הגהות רבי עקיבא איגר/חושן משפט/סימן סט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סימן סט[עריכה]

[הגה] לא הוי אלא כשאר כ"י. נ"ב וכ"כ בתשובת הרא"ם פאדווה סי' ע"ט ושטר שחתום בעדים והלוה חתום ג"כ אף דליכא קיום על העדים הוי. וא"נ לומר פרעתי דבחת"י מודה דחתימת העדים אמת והוי קיום כ"כ המהרח"ש בתשובת תורת חיים ח"א סי' צ"ג בשם רשב"א ס"פ גט פשוט ושכן כ' בס' חוקות הדיינים עיי"ש:

[שו"ע] נאמן ונשבע היסת. נ"ב וכ' מהר"י אדריבי סי' שס"ד דהיכא דמנהג הסוחרים שיהיה חשוב שטר לענין שלא יהא נאמן לומר פרעתי בזה מנהג מבטל הלכה:

[הגה] ויש אומרים דא"י. נ"ב ואם פגמו י"ל דלכ"ע יכול לומר פרעתיך ב"ח רסי' כ"ד:

[הגה] אלא מה שעיניו רואות. נ"ב עיין תשובת מהר"י אדריבי סי' ק"ה ולכ"ע היכי דראובן נתן כתב ביד שמעון שילך ללוי שיפרע בעדו סך כך וכך ושמעון תובע לראובן באותו כתב נאמן ראובן לומר פרעתי הראנ"ח ח"א סי' י"ח:

[ש"ך אות יב] וכן פי' הב"ח. נ"ב וכ"כ המהרח"ש בת' ח"א סי' ל"ב:

[ש"ך בא"ד] לא מקלינן בכ"י. נ"ב בת' המיוחסת להרמב"ן סי' כ"ב כ' להדי' דגם בחת"י לא בעי קיום מדאו'. ועיין לקמן סי' קכ"א ובסמ"ע שם ס"ק י"ד ומ"ש שם על הגליון:

[ש"ך אות יז] כן נלפענ"ד. נ"ב והגאון עבודת הגרשוני בחי' על ח"מ כ' דהעיקר דאינו נאמן לומר פרעתי במה שכ' בי' שיהי' לו דין שטר היינו כמו דבשטר א"נ פרעתי (משום חזקה שטרא בידך מה בעי גם בכתב יד זה אף דלא שייך זה לא אהי' נאמן בטענת פרוע) כך לא אהי' נאמן ע"ז הכתב יד לטעון פרעתי ועיין סי' ק"ז דין י"ב והממע"ה עכ"ל:

[ש"ך אות יט] וא"צ קנין. נ"ב עיין תשובת לחם רב סי' רכ"ז:

[ש"ך אות כב] א"כ גם בזה י"ל כן. נ"ב עיין תשובת רשד"ם סי' קצ"ג:

[שו"ע] שהוא פרוע. נ"ב אם לא עבר זמן רב מן זמן הפרעון ויש עד א' שמעיד שלא נפרע י"ל דגובים. מחנה אפרים הל' עדות סי' י"ח:

[ש"ך אות כז] ועדיף מכתב ידו. נ"ב ובמהריק"ש כ' וכן ראיתי שעשה מעשה לפני חכמי דורות שלפניה' ועיי' בתשו' בעי חיי' להרב כנה"ג ח"א חח"מ סי' ע"ד שהעלה חבילות תשובת מאחרוני' בזה והעלה דמספק אין מוציאין:

[סמ"ע אות כא] שם הוכחתי. נ"ב עיין מ"ש הגאון מהרר"נ בחידושיו על ח"מ:

[סמ"ע בא"ד] אם הי' חי הי' נשבע. נ"ב ואם אביהם אמר הריני משלם ואינו נשבע תלי' בפלוגת' דפוסקי' סי' כ"ב: