ביאור:בבלי בבא קמא פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

שיטת הרמות - סוגיית "עין תחת עין - ממון"[עריכה]

גמרא:

ברייתא
אמאי? (שמות כא כד) עין תחת עין [שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל] אמר רחמנא, אימא עין ממש!?

1. לא סלקא דעתך, דתניא: יכול סימָא את עינו - מסמא את עינו, קָטע את ידו - מקטע את ידו, שיבר את רגלו - משבר את רגלו? תלמוד לומר: 'מכה אדם...' ומכה בהמה... ; מה מכה בהמה לתשלומין - אף מכה אדם לתשלומין;
ואם נפשך לומר
2. הרי הוא אומר: (במדבר לה לא) לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות [כי מות יומת]: לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין חוזרין [30]'.א. הי 'מכה'?
1. אילימא (ויקרא כד כא) מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת -
ההוא בקטלא כתיב!
2. אלא מהכא - (ויקרא כד יח) מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש, וסמיך ליה (ויקרא כד יט) ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו.
האי - לאו 'מכה' הוא [לא כתוב לשון 'מכה' אלא לשון 'יתן' או 'יעשה’]?!
'הכאה' 'הכאה' קאמרינן: מה הכאה האמורה בבהמה – לתשלומין, אף הכאה האמורה באדם – לתשלומין.
ב. ומאי אם נפשך לומר?
תו קא קשיא לתנא:
1. מאי חזית דילפת מ'מכה בהמה'? לילף ממכה אדם!?
אמרי: דנין ניזקין מניזקין ואין דנין ניזקין ממיתה.
2. אדרבה: דנין אדם מאדם, ואין דנין אדם מבהמה!? היינו דקתני אם נפשך לומר...
ג. הרי הוא אומר (במדבר לה לא) לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מות יומת': לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינן חוזרין.
ק'-והאי 'לא תקחו כופר לנפש רוצח' - למעוטי ראשי אברים הוא דאתא? האי [’לא תקחו...’]- מבעי ליה דאמר רחמנא: לא תעביד ביה תרתי: לא תשקול מיניה ממון ותקטליה.
ת'-האי [לא תעביד ביה תרתי: לא תשקול מיניה ממון ותקטליה] - מ'כדי רשעתו' (דברים כה ב: והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר) נפקא: רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו שתי רשעיות.
ק'-ואכתי מבעי ליה דקאמר רחמנא: לא תשקול ממון ותפטריה!?
ת'-אם כן לכתוב רחמנא 'לא תקחו כופר לאשר הוא רשע למות'; 'לנפש רוצח' למה לי [38]? שמע מינה: לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינן חוזרין.
ק - וכי מאחר דכתיב 'לא תקחו כופר' – 'מכה' 'מכה' למה לי?
ת'-אמרי: אי מהאי - הוה אמינא: אי בעי עינו ניתיב, ואי בעי דמי עינו ניתיב - קא משמע לן מבהמה: מה מכה בהמה לתשלומין - אף מכה אדם לתשלומין.