לדלג לתוכן

הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן ריח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סימן ריח[עריכה]

[סמ"ע אות כז] דאם חסיר או יתיר. נ"ב לכאורה ביתיר הוי תמיד אפשר להשלים לחזור מקצתו או דמיהם ועיין:

[שו"ע] חצי שדה. נ"ב בד"מ סי' רמ"ח אות י"א כתב וז"ל כתב הר"ן פ"ד דגיטין בשם הרמב"ן הנותן חצי נכסיו לחבירו אינו נוטל חצי בכל כלי וכלי או בכל שדה ושדה אלא שמין הנכסים ונוטל הכחיש ע"ש ועיין בהר"ן שם שכתב על דבריו לא ידעתי מנין לו זה שהנותן חצי נכסיו לחבירו למה לא יזכה במחצית כל דבר ודבר וכו':

[שו"ע] לא קנה אלא רביע. נ"ב עיין תשובת מהר"ם די בוטין סי' מ"ה:

[שו"ע] האומר לחבירו שדות. נ"ב עיין בב"י שכתב בשם הר"ן והרשב"א ונ"י דדוקא כה"ג שאומר שדות או שדה שלי או שדות של פלוני אבל באומר שדותיי כולם בכלל. ובאומר שדות פלוני י"ל דג"כ כול' בכלל ויש חולקי' בזה ובאומר השדות שלי או של פלוני כיון דאמר בה' הידוע כולן בכלל ובשיטה מקובצת ב"ב כתב בשם הרר"י ליישב בזה האי סוגי' דהמוכר את הבית לההי' דפ' מי שמת דהכא מיירי באומר כל נכסי בציר"י וכגון דאמר כל נכסי דבי ר"ח משום הכי בעינן כל. ובפ' מי שמת מיירי באומר נכסי לפלוני היינו נכסי בפת"ח וכולם בכלל עיי"ש: