לדלג לתוכן

הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סימן רו[עריכה]

[סעיף א'] אם אמר שהכל יצא וברכה אחרונה בדבר שמברכין מעין ג' אם ברך בנ"ר אם יוצא עיין תשו' גו"ו סי' ט"ו ועיין מג"א סי' ר"ח ובסי' ר"י:

[סעיף ב'] ונתכוין לפטור. עיין ט"ז סי' ר"ח ס"ז:

[מג"א ס"ק ד'] כ' שהאבודרהם חולק. עיין תשו' פרח שושן שכתב לחלק דהתם השהייה לצורך קריאה לגלול ולקרות:

[סעיף ג' בהג"ה] יותר מכדי דבור היינו שתיקה אבל דבור בכל ענין הוי הפסק ואסור לענות אמן או קדיש וקדושה ואם ענה תליא במחלוקת הט"ז והמ"א לעיל סי' כ"ה ס"י אשל אברהם סי' נ"א סק"ו:

[סעיף ה'] אינו צריך לברך היה לפניו איזה מינים שברכותיהן שוות והיה דעתו לאכול כולם אבל כשבירך על א' לא היה יודע שהמינים אחרים ג"כ ברכתן שוות לזו והיה בדעתו שלא יפטרו בברכה זו צ"ע אם צריך לחזור ולברך על האחרים עיין תבואת שור יו"ד ססי' י"ט:

[סעיף ו' בהג"ה] רק שלא היה דעתו עליו. אם נטל כוס שכר קודם הסעודה לשתות והיה דעתו לשתות ג"כ בתוך הסעודה ונשפך הכוס י"ל דלהסוברים לעיל סי' קע"ד דהפת פוטר המשקים שבתוך הסעודה. א"כ הברכה לא היה כלל על השכר שבתוך הסעודה וצריך לחזור ולברך כשישתה קודם הסעודה ע' בס' תוס' שבת לקמן ססי' רע"א: