בן יהוידע/הקדמה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הקדמת המחבר נר"ו[עריכה]

ברוך ה׳ אלהי ישראל אבינו מלכינו אשר קדשנו במצותוו וצונו על דברי תורה ובחר בנו מכל עם ונתן לנו תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו לך ה׳ הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך ה׳ הממלכה והמתנשא לכל לראש והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל. אודך ה׳ אלהי כי אתה הנותן לי כח לעשות חיל בכל דבר ודבר כי ממך הכל: מה אשיב לה׳ כל תגמולוהי עלי אשר זכני ברוב רחמיו וכרב חסדיו להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם אשר רוח ה׳ דבר בם ומלתו על לשונם בדברי האגדה אשר הובאו בתוך הים הגדול והנורא הוא הנקרא תלמוד בבלי הכלול במקרא במשנה בהלכה באגדה: וזאת היא מן המודעים כי פה עירינו יע״א מנהג אבותינו בידינו הוא מנהג קבוע וידוע לקבוע בכל יום עת קבוע לתורה אחר תפלת שחרית ללמוד בו בשה״ט או״ח ויו״ד ואחר לימוד הש״ע יהיה הלימוד בדברי אגדה שבתלמוד הנקראים בשם עין יעקב חק ולא יעבור מדי יום ביומו. והנה פה בבית הכנסת הידועה אשר התפללו בה אבותי זיע״א היה מנהגו של עט״ר הרה״ג מור זקני רבינו משה חיים זלה״ה לקיים מצות הלימוד הנז׳ בקביעות בכל יום עם כמה אנשים הבאים ויושבים לפניו בלימוד הנז׳. ואחריו נהג בזה עט״ר הרב מורי אבי רבי אליהו זלה״ה ואחריו זכני השי״ת בחסדו הגדול לישב במקום אבותי זיע״א ונהגתי גם אנכי בכך וידעתי אני בעצמי שאין אני כדאי לכך וכחלא לגבי חמרא אני נגד אבותי זיע״א אך כל זאת היתה לי בחסד עליון מאת ה׳ בעל הרחמים אשר דרכו לעשות חסד חנם וככתוב טוב ה׳ לכל ורחמיו על כל מעשיו: והנה במשך כל אלה השנים אשר נהגתי אני בקביעות הלימוד הנזכר חנני השי״ת ברחמיו וברוב חסדיו לחדש חידושים ופירושים ורמזים בדברי אגדה שדברו בהם חז״ל בתלמוד ועשיתים חיבור אחד וקראתי החיבור הזה בשם בן יהוידע ומאת ה׳ היה הדבר שנתעוררתי עתה להדפיסו ויהיו הדברים אשר חדשתי בעוה״ו מפושטים בקרב ישראל לעשות נ״ר ליוצרי ולעשות רצון בוראי שכך ציונו בדברי קבלה שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך יפוצו מעינותיך חוצה ברחובות פלגי מים. גם אזהרות גדולות ורבות שמענו מפי סופרים ומפי ספרים אשר חכמים העדו שחייב אדם לפשט ולהפיץ חידושי תורה אשר יזכהו השי״ת לחדש בקרב תבל והדברים ידועים אך מחמת הוצאת הדפוס כי רבה היא לא היה אפשר עתה להדפיס החיבור הזה כולו שהוא על כל אגדות אשר בתלמוד בבלי כי אם רק הבאתי עתה חלקי אחד קטן ממנו לבית הדפוס וגם הוצאת של החלק הקטן הזה לא ממני הם אלא באו ויצאו מאיש נדיב אשר אותה נפשו להדפוסי הדר״א חלקא דהאי ספרא וכאשר יזכר שמו הטוב לזכר טוב בסוף ההקדמה ומשם באד״ה. והנני מחלה פני כל הקורא בהאי ספרא דאם יוכשר בעיניו להזכיר איזה דבר מהספר הזה לומר אותו משמי לקיים דברי חכמים אשר הזהירו בכך והשי״ת ברחמיו וחסדיו יעזרני ויסייעני להדפיס כל חלקי החיבור הזה כולו וגם כל שאר חיבורים שיש לי בעזה״ו: ומעתה הנני מגלה דעתי ורצוני בכל לבי ובכל נפשי בלב שלם ובנפש חפיצה שכל כונתי בחיבור הזה וגם בכל חיבורים שבקדושה אשר יזכני השי״ת לחבר ברוב רחמיו וברוב חסדיו הכל הוא ליקבה״ו בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא שם הוי״ה ב״ה י״ה בו״ה ביחודא שלים יהו״ה בשם כל ישראל וכל מחשבה ודבור שהם נגד רצונו יתברך הנה הם בטלים ומבוטלים באופן שכל רצוני בחיבור זה ושאר חיבורים שיש לי ואשר אעשה בס״ד והכל דבר תורה אשר אחדש בעזה״ו ובכל מצוה הכל הוא לעשות נחת רוח לפני ה׳ או״א דוקא בלי שום פניה כלל ועיקר: ואחר הדברים האלה אערוך תפלה לפני אל חי אשר לו הגדולה אנא ה׳ הושיעה נא אנא ה׳ הצליחה נא תן כבוד לעמך תהלה ליריאיך ותקוה טובה לדורשיך ופתחון פה למיחלים לךשמחה לארצך ששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו יראו עינינו וישמח לבנו בעגלא ובזמן קריב אכי״ר: כ"ד הקטן המצפה לתשועת ה׳ והבוטח ברוב רחמיו וחסדיו להאיר עיני במאור תורתו תורת חיים: הצעיר יוסף חיים בכמהר״ר אליהו בכמהר״ר משה חיים ס״ט.