בראשית רבה כא ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ה.    [ עריכה ]

ה דרש רבי פפוס "הן האדם היה כאחד ממנו", כאחד ממלאכי השרת, א"ל ר"ע דייך פפוס, א"ל מה אתה מקיים הן האדם היה כאחד ממנו, א"ל שנתן לו המקום לפניו שני דרכים, דרך החיים, ודרך המות, ובירר לו דרך אחרת, רבי יהודה בר סימון אמר כיחידו של עולם שנאמר (דברים ו) שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, רבנן אמרי כגבריאל שנאמר (דניאל י) והנה איש אחד לבוש הבדים, כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה, ריש לקיש אמר כיונה מה זה בורח משליחותו של מקום שנאמר (יונה א) ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה', אף זה בורח מלקיים צווי המקום, מה זה לא לן בכבודו אף זה לא לן כבודו עמו, רבי ברכיה בשם רבי חנינא אמר כאליהו מה זה לא טעם טעם מות, אף זה לא היה ראוי לטעום טעם מות, היא דעתיה דרבי ברכיה בשם רבי חנין דאמר כל זמן שהיה אדם היה כאחד וכיון שנטלה ממנו צלעתו לדעת טוב ורע.