הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תקלג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סימן תקלג[עריכה]

[סעיף ג'] מותר לקנות. זהו לתירוץ א' דהרא"ש לספ"ק שחלק הא דמותר ההיה דשיירא וגבי דגים צריכים לטעמא דמתאכלי אגב איצלא דשאני מציאה דליכא פסידא. אלא רווחא בעלמא אבל פרקמטי' ביטול דידי' פסידא א"כ הכא ללקטן אסור אבל לקנותן דהוי פרקמטי' שרי אבל לאידך תירוצא דלא שרי' אלא דרך מקח וממכר דליכא מלאכה וליכא טירחא אבל מליחת דגים מקרי מלאכה וטרחא אסור א"כ לקנותן ולכובשן אסור דכבישה טירחא גדולה ואינו מותר משום רווחא א"כ להר"ן דלא העתיק אלא תירוץ ב' דהרא"ש הנ"ל אסור לקנותן ולכובשן ובאמת יש לעיין למה פסק הטור להקל והיינו כתירוץ א' דהרא"ש הא בכ"מ התירוץ האחרון הוא העיקר ובמג"א סק"ו הביא תחלת דברי הר"ן דמלאכה גמורה אסורה ועלה כ' אבל לקנותו מותר ולענ"ד להר"ן אסור לקנותן ולכובשן:

[מג"א סק"ז] שימצא דג משובח יותר. ולפי"ז ע"כ מותר רק אם צד לאכול מותר לצוד הרבה. וא"כ גם ללישנא בתרא הומ"ל כמו ללישנא קמא כיון דהצידה מותר דשמא ימצא דג משובח שוב הוי אח"כ לגבי מליחה כדבר האבוד וצע"ג: