לדלג לתוכן

באר היטב על אורח חיים ערה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

סעיף א

[עריכה]

(א) ואין קורין:    וה"ה שאין בודקין הציצית. מט"מ רש"ל.

(ב) בעששית:    ואם היא סגורה במפתח מותר וכן עשו מהרא"ש ומהר"ם ותלמידיהם וכ"כ בהגמ"נ וב"ח וט"ז וע"ת אוסרים משום דלא פלוג ע"ש. אסור לקרות לאור הנר אפי' ביום במקום האפל. הלק"ט ח"ב סי' כ"ז.

(ג) שעוה:    ב"ח כתב בשם רש"ל דנהגו להקל לבדוק כלים וציצית ולקרות ההגדה בנר של שעוה דליכא למיחש שמא יטה וראב"ן מיקל בנר של חלב כיון דמאיס עיין סעיף י"ב.

סעיף ב

[עריכה]

(ד) אבל שנים קורין:    אבל אין פולין אם לא שאחד מפלה ושני משמרו. ט"ז וב"ח.

(ה) פיוטים:    וה"ה הזמירות שאומרים בבית אם לא מי שרגיל קצת ושאר התפלה מותר לקרות בסידור לאור הנר שהתפלה מצויה בפי הכל.

סעיף ד

[עריכה]

(ו) להטות:    פירוש שברור הוא אבל מסתמא לא. ט"ז.

סעיף ה

[עריכה]

(ז) ולחתות:    מטעם זה נ"ל אע"פ שמותר להתחמם נגד המדורה כמ"ש סוף סימן רע"ו מ"מ אין לישב בסמוך כמש"ל סי' רנ"ה ס"ק ג' ע"ש.

סעיף ו

[עריכה]

(ח) שאימת רבן:    אפי' שלא בפני רבן שרי. ט"ז מ"א.

סעיף ט

[עריכה]

(ט) קצת:    ומטעם זה יש להתיר למשכים בשבת לבה"כ ומתפלל לאור הנר הדולק שם מבע"י לפי שהתפלה ושאר דברים שהוא אומר ודאי שגורים בפיו יותר מן ההגדה בפסח אבל ללמוד שם אסור כיון שצריך לעיין היטב אבל למה שהתרנו בסי' ער"ה בנר של שעוה אין כאן איסור. ט"ז ע"ש.

סעיף יב

[עריכה]

(י) לכסות:    והוא סכנה גדולה אפי' בלא נר של שבת.