בני יששכר הקדמה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל (דברי הימים א יב לב) דקדשינהו לזמנים (ברכות מט א) והן המה כל"י שרת לקבל קדושתם, על כן נפשם יודעת מאד בהתחלפות העתים לטובה, ונפשם מרגשת בידידות עריבות נעימות נזילות שפע הקדושה כפי סדר זמנים הנאהבים והנעימים, והן הם הנבזבזין (מתנות) סגיאין דיהיב קוב״ה לנשמתהון דישראל, ונוהגים בהם טובות עי"ן להטיב לאחריני ויספו ענוים בי״י שמח"ה (ישעיהו כט י), שמחת הנפ"ש המתענגת בקדושת או"ר נער"ב החופף על ראשי בני ישראל, כל אחד כפי הכנתו, והיא מתקדשת מטומאתה מעבירות יומי דחול, והוא כעין דוגמת עולם הבא כל אחד כפי הכנתו, כמשארז"ל כל צדיק נכוה מחופתו של חבירו. כמו כן (קהלת ז יט) החכמה תעוז לחכם בקדושת הזמן לפי מקומו ושעתו הנשפע לו מן קדש העליון, בשגם כל העדה כולם קדושים ובתוכם י״י, אף על פי כן אין דמיון וערך כל הנשמות שוין בקבלה, על כן אמרו רז״ל (ולמדו מן המקרא) חייב אדם להקביל פני רבו ברג״ל כי הקדושה העליונה הנשפעת מן הקדש בקדושת הזמן אין ערך הרב דומה לתלמיד, ובהקבלתו פני רבו והיו לאחדים פניהם איש אל אחיו משפיע ומקבל והיו לבשר אחד כמדליק נר מנר וכו'.

והנה הקדש העליון הנשפע בהנפש כפי עתות הזמן יורגש על ידי אותיות התורה, דהנה (תק"ז, הקדמה, יב) גם הנפש היא אותיות רוחניות, על כן מנהג אבותינו תורה בהתאסף יחידי סגולה בעתותי קודש לקבל פני רבם, המנהג הנהוג שיאמר להם הרב איזה דברי תורה, בכדי שעל ידי אותיות התורה יושפע שפע קדש העליון הנשפע בתוספות אל הרב, ממנו ישקו העדרים עדרי צאן קדשים, והאותיות המה יהיו לצינורות אשר על ידם תהיה המשכת שפע הקדש, ממילא הדברי תורה שמזמין הש״י לבניו הן המה כפי קדושת הזמן וכפי הכנת הנפש המיוחדת (עץ חיים ש"ג פ"ב) ואין זמן זה דומה לזה (זח"ג קכב) ואין נפש דומות לחברתה.

והנה הנפש המתענגת גם בימי החול בקדושת אותיות התורה אשר נשפע לו ממרומים בהתקדשות הזמנים, הנה גם בימי החול תהיה לו לסיוע ולעזר ולהועיל להתהלך במישור בתורה ויראת שמים, וכענין שאמרו בזהר הקדוש בעסק הרב עם התלמיד "ההוא מאן דאסתכל בההוא מלה דקאמר ליה רבו וכו'" מזה תתבונן, כמו התלמיד המסתכל בכל פעם בכל דבר מדברי תורה שקיבל מרבו והחכמה נקרא קדש כמה דאת אמר (תהלים כ ג) ישלח עזרך מקדש נתיילד לו בכל פעם חכמה יתירה להתבונן דבר מתוך דבר, כמו כן אותו האיש בעצמו כאשר מסתכל בכל פעם באותן דברי תורה הנשפע לו מן הקדש בעת קדושת הזמן, יתוסף לו גם בימי החול חכמה יתירה הרומזת בקדש, על כן רשמתי למזכרת לי ולבני גילי כל הדברים אשר עלו בזכרונינו את אשר הזמין הש״י לנו בעתותי קדש.

יהא רעוא שיהיו אמרינו לרצון לפני אדון כל, ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו, וישמח י״י במעשיו.