ביאור:למען - תכלית קיום המצוות על-פי ספר דברים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.תגובה ל: ענה א שנכתבה ב00:01:29  14.02.2005 לשם מה אנחנו מקיימים מצוות?

מעיון בפסוקים שבהם מופיעה המילה "למען" בספר דברים, נראה שיש שתי מטרות:

א. כדי להתקרב אל ה' וללמוד את היחס הנכון אל ה':

1.         המטרה של כל המצוות: דברים ו א-ב : " "" וזאת המצוה החקים והמשׁפטים אשׁר צוה ה' אלהיכם ללמד אתכם לעשׂות בארץ אשׁר אתם עברים שׁמה לרשׁתה. " למען תירא את ידוד אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך" "

2.         דברים ו כד-כה : " "ויצונו ה' לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את ה' אלוהינו - לטוב לנו כל הימים, לחייותנו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת, לפני ה' אלהינו - כאשר ציונו" "

3.         המטרה של מצוות מעשר שני: דברים יד כג : " "ואכלת לפני ידוד אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את ידוד אלהיך כל הימים" "

4.         המטרה של מצוות כתיבת ספר תורה מלכותי: דברים יז יט : " "והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ידוד אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם" "

5.         המטרה של החרמת הגויים דברים כ יח : " " למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם לידוד אלהיכם" "

6.         המטרה של מצוות הקהל: דברים לא יב : " "הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ו למען ילמדו ויראו את ידוד אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת" "

ב. כדי שיהיה טוב, מבחינה גשמית, לכלל ישראל:

7.         דברים ד א : " "ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר ידוד אלהי אבתיכם נתן לכם" "

8.         דברים ד מ : " "ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ו למען תאריך ימים על האדמה אשר ידוד אלהיך נתן לך כל הימים" "

9.         דברים ה טו : " "כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ידוד אלהיך למען יאריכן ימיך ו למען ייטב לך על האדמה אשר ידוד אלהיך נתן לך" "

10.   דברים ה כה : " "מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם" "

11.   דברים ה כט : " "בכל הדרך אשר צוה ידוד אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון" "

12.   דברים ו ב : " "למען תירא את ידוד אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ו למען יארכן ימיך" "

13.   דברים ו יח : " "ועשית הישר והטוב בעיני ידוד למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע ידוד לאבתיך" "

14.   דברים ו כד-כה : " "ויצונו ה' לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את ה' אלוהינו - לטוב לנו כל הימים, לחייותנו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת, לפני ה' אלהינו - כאשר ציונו" "

15.   דברים ח א : " "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע ידוד לאבתיכם" "

16.   דברים יא ח-ט : " "ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה. ו למען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע ידוד לאבתיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש" "

17.   דברים יא כא : " " למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ידוד לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ" "

18.   דברים יב כה : " "לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני ידוד" "

19.   דברים יב כח : " "שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני ידוד אלהיך" "

20.   דברים יג יח : " "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב ידוד מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך" "

21.   דברים יד כט : " "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך ידוד אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה" "

22.   דברים טז כ : " "צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ידוד אלהיך נתן לך" "

23.   דברים יז כ : " "לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל" "

24.   דברים כב ז : " "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים" "

25.   דברים כג כא : " "לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך ידוד אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה" "

26.   דברים כד יט : " "כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ידוד אלהיך בכל מעשה ידיך" "

27.   דברים כה טו : " "אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ידוד אלהיך נתן לך" "

28.   דברים כז ג : " "וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר ידוד אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר ידוד אלהי אבתיך לך" "

29.   דברים כט ח : " "ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל אשר תעשון" "

30.   דברים ל ו : " "ומל ידוד אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ידוד אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך" "

31.   דברים ל יט : " "העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך" "

דיונים בנושאים אלה ניתן למצוא כאן:

תכלית קיום המצוות על-פי ספר דברים
האם טוב גשמי הוא תכלית המצוות?   
האם טובת הכלל היא תכלית ראויה?   

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בדרישת ה' באמצעות חקר המקרא וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-02-14.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/lman