייעודיים לסיוע בכיסוי חלקן בתקצוב של הרשויות המקומיות ביישובי המיעוטים בהן אושרה, לפי הוראות חוק הספורט, התשמ"ח-1988 והוראות החוק להסדר הימורים בספורט, התשכ"ז-1967 ובכפוף לכל דין, הקמת אולמות ספורט ומגרשי כדורגל, והכל בכפוף להוראות תכנית מתקנים לאומית ככל שנקבעה לפי סעיף 17יד(ב)(2), לחוק הספורט, התשמ"ח-1988.
ג. תשתיות כבישים –
1) כבישים בינעירוניים: לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה יתכנן ויבצע שיפורים תנועתיים ובטיחותיים בכבישים בינעירוניים החוצים את יישובי המיעוטים. לצורך ביצוע השיפורים, תגובש תכנית עבודה מפורטת אשר תיקבע בשיתוף מנהל התשתיות במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר.
2) כבישים עירוניים: לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה יתכנן ויבצע פרויקטי תשתית עירוניים ביישובי התכנית. לצורך ביצוע השיפורים, תגובש תכנית עבודה מפורטת אשר תיקבע בשיתוף מנהל התשתיות במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר.
6. בינוי
א. להקים צוות שיגבש בתוך 120 ימים מיום קבלת החלטה זו, תכנית לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים (להלן - "הצוות"). הצוות יעסוק בגיבוש פתרונות למצוקות הדיור ביישובי המיעוטים. בין היתר, יבחן הצוות את הנושאים הבאים:
1) תכנון - הסדרת התכנון והגדלת היקף הקרקעות הזמינות תכנונית ומוניציפאלית בקרקע מדינה ובקרקע פרטית.
2) שיווק ופיתוח תשתיות - הגדלת שיווק קרקעות למגורים למגזר המיעוטים על-ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי ופעולות להורדת מחירי הדיור.
3) סיוע לפרט - בחינת הסיוע לפרט הניתן ממשרד הבינוי וכן השפעות מיסוי מקרקעין על הבנייה במגזרי המיעוטים.

ב: . הצוות לא יעסוק בהסדרת התיישבות הבדואים בנגב המטופלת בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1695 מיום 8 ביוני 2014, שהתקבלה על ידי ועדת השרים לענייני הסדרת ההתיישבות ופיתוח חברתי-כלכלי של הבדואים בנגב ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ג. חברי הצוות לגיבוש התכנית הממשלתית לטיפול בסוגיות דיור במגזר המיעוטים:
1. הממונה על התקציבים – יושב ראש
2. מנהלת מנהל התכנון
3. מנהל רשות מקרקעי ישראל
4. מנכ"ל משרד הבינוי
5. מנכ"ל משרד הפנים
6. מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
7. מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
8. מנהל הרשות
9. מנהל רשות המסים לנושאי מיסוי
10. נציג היועץ המשפטי לממשלה
ד. הצוות יקיים התייעצות עם נציגי ארגונים אזרחיים הפועלים לקידום אוכלוסיית המיעוטים ולקידום סוגיות דיור במגזר, עם ראשי רשויות מקומיות רלוונטיות מקרב יישובי המיעוטים.
ה. לאשר הארכת תוקף סעיף 34 להחלטה מס' 1539, ביחס ליישובים שנכללו בהחלטה האמורה בלבד, ומן הנימוקים המפורטים בסעיף 45 לה, עד לאישור מסקנות הצוות לטיפול בסוגיות דיור במגזר המיעוטים אשר אוזכר לעיל או עד ליום 31.12.2015, המוקדם מביניהם.

7. לרשום את הודעת שר הפנים על הקמת צוות בראשות מנכ"ל משרד הפנים ובהשתתפות מנהל הרשות, נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר וגורמים רלוונטיים נוספים, כפי שימצא לנכון מנכ"ל משרד הפנים, שיגבש בתוך 120 ימים מיום קבלת החלטה זו, תכנית הכוללת עקרונות וכלי מדיניות לעניין הגדלת ההכנסות העצמיות של רשויות ממגזר המיעוטים, תוך בחינה, בין היתר, של אפשרות השימוש בכלים של שינוי אזורי שיפוט וחלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות גובלות. הצוות יגיש המלצותיו לשר הפנים.

8. נוכח הגידול במספר הצעירים בני המיעוטים המעוניינים להתנדב לשירות אזרחי-לאומי ונוכח החשיבות שהממשלה מייחסת לנושא כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטתה מס' 638 מיום 31.7.2013 שהציבה יעדים גדלים וארוכי טווח להתנדבות של בני מיעוטים לשירות אזרחי-לאומי, לאמץ את הודעת הרשות לשירות אזרחי-לאומי על הקצאת 550 תקנים נוספים בשנת 2015 לשירות אזרחי-לאומי של מתנדבים בני מיעוטים החל מינואר 2015.

9. צוות משותף לרשות ולאגף התקציבים במשרד האוצר, בהתייעצות עם יתר הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, יגבש בתוך 120 ימים מיום קבלת החלטה זו תכנית רב שנתית לפיתוח כלכלי חברתי ביישובי המיעוטים תוך קידום שינויים מבניים משמעותיים במנגנוני ההקצאה הממשלתיים העיקריים.

10. ניהול התכנית
א. להקים ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ"לי המשרדים הבאים: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המשרד לביטחון הפנים, משרד הכלכלה, משרד התיירות, משרד הפנים, משרד הבינוי, משרד החינוך, ראש אגף תקציבים במשרד האוצר, מנהל פיתוח תשתיות ביוב, ראש הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה.
ב. ועדת ההיגוי תפעל במתכונת זהה לפעילות ועדת ההיגוי בהחלטה מס' 1539.
ג. תכניות העבודה הנדרשות ליישום סעיפים 1(א), 3(א), 3(ב), 3(ה), 4, 5(א), 5(ב), 5(ג) יוצגו ע"י המשרדים בתוך 90 יום מקבלת החלטה זו.
ד. תקציב - הממשלה רושמת לפניה את הודעת המשרדים כי מימון ההוצאות האמורות מוסדר ומסוכם עם משרד האוצר כחלק מתקציב המדינה לשנת 2015 כמפורט בטבלה שבנספח ב' להחלטה, המפורט להלן.
ה. הרשות תהיה אחראית על המעקב, הבקרה והפרסום הנדרשים ליישום החלטה זו.
עדיפות לאומית

בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק") בנושא אזורי עדיפות לאומית, השיקול שביסוד החלטה זו הוא הצורך בצמצום פערים בין האזור או היישוב לבין אזורים או יישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסייה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסייה אחרות, זאת כאמור בסעיף 151(ב)(5) לחוק. בין יישובי מגזר המיעוטים לבין כלל היישובים במדינת ישראל קיימים פערים ממשיים הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בתחומים הבאים:

  • היעדר תשתיות מפותחות של אזורי תעשייה ותעסוקה;
  • מיעוט תשתיות תיירותיות;
  • תשתיות תחבורתיות ירודות;
  • חוסר בתחבורה ציבורית בתוך היישובים ואליהם.

בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור תעסוקת המיעוטים בגילאי 64-25 בשנת 2013 עמד על 74.9% לגברים ערבים לעומת 80.8% לגברים יהודים ו- 30.5% לנשים ערביות לעומת 69.7% לנשים יהודיות.

אזורי התעשייה

במגזר היהודי ישנן 168 רשויות לעומת 82 במגזר המיעוטים. סך השטח המיועד לתעשייה ומלאכה באזורי תעשייה בדונמים הינו 33,546 דונם ליהודים לעומת 1200 דונם ביישובי מיעוטים, דהיינו 96.5% מכלל השטחים המיועדים לתעשייה ומלאכה אינם במגזר המיעוטים ו-3.5% בלבד ביישובי המיעוטים. השטח הממוצע במטר רבוע עומד על כ-1.01 פר תושב ביישובי המיעוטים ועל כ- 6.18 פר תושב ביתר היישובים במדינת ישראל. ממוצע חיוב ארנונה בשטחים המיועדים לתעשייה ומלאכה לתושב ביישובים שאינם במגזר המיעוטים עומד על 359 ש"ח לעומת 45 ש"ח בלבד ביישובי המיעוטים.

עוני

על פי דוח העוני והפערים החברתיים שפרסם המוסד הביטוח לאומי לשנת 2012, שיעור המשפחות העניות (כהגדרת מונח זה בביטוח הלאומי) במשפחות המיעוטים הינו 59.2% לעומת 25.9% ביתר האוכלוסייה.

תחבורה ציבורית

קיים פער ניכר בשירות התחבורה הציבורית בין יישובי המיעוטים לבין יתר היישובים במדינת ישראל, אשר הולך ונסגר בעקבות מאמצים ממשלתיים בשנים האחרונות. בשנת 2005 ניתן שירות ל-81 יישובי מיעוטים (מתוך 157 יישובים באותו מועד, לרבות 19 לא מוכרים ולא כולל ערים מעורבות) על ידי 3,677 נסיעות אוטובוס ביום חול. בשנת 2011 גדל מספר הנסיעות ב-53% והגיע ל- 5,655 נסיעות ביום חול, המשרתות 102 יישובים. בשנת 2014 מספר היישובים שלהם ניתן שירות כבר עומד על 138 יישובים. יחד עם זאת, הפער עדיין גדול – רק 7% מתקציב הסובסידיה השנתית מיועד לקווים המשרתים את אוכלוסיית המיעוטים (לא כולל ערים מעורבות), בעוד היא מהווה 15.3% מהאוכלוסייה.

תשתיות תחבורה

קיים פער תשתיתי ניכר בין יישובי המיעוטים ליתר היישובים במדינת ישראל הבא לידי ביטוי בין היתר במספר תאונות הדרכים ביישובי המיעוטים. כ-34% מההרוגים בתאונות דרכים הינם בני מיעוטים, בעוד שחלקם באוכלוסייה עומד על כ- 15.3%.

קיים חוסר בפיתוח עורקי תחבורה והרחבת עורקים קיימים, בתשתיות לתחבורה הציבורית ובביצוע פרויקטים בטיחותיים.

יישובי המיעוטים ויישובי התוכנית

חלק מרכיבי התוכנית, לרבות רכיבי אלו הנוגעים לאופן הקצאת תקציבים ממשלתיים בתחומים הרלוונטיים, מתייחס לכלל יישובי המיעוטים. זאת ועוד, סעיפים 3(א) ו-(ב) להחלטה, שעניינם סיוע ברמת הפרט בתחומי הפיתוח הכלכלי-תעסוקתי מתייחסים לכלל בני המיעוטים.

רכיבים אחרים בתכנית ניתנים ל"יישובי התוכנית" אשר פורטו בנספח א', ואשר כוללים את כל יישובי המיעוטים אשר אינם נכללים בתכניות פיתוח ייעודיות נפרדות שנקבעו בהלימה למאפייניהם (בהתאם להחלטות הממשלה מס' 1052 מיום 15.12.2013, מס' 3211 מיום 15.5.2011, מס' 2861 מיום 13.2.2011 ומס' 3708 מיום 11.9.2011).

נצרת

נצרת היא העיר הערבית הגדולה ביותר בישראל. נצרת מהווה מוקד עלייה לרגל היסטורי ומוקד דתי של הדת הנוצרית בעולם כולו, ומצויים בה אתרים נוצריים בעלי שם עולמי. על כן העיר היא בעלת פוטנציאל תיירותי משמעותי שאין דומה לו בשאר יישובי התוכנית או ביישובי המיעוטים בכלל, והסיוע לה בהקשר זה ניתן על בסיס שיקולים מקצועיים רלוונטיים.

סעיף 6(ה), שעניינו הארכת תוקף סעיף 34 להחלטה מס' 1539, ייושם רק ביישובים שנכללו בהחלטה האמורה בלבד, ומן הנימוקים המפורטים בסעיף 45 לה ותוקפו מוגבל עד לאישור מסקנות הצוות לטיפול בסוגיות דיור במגזר המיעוטים אשר אוזכר לעיל או עד ליום 31.12.2015, המוקדם מביניהם.

נספח א[עריכה]

נספח א': רשימת יישובי התוכנית

מספר ישוב
1 אבו גוש
2 אום אלפחם
3 איכסאל
4 אעבלין
5 באקה אל גרביה
6 בסמה
7 בוסתן אלמרג'
8 בעיינה*
9 בענה
10 ג'דיידה-מכר
11 ג'ת
12 ג'לג'וליה
13

ג'סר אלזרקא

14 ג'ש
15 דבוריה
16 דיר אלאסד
17 דיר חנא
18 זמר
19 טורעאן
20 טייבה
21 טירה
22 טמרה
23 יפיע
24 כאבול
25 כאוכב אבו אלהיג'א
26 כפר ברא
27 כפר יאסיף
28 כפר כנא
29 כפר מנדא
30 כפר קאסם
31 כפר קרע
32 מזרעה
33 מעליא
34 מעלה עירון
35 משהד
36 מג'ד אלכרום
37 נחף
38 נצרת
39 סח'נין
40 עיילבון
41 עילוט
42 עין מאהל
43 עראבה
44 ערערה-עארה
45 פוריידיס
46 פסוטה
47 קלנסואה
48 ריינה
49 שעב
50 שפרעם


  • בעיינה הינו חלק מהיישוב בעיינה-נוג'ידאת. בעיינה הינו יישוב ערבי. נוג'ידאת הינו יישוב בדואי אשר מקבל מענה בהחלטה 3211


יישובי מיעוטים הכלולים במועצות אזוריות יהודיות:

מספר

יישוב

1

אלעריאן

2

אום אלקטף

3

מייסר

4

עין ראפה

5

עין נקובא

6

נעורה

7

סנדלה

8

טמרה-זועבייה

9

מוקיבלה

10

רומאנה

11

ראס עלי

12

עוזיר

13

שיח' דנון

14

עין חוד'

15

טייבה בעמק

16

מנשית זבדה


נספח ב': טבלת תקציב:

תחום

נושא

היקף פעילות שנתי שהוסדר כחלק מתקציב 2015 (במלש"ח)

תחבורה ציבורית

הגדלת הסובסידיה לתחב"צ ביישובי המיעוטים

100

תחבורה ציבורית

השלמת תשתיות לצורך תחבורה ציבורית

20

ביטחון פנים

שיפור הביטחון והשירות לאזרחים, לרבות פתיחת מתחמים והפעלת תכנית עיר ללא אלימות

25

ביטחון פנים

פתיחת שני מתחמים נוספים

42

מים וביוב

שיפור תשתיות

100

תעסוקה

שוברי הכשרה מקצועית

8

תעסוקה

תוספת 500 תקנים לשירות לאומי – אזרחי

10

מדען ראשי

הגדלת המענק ל-85% במקום 50%

5

תיירות

פיתוח תשתיות תיירותיות ביישובי התכנית

5

בינוי

בהתאם לביצוע

תחבורה

שיפורים בכבישים חוצי יישובים ביישובי המיעוטים

100

תחבורה

שיפור כבישים עירונים ביישובי התכנית

184

ספורט

סיוע להשלמת בינוי של אולמות ומגרשי ספורט

25

אזורי תעשייה

השלמת פיתוח של אזורי תעשייה שזמינים לביצוע באופן מידי ביישובי התכנית

40

סה"כ

664

ה.מ. 2364[עריכה]

החלטה מספר 2364 של הממשלה מיום 21.12.2014 הממשלה ה - 33 בנימין נתניהו


נושא ההחלטה:    עקרונות לשיווק יחידות דיור במתכונת "מחיר מטרה" - תיקון החלטת ממשלה


מחליטים:    בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1532(דר/43) מיום 03.04.2014 שעניינה "שיווק יחידות דיור במתכונת מחיר מטרה", ולהחלטת הממשלה מספר 1809(דר/50) מיום 03.07.2014 שעניינה "עקרונות לשיווק יחידות דיור במתכונת "מחיר מטרה" (להלן - החלטת הממשלה) ונוכח התפזרות הכנסת ה-19 קודם השלמת הליכי החקיקה של הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014, להמשיך ביישום החלטת הממשלה, בכפוף לתיקונה כמפורט להלן:

1. בסעיף 5, המילים "בשל הצורך בתיאום בין תכנית זו לבין הטבת מע"מ בשיעור 0% בשנת 2014, יחל השיווק מיד לאחר חקיקתו של חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014" - יימחקו.

2. האמור בסעיף 2 להחלטת הממשלה - יימחק, ובמקומו יבוא: "במכרז בשיטת "מחיר מטרה" המציעים יתחייבו למכור כ-80% מהדירות בכ-20% הנחה מהמחיר הממוצע במתחם, כפי שיקבע השמאי הממשלתי, כאשר המועד הקובע יהיה 1 באוקטובר 2014. היה ושיעור זה יביא למחיר קרקע שלילי, בהתאם לבדיקה כלכלית, רשאים רשות מקרקעי ישראל או משרד הבינוי לקבוע שיעור מופחת במכרז זה אשר לא יפחת מ-60%. המכרז במחיר מטרה יערך בתנאים המפורטים להלן: א. המציעים במכרז מחיר מטרה יתחרו על המחיר הגבוה ביותר עבור הקרקע המוצעת. ב. במקרה שבו מציע אחד לפחות הציע מחיר קרקע חיובי, תזכה ההצעה עם מחיר הקרקע הגבוה ביותר. ג. מציע אשר יציע מחיר קרקע אפס במכרז מחיר מטרה, יצרף להצעתו גם הצעה לשיעור דירות מחיר מטרה אשר לא יעלה על שיעור דירות מחיר מטרה שנקבעו במכרז ואשר לא יפחת מ-50% (להלן: הצעת שיעור הדירות). ד. במקרה שבו לא התקבלה במכרז מחיר מטרה הצעה עם מחיר קרקע חיובי, תזכה הצעת שיעור הדירות הגבוהה ביותר. במצב זה, שטחן הכולל של דירות מחיר המטרה מתוך השטח הכולל של כלל יחידות הדיור בבניין לא יפחת מהצעת שיעור הדירות פחות עשר נקודות אחוז."

3. האמור בסעיף 3 להחלטת הממשלה - יימחק, ובמקומו יבוא: "במכרז בשיטת "מחיר מטרה" ייכללו יחידות דיור שמחירן עומד על עד 19,000 ש"ח למ"ר וזאת על מנת להימנע ממתן ההטבה לדירות יוקרה".

4. בסיפא של סעיף 6 יבוא: "מכירת דירות במחיר מטרה תיעשה בהגרלה, בהתאם לכללים שייקבעו על ידי משרד הבינוי בהתייעצות עם רשות מקרקעי ישראל. בהגרלה תינתן עדיפות לחסרי דירה באופן הבא: חסר דירה יקבל בהגרלה 3 קולות לעומת משפר דיור שיקבל קול אחד."

5. בסעיף 7, במקום "כ-80 אלף ₪", יבוא: "כ-60 אלף ₪ (כאשר המועד הקובע הוא 1 באוקטובר 2014)".

6. אחרי סעיף 8 להחלטת הממשלה יבוא: "8א. במקרה של שיווק יחידות דיור במכרזי מחיר מטרה שלא במסגרת הסכמי גג, יינתן לרשות המקומית תמריץ לשיווק במחיר מטרה באמצעות תוספת של עד 3,000 ₪ לתשלום לו זכאית הרשות בגין מוסדות ציבור, עבור כל יחידת דיור הנכללת במתחמי מחיר מטרה."

7. בסיפא של סעיף 9 יתווסף: "במקרה של מחלוקת בין השרים, ראש הממשלה יכריע."

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.