הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן סו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סימן סו[עריכה]

[סעיף א'] בין הפרקים. מי שמניח תפלין דר"ת וקורא ק"ש בלא ברכות לא יפסיק בחנם. אבל שואלים מפני הכבוד אפי' באמצע פרק. ת' פמ"א ח"א סי' ס"ז:

[מג"א ס"ק ה'] יפסיק ויברך. לענ"ד יש לדון בי' טובא ע' בתוס' די"ג שכתבו וז"ל שואל מפני היראה ר"מ ור"י הלכה כר"י דאפי' באמצע משיב מפני הכבוד א"כ נראה דמותר לענות קדיש וקדושה באמצע ק"ש דאין לך מפני הכבוד גדול מזה עכ"ל. מבואר מדבריהם דלר"מ דאינו משיב מפני הכבוד אסור להפסיק ולענות קדושה רק כיון דהלכה כר"י דמשיב מפה"כ מש"ה מותר לענות קדיש וקדושה. ואף דאינו שואל מפני הכבוד צ"ל דס"ל לתוס' כיון דכל הצבור עוסקין בקדושה באמירת הקדושה. הוי כמו משיב. ומש"ה דקדקו בלשונם דאין לך מפה"כ גדול מזה דמשמע דמדמו זה למשיב דמותר מפני הכבוד. וא"כ כ"ז בקדיש וקדושה דהצבור עונים רשאי לענות עמהם דהוי כמשיב. אבל בשמע קול רעמים. דכל הצבור עוסקים בק"ש. אפשר דאין להם להפסיק דלא הוי כמשיב. וא"כ היה נראה לחלק באם שמע קול רעמים בין הפרקים דשואל מפני הכבוד ק"ו דפוסק לברך על הרעמים. אבל באמצע דאינו שואל מפה"כ לא יברך:

[והנה] בתשו' כתבתי די"ל דהדין עם המג"א. די"ל דדברי התוס' ז"ל אזלי בשטת רש"י דמפני היראה. היינו דירא שלא יהרגנו והוי פקוח נפש. מש"ה אין לדמות עניית קדיש וקדושה למפני היראה. ואסור לר"מ. אבל למאי דקיי"ל בש"ע דמפני היראה היינו אביי או רבו דחייב לירא ממנו ק"ו דמפני כבוד השכינה דמקרי מפני היראה. א"כ הא לדינא אפי' באמצע מפסיק ומברך על הרעמים ואף דהוי כשואל. מ"מ הוי כשואל מפני היראה. וזהו מה שדקדק המג"א בלישני' דאם פוסק לשאול מפני כבוד ב"ו היינו אדם נכבד דצריך לירא ממנו. ואולם בעיקר דברי המג"א באליה רבה כתב דאינו מוכרח וע' בתבואת שור בחי' לברכות העלה לעיקר דאינו מברך:

[סעיף ג' בהג"ה] וי"א דאמן שעונין. היינו להפסיק באמצע. אבל בין הפרקים משמע בטור סי' ס"א דמפסיק לכל אמנים. וכן ראיתי שכ"כ הפרמ"ג באשל אברהם סי' נ"א סק"ג:

[מג"א סק"ו] ובהגהות י"נ. הובא במגן אברהם לקמן סי' קכ"ה:

[מג"א ס"ק ח'] דנוהגים להפסיק. אפי' ישראל א"ר:

[מג"א ס"ק י"א] בצור ישראל כדי לענות. ק' לי דבזה מגרע גרע. דהוי באמצע פרק:

[סעיף ח' הג"ה] יברך על התפילין. אפשר דוקא בזה דאף דהוי באמצע הפרק. מ"מ יברך כיון דהתפלה ראוי להיות בתפלין. וא"א להמתין. אבל בברכות שלפני ק"ש. י"ל דבאמצע אינו מברך. כיון דאפשר להמתין עד שיגיע לבין הפרקים:

[מג"א ס"ק י"ב] וגם יש להוכיח. ע' בא"ר סימן נ"ג סק"ה: