לדלג לתוכן

באר היטב על אורח חיים תקי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סעיף א[עריכה]

(א) מלילות וכו':    ויש מחמירין למלול בשינוי בראשי אצבעותיו כמ"ש סי' שי"ט סעיף ו'. הר"ן וט"ז מיקל.

(ב) קטניות:    היינו השרביטין ומוציא הזרע. וכתב היש"ש דאסור להניח קטניות או שאר זרעונים במים שיציף הפסולת למעלה או שיפול העפר למטה.

סעיף ב[עריכה]

(ג) בו ביום:    אפילו אינו רוצה לאכול לאלתר דבשבת חייב חטאת כמ"ש סי' שי"ט אפ"ה שרי בי"ט עמ"א.

(ד) ובטנים:    וט"ז ומ"א כתבו דאין חילוק בין אלו לשאר פסולת ע"ש.

סעיף ג[עריכה]

(ה) מסננים:    דוקא כשהיה אפשר לעשותו מאתמול. מ"א.

(ו) ממתקין:    וע"י שינוי שרי אם היה טרוד בעי"ט. ב"ח מ"א ע"ש.

(ז) מתכת:    דאינו שורף וליכא כיבוי ועיין ססי' של"ד. ונ"ל מה"ט מותר ליתן השפוד מלובן לתוך משקה כדי שיתחמץ אם ראוי לשתותו בו ביום. מ"א.

סעיף ד[עריכה]

(ח) ואח"כ:    אחר שנתן בה רמונים.

סעיף ה[עריכה]

(ט) מעמידין:    פי' שנותן לתוכו קיבה.

(י) חמאה:    אפי' ע"י עכו"ם אסור. ריב"ש. וט"ז מיקל ע"י עכו"ם אם צריך לכך משום שמחת י"ט ע"ש. וכ' המ"א ונ"ל דמותר לקלוט שומן הצף על פני החלב שקורין סמעטנ"י או רא"ם אפי' בשבת וכשיגיע סמוך לחלב יניח קצת עם החלב וכמ"ש סי' שי"ט סעיף ד'. ודוקא שצריך לאוכלו בו ביום ואם אין צריך לו רק שחושש שיפסיד ויתקלקל מותר לעשותו ע"י עכו"ם וכמ"ש סי' ש"ז סעיף ה'.

סעיף ו[עריכה]

(יא) הירק:    פי' התלוש שיש בו ראשי עלין נרקבין אין גוזזין במספרים שלהם דמאן דחזי סבר שליקטן היום.

סעיף ז[עריכה]

(יב) ועכביות:    הן מיני ירקות שיש טורח בתיקונן.

סעיף י[עריכה]

(יג) בגד:    עיין סי' ש"כ סעיף ו'.

(יד) אורחים:    אפי' מאותה עיר מ"א. ועיין סי' של"ג סס"א.