הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן קנד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סימן קנד[עריכה]

סי' קנ"ד ס"א הג"ה אין כופי' למומר. נ"ב ע' תשובת מהר"ם טראני סי' מ"ז ותשו' רמ"א סי' ל"ו וצ"א וע' כנה"ג סי' קל"ה בהגהת הב"י אות ע"ב ובת' גנת וורדי' חאה"ע כלל א' סי' א' ותשו' רש"ל סי' מ"א:

ס"ג הגה י"א שכופי'. נ"ב ע' תשו' פרח מ"א ח"א סי' ס':

שם י"א שמותר להכותה. נ"ב ע' יש"ש פ"ג דבב"ק סי' ס':

ס"ה הגה וי"א דהוי מום. נ"ב ע' תשו' מהרי"ט ח"א סי' קי"ג:

ס"ז י"א שהיא נאמנת. נ"ב ע' תשובת הראנ"ח סי' ס"ג ובתשובת מהריב"ל ח"ג סי' ג':

ס"ה לזמן. נ"ב ע' תשו' רשב"ש סי' שפ"ג:

סכ"א הגה מותר לכופו. נ"ב באשת כהן היכי דיש ספק אם ראוי לכופו. אין תקנה לכוף אותו תחלה ליתן גט וממילא אם הוי גט מעושה שלא כדין. מ"מ פסלתו לכהונ' ולחזור לכופו ליתן גט שנית אחרי דנאסרה לו דכיון דהתחלה היה בשביל כך שיהיה אפשר לכופו בשני' שם גט מעושה עליו גם על השניי'. זולת היכא דהב"ד לא עשו כן בערמה רק שהיה סבורים תחלה דהדין לכופו אלא דאח"כ נודע ונתגלה איז' ס' שלא הי' ראוי לכופו בזה כיון דנאסרה עליו כופי' אותו אח"כ מדינא ליתן גט שנית ת' לחם רב סי' ל':

סכ"ג אם נשבע. נ"ב ע' תשו' מקור ברוך סי' ט' בארוכה:

שם דומה לאונס. נ"ב אם צריך להתיר קודם הנתינה ע' תשובת ראנ"ח ח"ב סי' י"ח:

שם וטוב לגרשה. נ"ב ע' תשובת הרלב"ח סי' קנ"ד: