לדלג לתוכן

הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תרו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סימן תרו[עריכה]

[מג"א סק"ד] ויהיה שם ראש ישיבה (ב"ח ). לא מצאתי כן בב"ח ואדרבא כ' בהיפוך דמשמע מדעת הג"ה דאם הוא רק לטובת המוחל צריך למחול עיי"ש. וע' בס' תוס' יוהכ"פ בפר"ח ואלי' רבה:

[מג"א סק"ז] במקום שביישו. וביש"ש ב"ק פ"ח סי' נ' חולק דצריך להחמיר יותר ויותר וצריך לילך על קברו ויקח עמו י' אנשים ויפייס אותו ואם הוא חוץ לג' פרסאות ישלח שלוחו לשם ויצרף עמו עשרה לבקש ממנו מחילה עבור המחרף עיי"ש. והכי משמע בהגהת ש"ע חוה"מ סי' ת"ך סל"ח:

[סעיף ד' בהג"ה] דהטלת ט' קבין מים. ע' של"ה דרכ"ח:

[מג"א סק"י] נוהגין עד שתחשך וכמ"ש סי' תקמ"ח ולאכול סעודה המפסקת על השולחן ע' שו"ת שמש צדקה חא"ח סי' י' בשו"ת דברי יוסף סי' ס"א: