הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן קז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סימן קז[עריכה]

[שו"ע] אף מהמטלטלין שהניח אביהם. נ"ב וע' באה"ע סי' ק' ובח"מ שם:

[שו"ע] אפי' קנאם הלוה אחר שלוה. נ"ב ע' בשו"ת הריב"ש סי' שצ"ב העלה דמ"מ מחויבים בד"ש לשלם ממטלטלין מדין מצוה על היתומים:

[ש"ך אות ב] אדרבא אפכ' קשי' לי על הרא"ש. נ"ב ע' בהה"מ פ"ח מה' עכו"ם מ"ש על שם הרשב"א וע' באגודות שער ס"א ח"א סי' ה':

[שו"ע] הדין עם היורשים. נ"ב ע' במלחמות ד' בב"ק בסוגי' דבא בע"ח ונטל חלקו של א' מהם בטלו המחלוקת:

[ש"ך אות ד] לא מהני כשרוצים ליתן לו קרקע. נ"ב כך מבואר ומפורש בריב"ש סי' שצ"ב ועמ"ש בגליון הש"ך לעיל סי' כ"ח ס"ק ב' ודו"ק:

[הגה] ראובן שהי' חייב לשמעון. נ"ב ע' ת' בני אהרן סי' נ"א:

[ש"ך אות ח] והדברים צ"ע. נ"ב ע' ת' רש"ך ח"ב סי' רצ"ד דכתב בפשיטות כסמ"ע:

[שו"ע] ואפי' אין לו עדים על חובו. נ"ב ואף אם הניח מטלטלין ומקרקע דצריך להחזיר המטלטלין ליתומים דבמקום קרקע לא נשתעבדו המטלטלין. מ"מ מהני התפיסה במגו דצריכים לשלם לו מקרקעות או יניחו המטלטלין בידו כ"כ הריב"ש סי' שצ"ב ובתופס מטלטלין דידהו שלא הניח להם אביהם וטוען אביכם חייב לי אם נאמן במגו לגבות מקרקע שירשו ע' מ"ל פי"ט ה"ז ממלוה:

[ש"ך אות י] וע' במע"מ דב"ק. נ"ב וע' ברמב"ן במלחמות פ"ק דב"ק שכתב להדי' דאם הבע"ח בא לגבות מטלטלין אינו יכול לגבות ממנו כיון דביד אח השני קרקעות ובמקום קרקע לא תקנו הגאונים מידי ע"ש:

[שו"ע] אלא יקח כל חובו. נ"ב ע' בס' בית מאיר סי' קי"ג ס"ב:

[שו"ע] היורשים פטורים. נ"ב המרח"ש סי' ל"ב הקשה מדברי הרמב"ם פ"ז מה' מעשר שני דפסק כרבנן דמ"ס מעשר שני גבי מצא כלי. וכ' עליו ק' ומירושלמי פ"ב דמ"ש אין ראי' דהתם ר"י לשיטתו מדמפלגו במצא כלי וכ' עליו מק':