לדלג לתוכן

הגהות מיימוניות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

לר' מאיר ב"ר יקותיאל הכהן תלמיד מהר"ם מרוטנבורג, יביא פסקי האשכנזים על סדר הרמב"ם.

ספר המדע:    יסודי התורה | דעות | תלמוד תורה | עבודת כוכבים וחוקותיהם | תשובה

ספר אהבה:    קריאת שמע | תפלה וברכת כהנים | תפילין ומזוזה וס"ת | ציצית | ברכות | מילה

ספר זמנים:    שבת | עירובין | שביתת עשור | שביתת יום טוב | חמץ ומצה | שופר וסוכה ולולב | שקלים | קידוש החדש | תעניות | מגילה וחנוכה

ספר נשים:    אישות | גירושין | יבום וחליצה | נערה בתולה | סוטה

ספר קדושה:    איסורי ביאה | מאכלות אסורות | שחיטה

ספר הפלאה:    שבועות | נדרים | נזירות | ערכין וחרמין

ספר זרעים:    כלאים | מתנות עניים | תרומות | מעשר | מעשר שני ונטע רבעי | בכורים | שמיטה ויובל

ספר עבודה:    בית הבחירה | כלי המקדש והעובדים בו | ביאת המקדש | איסורי מזבח | מעשה הקרבנות | תמידין ומוספין | פסולי המוקדשין | עבודת יום הכפורים | מעילה

ספר הקרבנות:    קרבן פסח | חגיגה | בכורות | שגגות | מחוסרי כפרה | תמורה

ספר טהרה:    טומאת מת | פרה אדומה | טומאת צרעת | מטמאי משכב ומושב | שאר אבות הטומאה | טומאת אוכלין | כלים | מקואות

ספר נזיקין:    נזקי ממון | גניבה | גזילה ואבידה | חובל ומזיק | רוצח ושמירת נפש

ספר קנין:    מכירה | זכיה ומתנה | שכנים | שלוחין ושותפין | עבדים

ספר משפטים:    שכירות | שאלה ופקדון | מלוה ולוה | טוען ונטען | נחלות

ספר שופטים:    סנהדרין | עדות | ממרים | אבל | מלכים ומלחמותיהם