ביאור:הברכות והקללות ההסטוריות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.פרשת הקללות בדברים כח נחלקת לשני חלקים. במאמר זה נתאר את החלק השני - דברים כח מו-סח, ואת ההקבלות הניגודיות שבין פרשה זו לבין הברכות בפרשת ' עקב ' . הסדר בטבלה הוא הסדר בפרשת הקללות.

<col width="400" /> </col> <col width="38" /> </col> <col width="195" /> </col> <col width="40" /> </col>

הקללה

( דברים כ " ח מו - סט )

פסוק

בקללה

הברכה

( דברים ז '- ח ')

פסוק

בברכה

"והיו בך לאות ולמופת" "," "ובזרעך עד עולם" "."

46

"המסת הגדלת אשר ראו עיניך" "," " והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה" "," "אשר הוצאך ה" "'" "אלהיך" [ממצרים] ";" "כן יעשה ה" "'" "אלהיך לכל העמים" "," "אשר אתה ירא מפניהם" "."

ז19

"[" תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל ":]" "ועבדת את איביך" "," "אשר ישלחנו ה’ בך" "," "ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל" ";" "ונתן על ברזל על צוארך" "," "עד השמידו אתך" "."

47-48

"ארץ" "," "אשר לא במסכנת תאכל בה לחם" "--" "לא תחסר כל בה" ";" "ארץ אשר אבניה ברזל" "," "ומהרריה תחצב נחשת" "."

ח9

ישא ה’ עליך גוי מרחק מקצה הארץ , כאשר ידאה הנשר : גוי , אשר לא תשמע לשנו . גוי עז פנים , אשר לא ישא פנים לזקן , ונער לא יחן "." "(" כח 49-50 ")"

'ואכל' פרי בהמתך ופרי אדמתך , עד השמדך , אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר , שגר אלפיך ועשתרת צאנך -- עד האבידו אתך "." "ו הצר לך בכל שעריך" , עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות , אשר אתה בטח בהן , בכל ארצך ; והצר לך בכל שעריך , בכל ארצך , אשר נתן ה’ אלהיך לך "." ( כח 51-52 ")"

ואכלת פרי בטנך , בשר בניך ובנתיך , אשר נתן לך ה’ אלהיך - במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך . האיש הרך בך והענג מאד - תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר . מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל , מבלי השאיר לו כל - במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך . הרכה בך והענגה , אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך - תרע עינה באיש חיקה , ובבנה ובבתה . ובשליתה היוצת מבין רגליה , ובבניה אשר תלד , כי תאכלם בחסר כל , בסתר - במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך "." "(" כח 53-57 ")"

49-57

ואהבך , וברכך והרבך ; וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך , שגר אלפיך ועשתרת צאנך , על האדמה , אשר נשבע לאבתיך לתת לך "." "(" ז "'" יג ")"

' ואכלת את כל העמים , אשר ה '' אלהיך נתן לך -- לא תחוס עינך עליהם ; ולא תעבד את אלהיהם , כי מוקש הוא לך "." "(" ז "'" טז ")"

ז 13 16

"[" אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת , הכתבים בספר הזה : ליראה את השם הנכבד והנורא הזה - את ה’ אלהיך ":]" והפלא ה’ את מכתך , ואת מכות זרעך : מכות גדלת ונאמנות , וחלים רעים ונאמנים . והשיב בך , את כל מדוה מצרים , אשר יגרת מפניהם ; ודבקו , בך . גם כל חלי , וכל מכה , אשר לא כתוב , בספר התורה הזאת - יעלם ה’ עליך , עד השמדך "."

58-61

והסיר ה ' ממך , כל חלי ; וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת , לא ישימם בך , ונתנם , בכל שנאיך "."

ז15

ונשארתם במתי מעט , " תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב " "[" כי לא שמעת בקול ה ' א - להיך "]."

והיה כאשר שש ה’ עליכם , להיטיב אתכם ולהרבות אתכם - כן ישיש ה’ עליכם , להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ; ונסחתם מעל האדמה , אשר אתה בא שמה לרשתה "."

62-63

'ואהבך' וברכך והרבך ... על האדמה , אשר נשבע לאבתיך לתת לך "."

ז13

והפיצך ה’ בכל העמים , מקצה הארץ ועד קצה הארץ ; ועבדת שם אלהים אחרים , אשר לא ידעת אתה ואבתיך - עץ ואבן "."

64

ואכלת את כל העמים , אשר ה ' אלהיך נתן לך -- לא תחוס עינך עליהם ; ולא תעבד את אלהיהם , כי מוקש הוא לך "."

ז16

ובגוים ההם לא תרגיע , ולא יהיה מנוח לכף רגלך ; ונתן ה’ לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש . והיו חייך תלאים לך מנגד ; ופחדת לילה ויומם , ולא תאמין בחייך . בבקר תאמר מי יתן ערב , ובערב תאמר מי יתן בקר - מפחד לבבך אשר תפחד , וממראה עיניך אשר תראה . והשיבך ה’ מצרים באניות , בדרך אשר אמרתי לך ' לא תסיף עוד לראתה '; והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות , ואין קנה "."

65-68

כי תאמר בלבבך : ' רבים הגוים האלה ממני ; איכה אוכל להורישם ?'. לא תירא מהם '! זכר תזכר את אשר עשה ה '' א - להיך לפרעה ולכל מצרים "."

ז17-18

נסביר את ההבדלים:

בפסוק מו : במקום לעשות אותות ומופתים נגד מצרים ( כפי שעשה בעבר ), ה' יעשה אותות ומופתים נגד ישראל . נחזור לניגוד זה כשנדון בפסקה האחרונה בקללות – פסוקים 65-68

'בפסוקים 47-48 ' : במקום שבני - ישראל ישבו בארץ שאין בה מחסור , וישתמשו בברזל שיפיקו ממנה -- הם יסבלו ממחסור ומעול - ברזל .

בפסוקים 49-57 ' : במקום שבני - ישראל יזכו לברכה בפרי הבטן , בפרי הבהמה ובפרי האדמה, ויאכלו את כל אויביהם -- אויביהם יאכלו את פרי הבהמה ופרי האדמה של בני ישראל , ובני ישראל יאכלו את פרי בטנם הם. פירוט מבנה הקטע

'בפסוקים 58-61 ' : במקום שה' ירפא את בני - ישראל מכל מחלה אפשרית ובפרט ממדוי מצרים -- ה' מביא עליהם כל מחלה אפשרית ובפרט את מדוי מצרים . נשים לב גם , שהקללה מנוגדת לא רק לברכה בפרשת ' עקב ', אלא גם להבטחה המתוארת בסוף שמות טו : " "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך" , "כי אני ה'" "רפאך" ". אתייחס לנקודה זו בהמשך .

'בפסוקים 62-63 ' : במקום שה' ירבה את בני - ישראל ויושיב אותם על אדמתם -- ה' ממעיט את בני ישראל ומסיח אותם מעל אדמתם . נשים לב גם כאן , שהקללה מנוגדת לא רק לברכה בפרשת ' עקב ', אלא גם לברכה שבה נתברכו ישראל כשהיו במצרים : "ובני ישראל פרו וירבו וישרצו ויעצמו במאד מאד" ( שמות א).

בפסוק סד ההקבלה ברורה : בברכה -- ה' נותן לעם ישראל לאכול את כל העמים , והם לא עובדים את אלהיהם [ ייתכן שניתן להסיק מכאן , שהפסקה " "לא תחוס עינך עליהם ולא תעבוד את אלהיהם כי מוקש הוא לך" " אינה מצווה אלא תיאור מצב – משה מברך את עם ישראל שיאכלו את כל אויביהם ולא יושפעו ממעשיהם . ]

ובקללה -- ה' מפיץ את ישראל בכל העמים , והם נאלצים לעבוד את אלהיהם .

מעיון מדוייק בפסוקים נראה שיש הבדלים משמעותיים בין הקללה בפסוק סד לבין הקללה בפסוק לו [ רוזנברג טען , שהקללה בפסוק סד היא וריאציה של הקללה בפסוק לו, ולכן שייך את שתי הקללות לאותו קובץ . טענה זו נובעת , שוב , מהגישה שמתעלמת מההבדלים בין הפסוקים , ומסיקה מכאן שיש כפילויות . כפי שהסברתי בפנים , כשיש הבדלים - אין כפילויות . ]

בפסוק סד מתוארת גלות סופית וכוללת , שבה מפיץ ה' את ישראל ב ' "כל העמים" '; בפסוק לו מביא ה' את ישראל רק אל ' "גוי" ' אחד , וכפי שהוסבר כאן -- קללה זו בכלל אינה מחייבת שכל העם יצא לגלות ( ייתכן שהכוונה רק למנהיגי ישראל , כנ"ל ).
בפסוק סד נאמר " "ועבדת שם אלהים אחרים" , "אשר לא ידעת אתה ואבתיך" ", ובפסוק לו נאמר "... "אל גוי" , "אשר לא ידעת אתה ואבתיך" ": כי בפסוק סד הדגש הוא על הניגוד בתחום הרוחני ( עבודת אלהים לא מוכרים ), ובפסוק לו הדגש הוא על הניגוד בתחום הלאומי ( השפלה לאומית אצל גוי לא מוכר ).

'בפסוקים 65-68 ' : הקטע המקביל מפרשת ' עקב ' בא להרגיע את ישראל , שלא יפחדו מהגויים שיפגשו בארץ , כי ה' יעשה להם כפי שעשה למצרים . בקללות שבפסוקים סה - סח מתואר מצב הפוך : בני ישראל יוצאים לגלות , פוחדים "לילה ויומם" , ולבסוף ה' משיב אותם למצרים . המשך הקטע בפרשת " עקב " ( ז19 ), שמזכיר את האותות והמופתים שעשה ה ' נגד מצרים , מנוגד לקללה הפותחת את המחצית השניה של הקללות ( פסוק מו ) – שבה ה' עושה אותות ומופתים נגד ישראל .

"המשותף" לכל הקללות במחצית זו הוא , שבכולן מתואר היפוך של אחד השלבים בגאולת ישראל :

בפסוקים 46-57 מתואר היפוך התהליך של כיבוש הארץ בימי יהושע ( כמו שהוסבר למעלה );
בפסוקים 58-61 מתואר היפוך התהליך של ריפוי בני ישראל ממכות מצרים ;
ובפסוקים 62-68 מתואר היפוך התהליך של ריבוי בני ישראל במצרים ויציאת מצרים .

השלבים מתוארים בסדר כרונולוגי הפוך ( קודם בני ישראל התרבו במצרים ויצאו ממצרים , אחר כך ריפא ה' את בני ישראל ממדוי מצרים , ולבסוף הביא אותם אל הארץ).

התהליך של ריפוי בני ישראל ממדוי מצרים נזכר בתורה רק ברמז -- בסוף שמות טו , כמו שנאמר למעלה . אולם חז"ל ייחסו חשיבות רבה לתהליך זה . לדברי חז"ל , חמישים הימים שעברו בין יציאת מצרים לבין מתן תורה נועדו רק לשם ריפוי בני ישראל מ ' מדוי מצרים '. הם המשילו את עם ישראל לבן מלך שחלה , והמלך קבע שעליו לנוח חמישים יום לפני שיחזור לבית הספר , כדי שיבריא ויתחזק . במדרש אחר מתארים חז"ל איך ה' ריפא את כל בעלי המומים בעם ישראל כאשר הם עמדו לפני הר סיני , כדי לקיים את הפסוק " "כלך יפה רעיתי ומום אין בך" " ואין כאן מקום להאריך בזה.

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה במגדים מא וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-03-30.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-28-4668