הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן קכז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סימן קכז[עריכה]

סי' קכ"ז ב"ש אות ו' אפי' גט מוקדם. נ"ב ע' תשובת מהרי"ט ח"א סי' קמ"ג ובתשו' דרכי נועם חאה"ע סי' י"ב:

שם אות ט"ז הי' באותו זמן. נ"ב ונ"ל דהרשב"א לא ס"ל כן ממה שכתב בחי' דלהרמב"ם ל"ל כההי' דיבמות לכשאכנסנ' אגרשנ' היינו דכותבי' הגט אח"כ עיי"ש ולא כתב בפשוטו דכותבים הגט אח"כ עיי"ש. ולא כ' בפשוטו דכותבי' הגט תיכף ומאחרי' הזמן וחותמי' בזמן שבגט משמע דס"ל דנ"ז פסול להרמב"ם. ב"ש לקמן רסי' קל"ב דדייק מדברי תוס' דף פ' דגם בזה הוי בכלל מאוחר מדהוכיחו מההי' דלכשאכניס דמאוחר כשר וכתב עלה ואפשר ליישב קצת ולענ"ד י"ל בפשוטו דאזלי באמת כוונת תוס' להוכיח דעכ"פ מאוחר כזה כשר כשהנתינה בזמן הכתוב בגט ומכח זה קשה קושייתם אההי' דהי' במזרח דיתלו ג"כ שהי' מאוחר כזה. אבל מדברי הרשב"א הנ"ל שפיר מוכח: