בראשית רבה נה ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ז.    [ עריכה ]

ז. ויאמר קח נא את בנך וגו' אמר לו בבקשה ממך קח נא את בנך א"ל אמר ליה, אמר לו... תרין בנין אית לי אי זה בן. א"ל אמר ליה, אמר לו... את יחידך. א"ל זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו א"ל אשר אהבת א"ל אית תחומין במעיא א"ל את יצחק ולמה לא גלה לו מיד כדי לחבבו בעיניו וליתן לו שכר על כל דבור ודבור היא דעתיה דר' יוחנן דא"ר יוחנן לך לך זו אפרכיה שלך וממולדתך זו שכונתך מבית אביך זו בית אביך אל הארץ אשר אראך ולמה לא גלה לו מיד כדי לחבבה בעיניו וליתן לו שכר על כל דבור ודבור ועל כל פסיעה ופסיעה א"ר לוי בר חייתא שני פעמים כתיב לך לך ואין אנו יודעים אי זה חביבה אם הראשונה אם השניה מן מה דכתיב ולך לך אל ארץ המוריה הוי שניה חביבה מן הראשונה ולך לך אל ארץ המוריה רבי חייא רבה ורבי ינאי חד אמר למקום שהוראה יצאה לעולם ואוחרנא אמר למקום שיראה יצאה לעולם דכוותה דביר ר' חייא ורבי ינאי חד אמר ממקום שהדיברות יוצאות לעולם וחד אמר ממקום שהדיבור יוצא לעולם דכוותה ארון ר' חייא ור' ינאי חד אמר למקום שהאורה יוצאה לעולם וחד אמר מקום שיראה יוצא לעולם אמר ריב"ל שמשם הקב"ה מורה לאומות העולם ומורידם לגיהנם ר"ש בן יוחאי אמר למקום שהוא ראוי כנגד בה"מ למעלה רבי יודן אמר למקום שיהא מראה לך ר' פנחס אמר לאתר מרוותא דעלמא רבנן אמרי למקום שהקטורת קריבין המד"א אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה והעלהו שם לעולה ר' יודן בר סימון אמר אמר לפניו רבון העולמים יש קרבן בלא כהן א"ל הקדוש ברוך הוא כבר מניתיך שתהא כהן הה"ד (תהלים קי) אתה כהן לעולם על אחד ההרים אשר אומר אליך א"ר הונא משום ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי הקב"ה מתהא ומתלה בעיניהם של צדיקים ואח"כ הוא מגלה להם טעמו של דבר אל הארץ אשר אראך על אחד ההרים וגו' דכוותה (יונה ג) וקרא אליה את הקריאה אשר וגו' דכוותה (יחזקאל ג) קום צא אל הבקעה ושם אדבר אתך: