ברטנורא על התורה/בראשית/לג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ח[עריכה]

מי לך כל המחנה וכו' ומדרשו כתות של מלאכים פגע וכו'. קשה מנא לו לבעל הדרש דבר זה י"ל מלשון מחנה שהוא ל' מלאכים כדכתי' לעיל ויקרא שם המקום ההוא מחנים:

טז[עריכה]

וישב עשו וארבע מאות איש נשמטו אחד אחד וכו'. צריך לישב א"כ איך אמ' ליעקב אציגה נא עמך מן העם אשר אתי אם כבר הלכו להם י"ל שהיו אנשים אחרים עמו מאנשי ביתו ומשרתיו וקרא לא חשיב להו ברישא לפי שלא באו למלחמה ומהם אמ' אציגה נא עמך וכו' מהר"ר:

יז[עריכה]

ויבן לו בית שהא שם י"ח חדש קיץ וחרף וקיץ צריך לישב מנא לו לרש"י זה נראה דדריש ליה הכי תחלה קיץ מדכתי' ויעקב נסע סכותה ועדין לא היה נקרא סוכות דהא כתב על כן קרא שם המקום סוכות אלא ר"ל ויעקב נסע למקום שעשה שם סוכות אי נמי דריש ליה דכל זמן שבנה הבית לא היה עומד בחוץ אלא ודאי עשה סוכות ואחר כן בנה בית בעדו ובעד מקנהו בעד החורף שאין לומ' שעשה סוכות בעד החורף למקנה ושהרי מצינו בבני גד ובני ראובן שבנו גדרות לצאנם ולמקניהם ועל כן דריש ויבן לו בית ולמקנהו ואח"כ אומ' עשה סוכות בעבור הקיץ השנית הבאה אחר החרף כדפרישית. מהר"ר. ונרא' לישב מה טעם לא הלך יעקב ושהא בסוכות לפי שהיה ירא לעולם מעשו ולכך היה ירא לגשת ולהתקרב אליו. וע"כ שהה בדרך לראות מה יהיה והיה שוהה זעיר שם זעיר שם כי גם בשכם היה דעתו לשהות לולי המעשה שקרה לו מדינה בתו ואז אמר לו הקב"ה קום עלה בית אל וכו' מהר"ר:

יח[עריכה]

בבואו מפדן ארם כאדם האומר יצא פלו' מבין שני אריות וכו'. קשה מה ענין שני אריות לכאן. י"ל דדריש פדן לשון צמד כדכתי' לעיל בפרשת תולדות יצחק צמד בקר מתרגום פדן תורין וארם לשון ארמית והרי הוא פדן ארם כמו צמד אריות כלומ' מבין שני אריות: