בראשית רבה נו ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ח.    [ עריכה ]

דבר אחר: אמר רבי יצחק: בשעה שבקש אברהם לעקוד יצחק בנו אמר לו: אבא! בחור אני, וחוששני שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין ואצערך, ושמא תפסל השחיטה ולא תעלה לך לקרבן אלא, כפתני יפה יפה! מיד, ויעקד את יצחק. כלום יכול אדם לכפות בן שלושים ושבע? [נ"א בן עשרים ושש שנה] אלא לדעתו?!

מיד, וישלח אברהם את ידו, הוא שולח יד ליטול את הסכין, ועיניו מורידות דמעות, ונופלות דמעות לעיניו של יצחק מרחמנותו של אבא, ואעפ"כ, הלב שמח לעשות רצון יוצרו, והיו המלאכים מתקבצין כתות כתות מלמעלן. מה הוון צווחין?

(שם לג) נשמו מסלות שבת עובר אורח הפר ברית מאס ערים. אין רצונו בירושלים ובבית המקדש, שהיה בדעתו להוריש לבניו של יצחק?! לא חשב אנוש, לא עמדה זכות לאברהם?! לית לכל בריה חשיבות קדמוי!

אמר רבי אחא: התחיל אברהם תמיה, אין הדברים הללו אלא דברים של תימה. אתמול אמרת: כי ביצחק יקרא לך זרע, חזרת ואמרת: קח נא את בנך! ועכשיו את אמר לי: אל תשלח ידך אל הנער, אתמהא?!

אמר לו הקדוש ברוך הוא: אברהם! (תהלים פט): לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. כשאמרתי לך: קח נא את בנך! לא אמרתי: שחטהו! אלא, והעלהו! לשם חיבה אמרתי לך אסיקתיה וקיימת דברי, ועתה אחתיניה. [נ"א משלו משל למלך שאמר לאוהבו העלה את בנך אל שלחני! הביאו אותו אוהבו וסכינו בידו. אמר המלך: וכי העלהו לאכלו אמרתי לך, העלהו אמרתי לך! מפני חיבתו. הדא הוא דכתיב (ירמיה יט): ולא עלתה על לבי זה יצחק: